KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 28/2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 28/2018

Den a místo zasedání: 23. 8. 2018 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Nepřítomni jsou paní Jiřina Halašková a Mgr. Jan Kocourek – oba jsou omluveni.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Mgr. Martin Náhlík a Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o bod 4) Žádost o dotaci.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/358/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o bod 4) Žádost o dotaci.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.
V tom se přihlásil zastupitel Ing. Jaroslav Škoda s požadavkem zařazení dalšího bodu do programu a tím mělo být Konání jednání zastupitelstva obce v sále místní restaurace s odůvodněním, že by se lidé mohli více zapojit a měli možnost se i vyjádřit. Po výměně názorů pro a proti k tomuto požadavku se přistoupilo k hlasování: „ Kdo je pro Jednání ZO v restauraci?

(Hlasování: pro 2, proti 3, zdrželi se 0.) ( Pro: Suda, Škoda )

Návrh na Jednání ZO v restauraci tedy nebyl přijat. Následovalo schválení doplněného programu o bod 4) programu.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva o zřízení věcného břemene
4) Žádost o dotaci
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/359/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Se zhotovitelem propojení vodovodního řadu bude podepsána smlouva o dílo, byl převeden finanční dar našemu hasičskému sboru a byl odsouhlasen průběh oslav. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde se dokončují geometrické plány. To brzdí i prodej pozemků, který vychází z dělení pozemků. Připravit je potřeba smlouvy na směny a koupě pozemků, je vydána změna č. 2 ÚPo a není uzavřen dodatek nájemní smlouvy na zvýšení nájmu s nájemcem restaurace. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Smlouva o zřízení věcného břemene

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě je již položen nový kabelový rozvod NN pro lokalitu chat vedle tratě za viaduktem. Jedná se o pozemky KN p.č. 3481, 3493 a 3466 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 49.600,- Kč a je to smlouva o věcném břemeni.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/360/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 3481, 3493 a 3466 za úplatu ve výši 49.600,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Žádost o dotaci

Veteran Car Club Soběslav nás požádal tak jako v minulých letech o dotaci na sraz veteránů konaný dne 8.9.2018, kdy kolona pojede po okolí a jednou ze zastávek jízdy bude náves v Klenovicích a obec bude partnerem akce. Požadovaná výše dotace by mohla být tak jako obvykle 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/361/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje poskytnutí dotace pro Veteran Car Club Soběslav na sraz veteránů ve výši 5.000,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Změna rozpočtu

Nejprve rozpočtová opatření v kompetenci starosty:

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 14/2018 z 9.8.2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda   100 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -100 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 15/2018 ze 17.8.2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda   100 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -100 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Obě rozpočtová opatření v dikci starosty obce byla provedena pro posílení finančních prostředků na opravu vodovodních šoupat a zřízení nových přípojek pod opravovanou MK 2419/1.

Schválené rozpočtové opatření má na straně příjmů 6 tisíc v darech a 49,6 tisíce za uložení VB, tj. celkem 56,6 tisíce korun.
Na straně výdajů jde dalších 26,9 tisíce do opravy hydrantu, 10 tisíc je na pořízení křížku pro oběti transportů smrti, 9,5 tisíce je na nákup zbylých mincí obce k oslavám, 12,5 tisíce je na nákup lavičky a stojanů na kola na víceúčelové hřiště, 5 tisíc je sraz veteránů a 40 tisíc je na pořízení kontejneru na stavební suť. Celkem 103,9 tisíce korun.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 48,3 tisíce ve prospěch výdajů.

Rozpočtové opatření 17/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 49 600,00  
    Příjmy celkem 55 600,00  
2310   Pitná voda   26 900,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   10 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   9 500,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   12 500,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   5 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   40 000,00
    Výdaje celkem   103 900,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 48 300,00  
    Financování celkem 48 300,00  

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3429 5222 VETERAN CAR CLUB SOBĚSLAV v AČR, IČO: 72065133 5 000,00

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/362/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 17/2018.

*    *    *

Bod 6 – Různé a diskuse

Nejprve se starosta vrátil k oslavám obce a jejich hodnocení. Na základě kladné odezvy mezi místními a hosty slavností se program vydařil, neboť jednotlivá vystoupení plynule navazovala a rovněž zabezpečení materiální pro jakékoliv počasí bylo zvoleno správně. Organizace obou dní proběhla hladce, protože vše bylo předem připraveno. Program nebylo možno uskutečnit v jednom dni vzhledem ke specifičnosti a prostorové náročnosti obou částí oslav v sobotu a neděli. Každý den byl úplně jiný a vyžadoval svá řešení provedení.
Dále informoval i na základě dotazů občanů, že nový zvon bude zvonit po obdržení nahraného SW do řídících hodin elektronického ovládacího systému zvonění a to dvakrát za den, nejprve v poledne a navečer buď v 18 nebo 19 hodin.
Starosta sdělil zastupitelům, že se konečně blíží dokončení opravy MK 2419/1 od horních Bělohlavů k Broukalům. Příští týden se bude pokládat vrchní obrusná vrstva a budou se během dvou z následujících týdnů dokončovat terénní úpravy za obrubníky. V této souvislosti se bude muset prodloužit smlouva o dílo dodatkem s prodloužením termínu.
Poté přítomným přiblížil možnost požádat o dotaci na propojení vodovodu z krajských grantů, která bude prověřena. Dotace z ostatních zdrojů na vodovody jsou až pro příští rok.
Starosta předložil před zastupitele opět otázku rybníka v místech bývalých rybníčků a mokřadů, neboť na minulém zasedání došlo ke shodě v tomto záměru nepokračovat a provést hydrologický průzkum. Na základě vyjádření projektanta je to nesmysl a je potřeba tuto myšlenku dotáhnout do konce, neboť na zadržování vody v krajině se klade velký důraz. Takže se bude pokračovat v projektové dokumentaci tak, aby se stihla podat žádost o dotaci z operačního programu ŽP do poloviny listopadu.
Poté oznámil přítomným, že výstavba chodníku kolem silnice třetí třídy na Želeč od křižovatky k čekárně a od ní do další ulice k trafostanici bude probíhat pravděpodobně v říjnu a listopadu. Důvody jsou dva: jednak dlouhý proces stavebního řízení a pak kapacitní možnosti zhotovitele. Realizace bude podpořena dotací z POV kraje ve výši 230 tisíc korun, což je podle odhadu nákladů jedna třetina nákladů.
Jako další bod do diskuse předložil žádost o vyjádření města Tábora k možnému odkupu pozemku u Borů, který sousedí s nemovitostí č.p. 55 a jehož majitelé o něj mají zájem. Tomu nic nebrání, pokud jde o koupi za účelem dalšího rekreačního využití, čemuž bude muset odpovídat využití v územně plánovací dokumentaci
Následoval písemný požadavek občanů a majitelů nemovitostí z Ovčína, kde žádají o vybudování veřejného vodovodu z obce do osady. Tento záměr je v plánu i v souvislosti s rozvojovými plochami pro výstavbu RD, ale ten se nyní zastavil pro neshody mezi vlastníky pozemků. Již v loňském roce starosta inicioval schůzku s dotčenými občany a vlastníky se zástupci společnosti Čevak. Cílem schůzky bylo prověřit možnost zjištění kapacity vodního zdroje na Ovčíně, který je v jejich vlastnictví a podmínky eventuálního provozování a nákladů. Bohužel nedošlo k žádné dohodě a ani následné spolupráci. Letošní sucho a nedostatek kvalitní vody po roce znovu otevřel otázku řešení vodovodu jakoukoliv cestou.
Starosta vyjádřil obavy z dalšího provozování prodejny Jednoty v obci, neboť současná vedoucí dala výpověď pro neshody a hledá se nová pracovnice. Proto se obrátil na ředitele družstva a další pracovnice, které mají prodejnu metodicky na starosti a vyzval je, aby se pokusily najít společnou řeč mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při dodržení všech pravidel. Všemi byla přislíbena součinnost.
Jako další starosta ukázal záměr firmy Střechy Bohemia se stavbou sídla a skladovacích prostor. Tento jejich záměr byl konzultován se zpracovatelem územního plánu obce a musí vzhledově vyhovovat požadavkům obce a regulativům územního plánu.
Předposledním sdělením je termín konání a letošní program rozloučení s prázdninami pro naše školáky a předškoláky, kdy poslední úterý v srpnu přijedou nadšenci z Housova mlýna z Tábora a předvedou dětem v Lomkách historickou přehlídku her, zvyklostí a zbraní s oblečením z dob středověku. Tento program navazuje na letošní historické oslavy obce.
Jako poslední se do diskuse dostaly nejasnosti kolem turnaje v nohejbale, který je plánován na poslední prázdninovou sobotu a má to být 3. ročník o Pohár starosty obce. Vše se tak připravovalo a najednou se objevují některé soukromé aktivity, jednání a názory, které celý turnaj komplikují a ohrožují jeho konání. Obec je jediným vlastníkem hřiště se zázemím a i pořadatelem turnaje. Proto není možné, aby kdokoliv si plánoval cokoliv bez souhlasu obce. Hřiště má sloužit občanům a jejich hostům bez jakýchkoliv komerčních či soukromých záměrů.

*    *    *

Bod 7 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:10 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 8. 2018

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 27. 8. 2018
  Jaroslav Suda v. r. dne 27. 8. 2018
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 27. 8. 2018


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 23. 8. 2018

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková nepřítomna - omluvena
Mgr. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 23. 8. 2018 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva o zřízení věcného břemene
4) Změna rozpočtu
5) Různé a diskuse
6) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 15. 8. 2018
Sejmuto: 23. 8. 2018

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek