KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 25/2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 25/2018

Den a místo zasedání: 26. 4. 2018 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Nepřítomen je pan Jaroslav Suda.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl zveřejněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Finanční dar
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5) Workoutové hřiště s nadačním fondem
6) Koupě a směna pozemků
7) Investiční akce
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/332/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde se dokončují geometrické plány. To brzdí i prodej pozemků, který vychází z dělení pozemků. Byly uzavřeny a podepsány všechny smlouvy darovací a smlouvy na dotace se žadateli z konce minulého roku a z počátku letošního s neziskovými organizacemi a subjekty. Byl proplacen finanční dar na domovní ČOV dle smlouvy, byla odeslána smlouva o smlouvě budoucí na služebnost předávacího místa dálkového vodovodu, bylo jednáno ve věci směny a koupě pozemků, což se bude dnes projednávat, pracuje se na vydání změny č. 2 ÚPo a není doplněn dodatek nájemní smlouvy na zvýšení nájmu s nájemcem restaurace. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

Při kontrole usnesení se dostavil pan Jaroslav Suda v 19,03 hodiny a od této chvíle hlasovalo všech sedm členů zastupitelstva obce.

Starosta byl pověřen na minulém zasedání, po opakovaném dohadování, zjištěním, jak správně postupovat při podávání žádostí a schvalování finančních darů a dotací, dle zákona. K tomu byla využita právní poradna pro zastupitele při Svazu měst a obcí. Zastupitelstvo může schválit ve své působnosti finanční dar na základě jakékoliv žádosti o finanční příspěvek či podporu na činnost nebo finanční dar či požadavek. Vždy může zastupitelstvo, pokud chce jednotlivým žadatelům vyhovět, rozhodnout a schválit finanční dar, což je správně dle pravidel rozpočtů územních samosprávních celků. Ne všichni žadatelé znají rozpočtová pravidla, a bylo by tudíž k některým přistupováno nerovně až diskriminačně. Jiná je situace v případě dotace, kdy je takto podána žádost se všemi náležitostmi, a pak se schvaluje dotace, která je na rozdíl od darů zúčtovatelná.
Dalším sporným bodem bylo poskytování finančního příspěvku na dokončenou domovní ČOV, který je vyplácen po dokončení a zkolaudování stavby a je v podmínkách obce vyplácen jako finanční dar na podporu ochrany přírody a zlepšení životního prostředí. Zde byla požadována některými zastupiteli forma dotace, která se poskytuje za nějakým účelem, jenž teprve nastane. V našem případě postupujeme dle právní poradny správně, neboť účel byl již naplněn a tudíž to nemá povahu dotace.

*    *    *

Bod 3 – Finanční dar

Na obecní úřad byla na sklonku minulého roku po dohodě s obcí doručena žádost manželů xxxxxxxxxx na proplacení nákladů spojených s vybudováním vjezdu ze zámkové dlažby k jejich RD č.p. xxx, který před lety financovali z vlastních zdrojů. Důvodem dohody a žádosti je ta skutečnost, že v loňském roce se s opravou komunikace k domům budovali vjezdy v režii obce a u nich již byl. Vydlážděná plocha se nachází na obecním pozemku KN p.č. 2416/1 a celková výměra je 15 m2. Při ceně jednoho metru čtverečního ve výši 1.000,- Kč jde tedy o proplacení 15 tisíc korun a to nejlépe formou daru.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/333/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar manželům xxxxxxxxxx, bytem Klenovice xxx, ve výši 15.000,- Kč na uhrazení nákladů za vybudování vjezdu k jejich RD a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Obec má v letošním rozpočtu plánované propojení vodovodního řadu kolem hlavní silnice od zastávky na Tábor směrem k Soběslavi až k prodejně Ostam v délce 407 m, který zabezpečí zokruhování vodovodní soustavy hlavně při poruchách. V současné době je hotové územní rozhodnutí a bude požádáno o stavební povolení u vodoprávního úřadu. Celý nový řad bude uložen v pozemku ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, správou České Budějovice KN p.č. 2426/6. Vzhledem k pravidlům, které má ŘSD jako státní příspěvková organizace, je obec povinna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě za jednorázovou finanční náhradu takto: 57 m bude v silničním pozemku řešena řízeným protlakem za cenu 2.580,44 Kč/bm, tj tedy 147,085,08 Kč a dále 360 m bude uloženo ve výkopu kolem škarpy za cenu 51,61/bm, proto 18.579,60 Kč, celkem 165.664,68 Kč bez DPH, konečná cena s DPH je 200.454,26 Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/334/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodního řadu do pozemku ŘSD ČR KN p.č. 2426/6 za úplatu ve výši 200.454,26 Kč.

*    *    *

Bod 5 – Workoutové hřiště s nadačním fondem

Již při sestavování rozpočtu na konci minulého roku jsme mluvili a pro letošní rok plánovali workoutové hřiště pro mladou generaci, které by se nacházelo v blízkosti našeho loni dokončeného fit senior hřiště na zavezeném rybníku v sousedství naší skupinové čistírny odpadních vod na upravené zelené ploše, kde se musí ještě směnit sousední pozemky. V současné době dodavatelská firma posilovacích strojů Colmex s.r.o., která dodávala posilovací prvky i do našeho stávajícího fit hřiště, přišla s dotační strategií formou Nadačního fondu zdravého životního stylu se společností Colmex. Z nabídky byla vybrána sestava, o které jsme již loni uvažovali a byla podána žádost o dotaci. žádost byla přijata a čeká se na vyrozumění, které by mělo být kladné. K workoutové sestavě je nezbytná i dopadová plocha a celková cena je pro nás 247.137,- Kč, dotační příspěvek je ve výši 132 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/335/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se zapojením do Nadačního fondu zdravého životního stylu se společnosti Colmex a schvaluje pořízení workoutové sestavy s dopadovou plochou pro mladou generaci.

*    *    *

Bod 6 – Koupě a směna pozemků

Koupě pozemku
Již v minulých letech byla obci nabídnuta možnost koupě pozemku KN parc.č. 1317/1 o výměře 1631 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od pana xxxxxxxxxx. Celý je pro nás ale zbytečný a po oddělení zhruba jedné třetiny, která by zůstala pro bytovku, bude sloužit hlavně pro budoucí komunikaci, která povede nad bytovým domem směrem severním. Po oddělení geometrickým plánem vznikla nová parcela KN p.č. 1317/2 o výměře 1095, které by byly předmětem koupě. Navržená cena je 250,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/336/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku KN p.č. 1317/2 o výměře 1.095 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxx, za cenu 250,-Kč/m2, celkem je kupní cena 273.750,- Kč.

Směna pozemků
Obec potřebuje směnit pozemky s fa Jasanka Chabrovice ve dvou lokalitách. Dva pozemky ve vlastnictví Jasanky se nacházejí pod dnešním hřištěm pro seniory na bývalém rybníku a s naším pozemkem tvoří celek pro workoutové hřiště pro mladou generaci. Jedná se o pozemky KN p.č. 29/1 a 29/2 o výměrách 216 a 108 m2. Druhým místem je okolí plánovaného rybníčku v severovýchodní části obce, kde je 7 pozemků firmy Jasanka KN p.č. 748/3, 751/16, 751/17, 751/19, 852/149, 852/150 a 852/152 o výměrách 12, 152, 241, 11, 52, 8 a 121 m2. Celkem je to 1.136 m2 a proti tomu nabízíme náš pozemek p.č. 2834 o výměře 1258 m2. Toto bylo předloženo a projednáno s jednatelem společnosti, který se směnou souhlasí a je připraven k podpisu smlouvy o směně pozemků.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/337/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se směnou pozemků mezi obcí a Jasankou Chabrovice dle předloženého materiálu.

*    *    *

Bod 7 – Investiční akce

V letošním roce nás čeká několik investičních akcí, které jsou již připraveny, které současně připravujeme a dolaďujeme a některé budeme již postupně zahajovat.
Nejdříve v první polovině května se začne s opravou komunikace společně s TS Tábor a městem Soběslav v Borech od brány skládky až na rozcestí k betonárce v Roudné. Celkem jde o více jak 620 tisíc korun a my se budeme podílet zhruba jednou čtvrtinou, tj. více jak 150 tisíc korun. Dále přijde na řadu oprava komunikace od hlavní silnice okolo pneuservisu Kazda až k firmě Vorel, kde bylo v rozpočtu plánováno 0,3 milionu a bude potřeba dle cenové nabídky necelých 400 tisíc korun. K tomu se bude muset připočíst dočasný přístup od sběrného dvora do pneuservisu, což si vyžádá další náklady. Bude upřesněno. Největší akcí letošního roku a největší na komunikacích bude oprava silnice od horních Bělohlavů k Broukalům. Zde je počítáno s částkou 2,5 milionu korun a mělo by se začít v květnu a hotovo musí být do přelomu prázdnin, neboť v srpnu jsou oslavy obce. Je podána dotace na MMR o podporu ve výši 1 milionu korun a čekáme na výsledek. Reklamujeme rovněž bývalou panelku, která je v záruční době a bude se opravovat.
Někdy v polovině roku se začne s propojením vodovodu kolem hlavní silnice za více jak 1 milion korun. Pracuje se na projektové dokumentaci pro chodník od hlavní silnice kolem silnice na Želeč k autobusové čekárně a od ní k trafostanici do poslední ulice. V rozpočtu je plánováno 700 tisíc korun. Chodník bude osvětlen lampami VO. Je požádáno o dotaci z POV kraje. Zadána je projektová dokumentace na veřejné osvětlení k chatám do Višního Keře k Hronovu lesíku za 200 tisíc. V současné době se objevují nesouhlasné reakce na tuto akci od chatařů.
Druhou největší akcí je výstavba vodní plochy v místě bývalých rybníčků nad trafostanicí u Dvořáků, kde máme připraveny 2 miliony korun a rovněž se připravuje projektová dokumentace a čeká se i na vhodný dotační titul.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/338/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí informace o investičních akcích a podaných dotacích.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Na minulém zastupitelstvu nebylo zmíněno rozpočtové opatření 2/2018 schválené starostou podle směrnice ve výši 8.000,- Kč na pořízení ÚPo, resp. změny č. 2 z ledna, kdy bylo potřeba přesunout finanční prostředky z jiné kapitoly.

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 6/2018 z 28.3.2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   -6 600,00
2223   Bezpečnost silničního provozu   6 600,00
    Výdaje celkem   0,00

Obě rozpočtová opatření výše uvedená v pravomoci starosty jsou určena na úhradu opravy informačního panelu pro měření rychlosti, kdy se oprava musela opakovat pro mechanickou poruchu na sloupu.

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 8/2018 ze 16.4.2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   -4 400,00
2223   Bezpečnost silničního provozu   4 400,00
    Výdaje celkem   0,00

Obě rozpočtová opatření výše uvedená v pravomoci starosty jsou určena na úhradu opravy informačního panelu pro měření rychlosti, kdy se oprava musela opakovat pro mechanickou poruchu na sloupu.

Níže projednané a schválené rozpočtové opatření má na straně příjmů 20,8 tisíce korun, z toho 6,9 tisíce za vynětí ze ZPF, 1,9 tisíce poplatky ze vstupného a 12 tisíc za prodej pozemků. Na straně výdajů je téměř 1,27 milionu korun, z toho je 15 tisíc dar na vjezd k RD, dále skoro 274 tisíc na koupě pozemku pro budoucí komunikaci, téměř 13 tisíc je na opravu chodníku, přes 200 tisíc na břemeno vodovodu se ŘSD, 350 tisíc je vyčleněno na opravu vodovodu před opravou komunikace ke hřišti, 80 tisíc je posílení rozpočtu na oslavy, 250 tisíc je na workoutové hřiště, 55 tisíc je na mobiliář na Ovčíně a 53 tisíc je na nákup nového kontejneru. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je tedy 1.269,3 tisíce korun ve prospěch výdajů.

Rozpočtové opatření 9/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 6 900,00  
  1344 Poplatek ze vstupného 1 900,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 000,00  
    Příjmy celkem 20 800,00  
2212   Silnice   288 800,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   12 800,00
2310   Pitná voda   550 500,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   80 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   305 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   53 000,00
    Výdaje celkem   1 290 100,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 269 300,00  
    Financování celkem 1 269 300,00  

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.) Zdržel se – Kocourek, Suda, Škoda.

Usnesení číslo 25/339/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 9/2018.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Starosta seznámil zastupitele se záměrem výsadby stromků na zavezené a srovnané pláni v Zadních lomech společně s Jasankou Chabrovice, který se uskuteční na podzim, kdy jsou vhodnější klimatické podmínky pro výsadbu.
Dále přítomné informoval o fázi dotace na podzimní výsadbu krajinných a ovocných alejí. V současné době se čeká na rozhodnutí o přidělení finančních prostředků dle schváleného a doporučeného projektu k podpoře.
Místostarosta upozornil na problém severní hráze rybníka, kdy vlivem vody došlo k částečné destrukci za betonovým pažením a je potřeba zesílit jak vlastní stěnu, tak i korunu hráze. Je potřeba oslovit vhodného zhotovitele.
Dále se starosta vrátil k některým akcím, které proběhly v předchozích měsících. Nejprve kladně zhodnotil druhý ročník maškarního průvodu, který se uskutečnil poslední únorovou sobotu za slunečného, ale mrazivého počasí. Po měsíci se maškarní společenstvo setkalo v místní restauraci a společně shlédlo natočený film a poté se pustilo do občerstvení.
Druhou akcí, která vyzněla velice pozitivně a byla u nás vůbec poprvé, bylo zapojení občanů do úklidu obce v rámci dne Ukliďme česko. Přihlášení obce do úklidu vyšlo z řad hasičů a připojil se obecní úřad. Byly uklizeny cesty v okolí a všechna hřiště.
Nakonec starosta vyjmenoval akce, které obec v nejbližších dnech čekají. Poslední duben patří stavění máje a pálení čarodějnic. První květnový víkend se koná tradiční pouť, kdy v sobotu večer bude pouťová zábava, v neděli po obědě se uskuteční pouťová mše svatá a pak zahrají harmonikáři. Několik dní budou na návsi pouťové atrakce.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:25 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 5. 2018

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 4. 5. 2018
  Ing. Jaroslav Škoda v. r. dne 5. 5. 2018
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 5. 5. 2018


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 26. 4. 2018

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek Mgr. Jan Kocourek v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 26. 4. 2018 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Finanční dar
4) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5) Workooutové hřiště s nadačním fondem
6) Koupě a směna pozemků
7) Investiční akce
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 18. 4. 2018
Sejmuto: 26. 4. 2018

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek