KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2019

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2019

Den a místo zasedání: 28. 3. 2019 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Bc. Tomáš Doležal a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o body 6) Dopravní značení v obci a 7) Smlouva o smlouvě budoucí na Kabel NN.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/58/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o body 6) Dopravní značení v obci a 7) Smlouva o smlouvě budoucí na kabel NN.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost
4) Koupě a prodej pozemků
5) Lokalita 5 RD
6) Dopravní značení v obci
7) Smlouva o smlouvě budoucí na kabel NN
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/59/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Již byla podepsána polovina darovacích smluv na finanční dary a zbytek byl odeslán příjemcům, po schválení nové ceny vodného byla podepsána změna s provozovatelem vodovodu a plán financování obnovy vodohospodářského majetku, byla vložena jedna smlouva na příkup pozemku a dvě se musí ještě dokončit, pokračuje se na změně č. 3 územního plánu, je projednána směna pozemků, do konce února byla podána žádost o dotaci na opravu místní komunikace z MMR a na policii byla předána žádost o změnu dopravního značení.
Stále zbývá jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna, pokud dojde k dohodě. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dotace a dary na činnost

Na obecní úřad byly doručeny další žádosti o dary na podporu činnosti v roce 2019.

Žádost o poskytnutí finančního daru na činnost jsme obdrželi od Obce baráčníků Vitoraz ze Soběslavi, která loni vystoupila na našich oslavách. Tento spolek letos oslaví 90. výročí a proto nás žádá o pomoc s financováním oslav. Je potřeba 6 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/60/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 6.000,- Kč pro Obec baráčníků Vitoraz ze Soběslavi.

Další finanční dar na činnost je pro Myslivecký spolek BOR – Klenovice, který pro obec vyčistil paseku po mýtní těžbě smrkového dřeva napadeného kůrovcem. Návrh je ve výši 8 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/61/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 8.000,- Kč na činnost Mysliveckého spolku BOR - Klenovice.

*    *    *

Bod 4 – Koupě a prodej pozemků

V současné době se začalo připravovat území v severovýchodní části obce za bytovkou, kde by v první fázi mělo vyrůst 5 rodinných domů. Obec je zde majoritním vlastníkem. Vedle již dohodnuté směny s firmou Jasanka se zde nachází dva pozemky manželů xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx. Jde o p.č. 770/4 o výměře 107 m2 a 773/2 o výměře 145 m2, celkem 252 m2. Dohodnutá cena pro koupi je 300,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/62/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi od manželů xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, kteří vlastní pozemky KN p.č. 770/4 o výměře 107 m2 a 773/2 o výměře 145 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za 300,- Kč/m2.

V minulém měsíci byl zkolaudován komplex staveb v areálu Jasanky. Šlo o hnojiště, silážní žlab, skladovací jímku s kanalizací a předávací místo. Právě ten posledně uvedený stavební objekt je postaven částečně na našem pozemku. V projektu byl mimo naše parcelní číslo, ale vzhledem k provozní funkčnosti bylo nutné předávací místo posunout pro lepší dopravní obslužnost na sousední obecní pozemek. Firma nechala udělat geometrický plán, na jehož základě si od nás část našeho pozemku 2608/1 díl a) o výměře 84 m2 odkoupí. Jde o odkup, takže obvyklá cena je 100 Kč/ m2. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen a zveřejněn.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/63/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2608/1 díl a) o výměře 84 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za 100,- Kč/m2 firmě Jasanka s.r.o. Chabrovice.

Dalším možným prodejem, o který jsme byli požádáni ŘSD ČR v Českých Budějovicích, je oddělení části pozemku v našem vlastnictví v křižovatce na Soběslav, kde se dle geometrického plánu nachází KN p.č. 2426/14 o výměře 34 m2. Cena dle znaleckého posudku je 100,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/64/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku KN p.č. 2426/14 o výměře 34 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 5 – Lokalita 5 RD

V současné době se začalo připravovat území v severovýchodní části obce za bytovkou, kde by v první fázi mělo vyrůst 5 rodinných domů. Je připravena parcelace dle geometrického plánu, který je v souladu se studií zástavby dle územního plánu. Obec je zde majoritním vlastníkem. Zbytek pozemků si koupíme a nebo směníme. Na polovině plochy se budou muset udělat ještě další zejména terénní úpravy. Vedle již hotového vykácení náletových křovin a dřevin se štěpkováním v současné době probíhá frézování pařezů, kterých je více jak 450, přes 400 je jich na našem pozemku a více jak 50 na pozemcích Reprogenu. Až se odstraní pařezy, tak se bude celé údolí zavážet. Na to musí být zpracován projekt a vydané povolení na terénní úpravy od stavebního úřadu. Všechna ukládaná zemina musí mít vzorky původu. To vše sebou nese i finanční náklady. Odstraňování křovina dřevin si vyžádalo skoro 93 tisíc, štěpkování kolem 35 tisíc, frézování pařezů (našich) bude skoro 137 tisíc, projektant požaduje za projekt necelých 41 tisíc a k tomu se bude hradit i zaměření, kolik zatím nevíme a pak se bude zavážet a navážet zemina dle projektové dokumentace. Tomu bude předcházet ještě položení kanalizace pro odvod povrchové vody z okolí.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/65/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s přípravou lokality 5 RD a předloženým GP, podle něhož se zveřejní oznámení o záměru prodeje.

*    *    *

Bod 6 – Dopravní značení v obci

Na minulém jednání zastupitelstva jsme se obšírně věnovali otázce dopravního značení v obci od zpomalovacích prahů pro omezení rychlosti, přes plošné značení na vozovkách pro regulaci parkování až po značení jednotlivých ulicích, které mají charakter zastavěných ulic s pravidlem pravé ruky. Tomu předcházelo setkání s občany vyvolané předložením dvou petic za odstranění třech retardérů. Již několik let se vede v obci diskuse okolo zpomalovacích prahů tzv. retardérů, mají své příznivce a odpůrce, ale jsou jediné spolehlivé pro snížení rychlosti. Na základě jednání z veřejné schůze v sále restaurace se dospělo k požadavku odstranění dvou prahů, po jednom v ulicích od hlavní silnice severně a jižně. Dále petenti souhlasí s umístěním těchto překážek k dětským hřištím. Ostatní zpomalovací prahy se budou vracet na svá místa a navíc se posune jeden k dětskému hřišti v Lomkách, druhý se dá nově k dětskému hřišti u kapličky a třetí se osadí do zatáčky na Ovčíně. Tím se jich vrátí do obce stejný počet, jenž byl odstraněn. K tomu bude muset být nový souhlas policie a oddělení silničního hospodářství městského úřadu. Na jednání bylo zpochybněna úprava v našich obytných ulicích s pravidlem pravé ruky a doporučenou 30 km rychlostí. Toto dopravní značení je v obci od roku 2007, kdy bylo instalováno na základě rozhodnutí dopravní policie. Navíc vznikl požadavek na omezení tonáže vozidel v ulici směřující do Borů na skládku, protože těžká a plná nákladní auta projíždí touto obydlenou ulicí v sousedství domů. Průjezd nad tuto hranici by byl povolen pouze dopravní obsluze. Tyto požadavky včetně změny na obytné zóny s 30 km rychlostí byly písemně předány na DI PČR Tábor a nyní se čeká na výsledek.
Nově byla zastupitelům předložena studie průtahu obcí na silnici 1/3 ve vlastnictví ŘSD, která by měla prostřednictvím odbočovacích pruhů a přechodových ostrůvků zajistit větší bezpečnost silničního provozu pro všechny účastníky a zejména pro obyvatele obce, neboť jde o proces humanizace dopravy v uzavřených obcích.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/66/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí postup práce na dopravním značení v obci včetně podané žádosti o jeho změnu na DI PČR a dopravní studii průtahu obcí s odbočovacími pruhy na silnici 1/3.

*    *    *

Bod 7 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o nové zasíťování pozemku U Hasíka, kde bude položen nový kabelový rozvod NN pro novou chatu u tratě. Jedná se o pozemek KN p.č. 3823 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/67/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 3823 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 5/2019
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 400,00  
    Příjmy celkem 9 400,00  
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě   17 500,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   90 000,00
3392   Zájmová činnost v kultuře   6 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   8 000,00
3613   Nebytové hospodářství   50 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   355 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   35 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   36 500,00
    Výdaje celkem   598 600,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 589 200,00  
    Financování celkem 589 200,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů více jak 9 tisíc, přes 8 tisíc je z prodeje pozemku a 1 tisíc korun je vratka za službu. Na straně výdajů je téměř 599 tisíc, 17,5 tisíce půjde na studii průtahu obcí, 50 tisíc směřuje na opravu kanalizace a 40 tisíc na zřízení nádrže na vodu, 14 tisíc poputuje do darů neziskovým organizacím, 50 tisíc posílí nákup inventáře restaurace, 36,5 tisíce se přesune do zeleně, 35 tisíc na nákup nového kontejneru a skoro 356 tisíc jde do územního rozvoje takto: necelých 76 tisíc na koupi pozemku, 93 tisíc stálo kácení a 137 tisíc bude potřeba na frézování pařezů, projekt na terénní úpravy včetně zaměření minimálně 50 tisíc korun. Celkem se musí dofinancovat z účtu více jak 589 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/68/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 5/2019.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Nejprve starosta sdělil zastupitelům, že se podařilo podat žádost o dotaci na opravu MK 2415/1 na MMR na poslední chvíli a to elektronickou cestou. Zajišťování podkladů nebylo vůbec jednoduché.
Dále informoval o podání žádosti na stavební povolení na modernizaci a intenzifikaci ČOV 150 EO dle projektové dokumentace, kde bude potřeba shánět vhodný dotační titul.
Poté seznámil přítomné s potřebou opravy hráze a odstranění sedimentu z návesního rybníka a se stavem příprav. V současné době se hledá vhodný způsob a zhotovitel. Mimo to je nutné mít místo pro skládkování vytěženého bahna.
Starosta se zmínil o nových polomech a vývratech v lese, na které se našel likvidátor, aby byly škody co nejdříve odstraněny, neboť jsou některé chaty bez přístupu. Mimo to po obhlídce s revírníkem se bude muset vykácet i zbytek smrkového porostu vzhledem k šíření kůrovce a i s ohledem na silné větry.
Tak jako každý rok, tak i letos dle starosty dojde na opravy místních komunikací v obci i mimo ni. Již jsou opravené prašné doplněním chybějícího materiálu, bude se opravovat postřikem se zadrcením na penetračních vozovkách a bude opravena bývalá panelka mikrokobercem.
V dalším bodě podal informaci o kontrole kanalizace a vodovodu v komunikaci p.č. 2415/1, která se bude letos rekonstruovat. Opravuje se jedna šachta v chodníku včetně výměny poklopu, která je svalená a s tím se srovnají i roury. Dále se vymění další čtyři poklopy a kanalizace se projede kamerou. Zanesené potrubí se vyčistí tlakovou vodou a popřípadě opraví bezvýkopovou technologií nebo s výkopem výměnou potrubí. Vodovodní řad je v pořádku a musí se udělat tři přípojky k rodinným domům.
Starosta se znovu vrátil k otázce vodovodu na Ovčíně. Požadavek obyvatel a majitelů domů osady na přivedení vodovodu z obce je zatím nereálný a proto je potřeba opět obnovit myšlenku provozování místního vodovodu. Pokud by zdroj byl dostatečný, musel by přejít do provozování Čevaku a pro odběratele by vznikla poplatková povinnost. Bude projednáno po velikonocích dle dohody s potenciálním provozovatelem.
Podobně jako prodloužení vodovodu a kanalizace k povolenému RD nad ČOV 150 EO bude řešeno dle starosty i odbočení pod Lomky k plánovaným RD. Jsou hotové projekty a požádáno o stavební povolení.
V minulých jednáních zaznívala myšlenka výstavby rybníků a tůní, kterých máme v katastru málo a podle dnešních snah co nejvíce vody zachránit v přírodě je toto reálné i s dotacemi. Starosta v této souvislosti upozornil po rozhovoru s projektantem na množství výkopové zeminy a kam s ní, což se jeví jako největší problém. Bude se hledat řešení.
Po letech se vrátila pamětní deska věnovaná vlastenci Janu Cílkovi z č.p. 29, který byl popraven za heydrichiády. Desku zachovali noví majitelé a stojan uhradila obec. Podle starosty jde o důstojný návrat za hrdinný postoj v pohnuté době.
V rámci zvýšení kulturní nabídky na léto starosta představil možnost letního zábavy se skupinou Rondo před hospodou a druhou nabídkou je letní kino promítané na severní stěně restaurace. Obojí se zastupitelům zamlouvá.
Jako poslední starosta přednesl nabídku na letecké snímky obce, které jsou nabízeny v balíčku fotografií, což nepotřebujeme. Nám by vyhovovalo pořízení fotografie současné obce, abychom měli porovnání, kam jsme se posunuli za poslední léta. Dvě fota z minulosti již máme.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 4. 2019

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 3. 4. 2019
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 4. 4. 2019
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 4. 4. 2019


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 28. 3. 2019

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 28. 3. 2019 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost
4) Koupě a prodej pozemků
5) Lokalita 5 RD
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 20. 3. 2019
Sejmuto: 29. 3. 2019

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek