KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 26/2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 26/2018

Den a místo zasedání: 31. 5. 2018 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Nepřítomni jsou pánové Mgr. Jan Kocourek – je omluven a pan Jaroslav Suda – není omluven.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o body 8) Vstup do SMS a 10) Finanční dar.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/340/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o body 8) Vstup do SMS a 10) Finanční dar.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2017
4) Účetní závěrka obce k 31.12. 2017
5) Zhotovitel opravy místní komunikace p.č. 2419/1
6) Směna pozemků
7) Pravidla pro zpracování osobních údajů
8) Vstup do SMS ČR
9) Pronájem hřiště
10) Finanční dar
11) Změna rozpočtu
12) Různé a diskuse
13) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/341/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde se dokončují geometrické plány. To brzdí i prodej pozemků, který vychází z dělení pozemků. Připravit je potřeba smlouvy na směny a koupě pozemků, je vydána změny č. 2 ÚPo a není doplněn dodatek nájemní smlouvy na zvýšení nájmu s nájemcem restaurace. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Závěrečný účet obce k 31.12. 2017

Zastupitelstvo obce musí projednat návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2017, který byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce dne 10.5.2018, čímž byla dodržena 15ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2017 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/342/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

*    *    *

Bod 4 – Účetní závěrka obce k 31.12. 2017

Zastupitelstvo obce musí projednat účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2017. K úkonu schválení účetní závěrky jsou zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, Inventarizační zpráva – rok 2017.
Zastupitelstvo obce pak musí schválit účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2017 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2016, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně bude konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž zastupitelstvo obce schválí převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2017 ve výši – 1.726.855,76Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/343/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2017 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2017 ve výši – 1.726.855,76 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

*    *    *

Bod 5 – Zhotovitel opravy místní komunikace p.č. 2419/1

I v letošním roce byla možnost požádat o dotaci v rámci grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj na opravy venkovské infrastruktury, konkrétně na opravy místních komunikací. Požádali jsme opět až o 1 milion korun v rámci podpory a čekáme na výsledek, který je zatím vzhledem k vnitřní politické situaci nejistý. Každý rok jsme se zavázali v rámci volebního programu opravovat jednotlivé místní komunikace ve staré zástavbě obce. V tomto roce je potřeba provést plánovanou rekonstrukci poměrně hodně frekventované silnice od horních Bělohlavů směrem ke hřišti u Broukalů. Na její provedení máme v rozpočtu plánovaný finanční objem ve výši 2,5 milionu korun. V současné době je předložena nabídka na její opravu, o kterou byla požádána společnost Strabag a.s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav, a to ve výši 2.367.298,- Kč s DPH. Tato vozovka patří v současnosti k nejhorším v obci. K tomu je potřeba přičíst již minule schválenou částku na opravu vodovodních armatur, jako jsou šoupata a hydranty, což představuje finanční objem 371.303, Kč s DPH, což bude opravovat provozovatel vodovodu společnost Čevak a.s., provoz Tábor. Celkem se jedná tedy o téměř 2,75 milionu korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/344/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Opravy místní komunikace p.č. 2419/1 společnost Strabag a.s. České Budějovice za cenu ve výši 2.367.298,- Kč s DPH dle nabídky.

*    *    *

Bod 6 – Směna pozemků

Zastupitelstvo před dvěma lety projednalo a schválilo směnu pozemků mezi obcí a paní xxxxxxxxxx. Při směně šlo o obecní komunikaci k Lomkům a sousední parcelu ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx, kde se nachází pozemek dle geometrického plánu KN p.č. 2555/3 o výměře 244 m2 ve vlastnictví obce za pozemky p.č.2556/2 o výměře 40 m2 a 2556/3 o výměře 204 m2, jejichž vlastníkem je paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Všechny pozemky jsou v katastrálním území obce Klenovice. V současné době předala paní xxxxxxxxxx svůj pozemek své vnučce paní xxxxxxxxxx. Musí tedy dojít ke zrušení původního usnesení o směně pozemků a schválit směnu s novou majitelkou paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx.

Původní usnesení z roku 2016:
Usnesení číslo 12/166/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje záměr směny pozemků takto: KN p.č. 2555/3 o výměře 244 m2 ve vlastnictví obce za pozemky p.č.2556/2 o výměře 40 m2 a 2556/3 o výměře 204 m2, jejichž vlastníkem je paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/345/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení číslo 12/166/2016 v plném znění.

Směna s novou majitelkou paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx:

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/346/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje směnu pozemků takto: KN p.č. 2555/3 o výměře 244 m2 ve vlastnictví obce za pozemky p.č.2556/2 o výměře 40 m2 a 2556/3 o výměře 204 m2, jejichž vlastníkem je paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 7 – Pravidla pro zpracování osobních údajů

Dokument „Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů“ je vzorovým textem určeným pro malé obce, které jsou zpravidla spravovány neuvolněným starostou, a obecní úřad tvoří malý počet zaměstnanců. Jde o případy, kdy výkon působnosti obce je uskutečňován v základním rozsahu s přídavkem některých jednodušších služeb občanům, jako je třeba SMS nebo e-mailový informační kanál.
V praxi malé obce není potřeba mít svébytný vnitřní předpis k ochraně osobních údajů, natožpak předpis s detailní úpravou pojmosloví, dělby kompetencí a množstvím vnitřních vazeb. Text je proto připraven tak, aby představoval stručný souhrn pravidel, nejedná se však o „směrnici“ v pravém slova smyslu.
„Základní pravidla“ mají posloužit následujícím účelům:
- jako nosič přehledné informace určený k obeznámení členů zastupitelstva obce s tím, co pro obec znamená dodržovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
- jako pokyn zastupitelstva starostovi, coby hlavě obecního úřadu, jak zajišťovat ochranu osobních údajů (je namístě, aby starosta informoval zaměstnance o těchto pravidlech a zajistil jejich dodržování),
- jako zdroj pravidel, která mohou být dále promítána například do organizačního řádu, pokynů zaměstnancům, smluv s externími subjekty atd.
- Způsoby využití dokumentu záleží na úvaze obce. Není sice nezbytně nutné, aby dokument schválilo zastupitelstvo obce, může však jít o účelný postup s ohledem na to, že je žádoucí, aby se s pravidly ochrany osobních údajů seznamovaly všechny osoby, které v obci nakládají s osobními údaji. Proto text dokumentu schválení zastupitelstvem předjímá.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/347/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů – GDPR a určení pověřence.

*    *    *

Bod 8 – Vstup do SMS ČR

V souvislosti s uplatňováním ochrany osobních údajů – GDPR a zřízením funkce pověřence, který je nám poskytován prostřednictvím Sdružení místních samospráv České republiky, je potřeba vstoupit právě do tohoto uskupení obcí, abychom mohli mít výhodnější cenu za pověřence i za uvedení nařízení do života obce. Pověřenec provede pro obec službu implementace v plném rozsahu. Proto zastupitelstvo obce souhlasí s přistoupením do sdružení a schvaluje smlouvu o vstupu obce do SMS ČR.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/348/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje přistoupení obce Klenovice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla SMS ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání ZO.

*    *    *

Bod 9 – Pronájem hřiště

V posledních letech byly uzavírány smlouvy o pronájmu hřiště s paní xxxxxxxxxx na sportovně rekreační účel a hasičský sport vždy na jeden rok. Vzhledem k tomu, že se podařilo vždy vše realizovat ke spokojenosti majitelky a pronajímatelky hřiště, je v současné době reálné uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Podmínky zůstávají stejné jako v minulých letech, tj. 220,- Kč roční nájemné, pravidelná údržba využívané plochy pro sport a 2x ročně posekání okolí sousedící s hřištěm a v době vegetačního klidu odstranit náletové křoviny. V případě neplnění těchto podmínek se pronájem zvyšuje o 5 tisíc a v případě nevyklizení plochy při ukončení je pokuta 2,5 tisíce. Dokonce nabízí zpětně podepsat nájemní smlouvu za uplynulý rok, jde o pozemky KN p.č. 147/ 3,7 a 8.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/349/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy o pronájmu pozemků KN p.č.147/3, 147/7 a 147/8 v KÚ Klenovice na dobu neurčitou za účelem sportovně rekreačním.

*    *    *

Bod 10 – Finanční dar

Podle naší letité praxe jsou vypláceny příspěvky na osazení domovních ČOV k RD po jejich kolaudaci ve výši 25 tisíc korun na základě žádosti vlastníků. Naší společnou snahou je co nejlepší přístup ke stavu životního prostředí a jeho ochrana, zejména čištění odpadních vod.
Žadateli o finanční dar jsou pan xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, kteří mají zkolaudovanou domovní ČOV na pozemku KN p.č. st. 67, poz. 3356 a 3367 v k.ú. Klenovice u Soběslavi u domu č.p. xxx.

Usnesení číslo 26/350/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar na pořízení domovní ČOV panu xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, kteří mají zkolaudovanou domovní ČOV na pozemku KN p.č. st. 67, poz. 3356 a 3367 v k.ú. Klenovice u Soběslavi u domu č.p. xxx ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 11 – Změna rozpočtu

Níže projednané a schválené rozpočtové opatření má na straně příjmů 4,8 tisíce korun, z toho 1,6 tisíce za vynětí ze ZPF, 0,4 tisíce poplatky ze vstupného, 0,8 tisíce proplacení energie z pouťi, 0,4 tisíce za výkup železa a 1,6 tisíce za pronájem z pouti. Na straně výdajů je 205 tisíce korun, z toho je 100 tisíc na dopravní značení, dále 25 tisíc je dar na domovní ČOV , 25 tisíc je na vítání občánků, 10 tisíc je pro pořízení hlukové mapy, 30 tisíc je dar na nákup oblečení pro hasičky a 15 tisíc je pro pořízení nafukovacího člunu s motorem pro zásahovou jednotku. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je tedy 200,2 tisíce korun ve prospěch výdajů.

Rozpočtové opatření 10/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 600,00  
  1344 Poplatek ze vstupného 400,00  
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 800,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 400,00  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 600,00  
    Příjmy celkem 4 800,00  
2212   Silnice   100 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   25 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   25 000,00
3636   Územní rozvoj   10 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   45 000,00
    Výdaje celkem   205 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 200 200,00  
    Financování celkem 200 200,00  

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1.) Zdržel se – Škoda.

Usnesení číslo 26/351/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 10/2018.

*    *    *

Bod 12 – Různé a diskuse

Nejprve starosta ukázal dokončenou změnu Územního plánu č. 2 ve finální podobě. Jedno paré bude předáno na KÚ JČK, druhé na MěÚ Soběslav a třetí je na obecním úřadě.
Starosta sdělil zastupitelům, že oslavy obce v srpnu proběhnou ve dvou dnech takto: 11.8. v sobotu budou oslavy 620 let od založení obce a 10 let od získání znaku a praporu obce, 12.8. v neděli bude vysvěcen a zavěšen nový zvon do kaple a uskuteční se oslavy 110 let založení dobrovolných hasičů.
Dále oznámil, že schválená oprava komunikace okolo pneuservisu bude zahájena začátkem prázdnin a bude ji předcházet zřízení provizorního příjezdu do provozovny servisu od sběrného dvora.
Poté přítomným představil způsob reklamace panelky po dohodě se zhotovitelem, kdy dojde k vyrovnání porušených míst do roviny a na opravený povrch bude položen asfaltový mikrokoberec.
Starosta seznámil zastupitele s ukončenou opravy komunikace od brány skládky do Roudné, která se podařila po dohodě s městem Soběslav a TS Tábor a společně se i financovala.
Dále přítomné informoval o záměru zpevnit rovnoběžnou lesní cestu s výše opravenou komunikací v Borech. Náklady by byly skoro 450 tisíc korun. Zatím se s realizací počká.
Výstavba chodníku podél silnice na Želeč je podle starosty na dobré cestě, neboť se dokončuje projektová dokumentace, s financováním by měla pomoci schválená dotace z POV kraje ve výši 230 tisíc korun a po doručení dokumentace ke stavbě bude požádáno o územní stavební povolení.
Starosta předložil návrh majitele sousední parcely o možnost příkupu pozemku kolem čekárny na Lhotecké silnici, kde jde o posun až o 2 metry. Ve zbylém metru je uložen kabel NN. Oddělení pozemku uhradí žadatel a vzniklý úzký prostor bude zahrazen brankou z obou stran.
Další možná parcela pro nový RD by mohla vzniknout podle starosty u Lomků, vedle již řešené parcely směnou tak, aby došlo k zarovnání zastavěné plochy. Reálnost požadavku zájemců prověří a posoudí zpracovatel územního plánu, tak aby to bylo v souladu s ÚPo.
Starosta rovněž informoval o možné spolupráci se svozovou firmou na použitý olej z domácností, což by přispělo i k lepšímu stavu odpadních vod a technologií na čistírnách odpadních vod.
Starosta upozornil na problémy s kanalizací ve východní zástavbě, kde došlo k jejímu ucpání a splašky vystoupaly na soukromý pozemek. Úsek se podařilo vyčistit a bude potřeba monitorovat kanalizační řady a skupinové ČOV.
Pro záměr vybudování nové vodní plochy se starosta spojil s firmou, která nabízí dotační služby v oblasti vodních ploch a zeleně. Ve spolupráci s projektantem budou předloženy požadované podklady a bude posouzena přijatelnost projektu a vhodná varianta.
Nakonec starosta vyjmenoval stromové aleje, které se budou v letošním roce vysazovat v režii pozemkového úřadu a jsou zapracované v rámci společných zařízení pozemkových úprav. Jde o tři polní cesty, okolo kterých proběhne liniová výsadba: první je cesta do Zadních lomů, druhou je cesta od rybníčků ke křížku a třetí je kolmá cesta na hlavní silnici proti firmám, vedoucí kolem ohrady pro dobytek až do zatáčky před výstavbou v severozádní části obce. Vedle těchto stromových alejí bude vysázen i interakční prvek, který je naplánován pro odclonění obou dopravních liniových staveb, jako jsou již hotová dálnice D3 a plánovaný IV. železniční koridor. Zde jde o blokovou výsadbu, kde budou jak stromy, tak i keře, dále travnaté a mulčovací plochy a celé to bude oplocené se vstupními bránami.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:45 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 6. 2018

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 7. 6. 2018
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 7. 6. 2018
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 7. 6. 2018


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 31. 5. 2018

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda nepřítomen - neomluven
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 31. 5. 2018 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2017
4) Účetní závěrka obce k 31.12. 2017
5) Zhotovitel opravy místní komunikace p.č. 2419/1
6) Směna pozemků
7) Pronájem hřiště
8) Pravidla pro zpracování osobních údajů
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 23. 5. 2018
Sejmuto: 31. 5. 2018

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek