KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 29/2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 29/2018

Den a místo zasedání: 20. 9. 2018 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Nepřítomni jsou pánové Mgr. Jan Kocourek, Jaroslav Suda – oba jsou omluveni, a Ing. Jaroslav Škoda – neomluven..
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o bod 5) Prodej pozemku.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/363/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o bod 5) Prodej pozemku.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel chodníků a VO
4) Finanční dar
5) Prodej pozemku
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/364/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Se zhotovitelem propojení vodovodního řadu byla podepsána smlouva o dílo, byla převedena finanční dotace na sraz veteránů a byla uzavřena smlouva na věcné břemeno pro uložení kabelu NN pro 9 RD. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde se dokončují geometrické plány. To brzdí i prodej pozemků, který vychází z dělení pozemků. Připravit je potřeba smlouvy na směny a koupě pozemků, je vydána změna č. 2 ÚPo a je uzavřen dodatek nájemní smlouvy na zvýšení nájmu s nájemcem restaurace. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zhotovitel chodníků a veřejného osvětlení

Konečně máme připravenou výstavbu chodníků podél silnice III.třídy na Želeč od hlavní silnice, kde končí chodník až k autobusové čekárně a od ní směrem západním k trafostanici v nové zástavbě. Chodník bude mít dvě části: první bude k zastávce a zde bude chodník nad současnou škarpou, která bude zatrubněna. Druhý chodník k trafostanici bude vedle škarpy a souběžně s ním povede vydlážděné dno škarpy betonovými žlaby pro odvod dešťové vody. Jako zhotovitel chodníků byla oslovena společnost Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav, za cenu dle nabídky ve výši 1.022.306,30 Kč bez DPH, s daní je to 1.236.990,62 Kč. S financováním pomůže i schválená dotace 230 tisíc korun z Programu obnovy venkova jihočeského kraje.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/365/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Chodníků podél silnice III/13510 Klenovice společnost Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav za cenu dle nabídky ve výši 1.022.306,30 Kč bez DPH, s daní je to 1.236.990,62 Kč.

Součástí stavby je i osvětlení chodníků, které bude napojeno na současné veřejné osvětlení u čekárny. Mělo by jít o 3 světelné body. Na zhotovení veřejného osvětlení byla podána cenová nabídka pana Reného Mačora z Roudné za 82.245,- Kč bez DPH, s daní jde o 99.516,45 Kč.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/366/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele osvětlení Chodníků podél silnice III/13510 Klenovice pana Reného Mačora z Roudné za 82.245,- Kč bez DPH, s daní jde o 99.516,45 Kč.

*    *    *

Bod 4 – Finanční dar

Obec byla požádána o finanční dar Mysliveckým spolkem BOR - Klenovice, se sídlem Roudná 46, u příležitosti jejich výročí od založení spolku před 70 lety. Finanční prostředky budou použity na činnost spolku.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/367/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar Mysliveckému spolku BOR - Klenovice, se sídlem Roudná 46, ve výši 5.000,- Kč u příležitosti 70. výročí od založení spolku.

*    *    *

Bod 5 – Prodej pozemku

Obec byla požádána o odkoupení pozemku p.č. KN 3824 o výměře 70 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, který je pro nás zbytečný a má význam pro majitele sousední parcely, jimiž jsou manželé xxxxxxxxxx. Jde o lokalitu pro výstavbu rekreačních nemovitostí. Navržená cena je 80,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/368/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 3824 o výměře 70 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi pro manžele xxxxxxxxxx, za cenu 5.600,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření má na straně příjmů 5,6 tisíce korun za prodej pozemku.
Na straně výdajů jde dalších 416,2 tisíce do opravy komunikace, o 600 tisíc se musí posílit finance na chodníky s osvětlením a 5 tisíc je dar pro myslivecký spolek. Celkem 1.021,2 tisíce korun. Finanční prostředky byly převedeny z paragrafů rozpočtu, které se nebudou letos realizovat.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 1.015,6 tisíce ve prospěch výdajů.

Rozpočtové opatření 19/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 600,00  
    Příjmy celkem 5 600,00  
2212   Silnice   416 200,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   600 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -923 700,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   5 000,00
3631   Veřejné osvětlení   -97 500,00
    Výdaje celkem   0,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   5 600,00
    Financování celkem   5 600,00

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/369/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 19/2018.

*    *    *

Bod 7 – Různé a diskuse

Nejprve se starosta vrátil ke koupi pozemku nad bytovkou z jara letošního roku, který bude sloužit jako komunikace k zástavbě domů, a proto by bylo možné prodat tři parcely za účelem výstavby bytového domu. Reálnost projektu je potřeba prověřit a projednat na stavebním úřadě.
Dále předložil před zastupitele opět otázku rybníka v místech bývalých rybníčků a mokřadů, neboť na minulém zasedání došlo ke změně pohledu na věc a tudíž v záměru pokračovat a připravit projekt do konce září a během října vyřídit povolení tak, aby se stihla podat žádost o dotaci z operačního programu ŽP do poloviny listopadu. V současné době má zelenou zadržování vody v krajině.
Již nějakou dobu se uvažuje o rekonstrukci ČOV 150 EO, která je na konci své životnosti. Proto starosta projednal se zhotovitelem technologie firmou Envi-pur možnosti, které má obec. Jsou celkem tři: první je výměna stávající technologie za novou, což je nejlevnější a ne- vyhovující, druhou je vybudování záchytné jímky pro kaly a jejich přečerpávání do čistírny s novou technologií, tj. dražší než první varianta, ale přidanou hodnotou je předřazená záchytná jímka, tzn. optimální řešení. Třetí způsob je výstavba nové čistírny, což je nejnákladnější a nejméně vhodné. Pro druhou možnost bude zpracován projekt, bude požádáno o stavební povolení a hledán vhodný dotační titul pro spolufinancování.
Starosta sdělil zastupitelům, že se konečně v polovině měsíce dokončila oprava MK 2419/1 od horních Bělohlavů k Broukalům. Prodloužení si vyžádaly i vícepráce, které se musí doplatit nad smlouvu o dílo. Během následujících týdnů se budou dokončovat zahradnické úpravy za obrubníky.
V tomto bodě informoval o postupných plánech na opravách dalších komunikací v obci na příští čtyři roky: například rozšíření částí cest před a za panelkou a položení balenky včetně ní a poté od autoservisu až na rozcestí ke hřišti. Vedle těchto oprav e rekonstrukcí se musí realizovat komunikace v lokalitě 6 RD a 9 RD, na které jsou projekty a stavební povolení.
Poté starosta ukázal definitivní záměr firmy Střechy Bohemia na stavbu sídla a skladovacích prostor, který byl konzultován se zpracovatelem územního plánu obce, neboť musí vzhledově vyhovovat požadavkům obce a regulativům územního plánu.
Jako poslední se s místostarostou zaměřily na problematiku návesního rybníka, jenž je potřeba odbahnit a zbavit naplaveného sedimentu a dále opravit severní hráz. Je nutné se spojit s odbornou vodohospodářskou firmou pro nejvhodnější řešení a postup prací.

*    *    *

Bod 8 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:25 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 9. 2018

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 26. 9. 2018
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 26. 9. 2018
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 26. 9. 2018


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 20. 9. 2018

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda nepřítomen - omluven
Ing. Jaroslav Škoda nepřítomen - neomluven
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 20. 9. 2018 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel chodníků a VO
4) Finanční dar
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 12. 9. 2018
Sejmuto: 20. 9. 2018

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek