KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2019

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2019

Den a místo zasedání: 27. 6. 2019 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Pan Mgr. Martin Náhlík se omluvil z pracovních důvodů. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Bc. Tomáš Doležal a paní Šárka Hlasová, Dis..

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o bod 7) Budoucí darovací smlouva – modernizace železniční trati.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/79/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 7) Budoucí darovací smlouva – modernizace železniční trati.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost
4) Závěrečný účet obce za rok 2018
5) Účetní závěrka obce k 31.12.2018
6) Změna rozpočtu
7) Budoucí darovací smlouva – modernizace železniční trati
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/80/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Schválená darovací smlouva na finanční dar je hotová, schválená smlouva na prodej pozemku ŘSD byla podepsána a vložena do KN, byly uzavřeny tři smlouvy o smlouvě budoucí na prodej stavebních parcel v lokalitě 5 RD, čekáme na výsledek podané žádosti o dotaci na opravu místní komunikace z MMR, z POV máme schválenou dotaci ve výši 240 tisíc na rybník a vybrané zhotovitele na odstranění sedimentu a opravy hráze, na policii byla předána žádost o změnu dopravního značení, kde čekáme na odpověď tři měsíce.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna, pokud dojde k dohodě. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dary na činnost

Na obecní úřad byly doručeny další žádosti o dary na podporu činnosti v roce 2019, ale i na solidaritu.

První žádost o poskytnutí finančního daru na činnost jsme obdrželi od TJ Spartak Soběslav, pro oddíl Aikido, který navštěvuje 5 chlapců z naší obce. Tak jako v podobných aktivitách je návrh 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/81/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro TJ Spartak Soběslav, z.s., oddíl Aikido, na podporu sportu.

Druhá žádost o poskytnutí finančního daru na činnost je od dudáckého tanečního souboru Jitra Soběslav, který rovněž loni vystoupil na našich oslavách. Tento soubor letos oslavil 35 let trvání a proto nás žádá o pomoc s financováním oslavy a na propagační materiály. Navrženo je 3 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/82/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro dudácký taneční soubor Jitra Soběslav na činnost.

Třetí požadavek jsme již řešili a jde o provoz Linky bezpečí, z.s.. Minulé zasedání řešilo, jak vysokou částku schválit, bylo málo informací, kde se obce pohybují, v jakém rozmezí. Nejvíce 1-3 tisíce Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/83/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 1.000,- Kč na podporu služby Linky bezpečí, z.s..

Poslední je výzva na sbírku pro rodinu zastřeleného místostarosty obce Dražůvky, který tragicky zahynul při výkonu své veřejné funkce. Transparentní účet založilo společně SMO a SMS.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/84/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč do sbírky na podporu pozůstalých.

*    *    *

Bod 4 – Závěrečný účet obce za rok 2018

Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2018, který byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce dne 29.4.2019, čímž byla dodržena 15-ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2018 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/85/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

*    *    *

Bod 5 – Účetní závěrka obce k 31.12.2018

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2018. K úkonu schválení účetní závěrky jsou zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, Inventarizační zpráva – rok 2018.
Zastupitelstvo obce pak schválilo účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2018 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2018, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně bylo konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž zastupitelstvo obce schválilo převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2018 ve výši 280.179,67Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/86/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2018 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2018 ve výši 280.179,67 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

*    *    *

Bod 6 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 11/2019
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   68 000,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   9 000,00
3392   Zájmová činnost v kultuře   3 000,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce   208 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   5 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva   3 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence   1 000,00
    Výdaje celkem   297 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 297 000,00  
    Financování celkem 297 000,00  

V tomto rozpočtovém opatření nemáme na straně příjmů nic a na straně výdajů 297 tisíc korun takto: 68 tisíc korun je na nový projekt na komunikaci 6 RD, za 9 tisíc se pořídí kolostav ke kapličce, 3 tisíce jdou na výročí dudáckého souboru, 5 tisíc putuje na podporu sportu dětí, 3 tisíce posíláme pozůstalým po tragicky zesnulém kolegovi, 1 tisíc na provoz linky bezpečí a 208 tisíc investujeme do sportovních zařízení - tzn. 6 tisíc na zabezpečení příjezdu na venkovní posilovnu, 15 tisíc na ohrazení dětského hřiště u víceúčelového a za 187 tisíc se tam doplní lanovka s rampou (133 tisíc) a kolotoč (54 tisíc).

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/87/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 11/2019.

*    *    *

Bod 7 – Budoucí darovací smlouva – modernizace železniční trati

Na dnešním jednání byli zastupitelé seznámeni s konceptem návrhu budoucí darovací smlouvy a budoucí předání a převzetí vyvolané investice stavbou železničního koridoru, která řeší jednak přeložku polní cesty a dále mostní objekt nad budoucí železnici, přes který tato místní komunikace vede. Bylo by krajně nevýhodné převzít i mostní těleso a v budoucnu se o něj starat a po letech udržovat. Protože most vyroste v souvislosti s novou železniční tratí pro její překlenutí, tak ať si jej správa železniční dopravní cesty ponechá. Upravenou stávající komunikaci si převezmeme zpět po kolaudaci stavby.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/88/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s budoucím převzetím přeložené polní cesty bez mostního objektu.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Nejprve starosta sdělil zastupitelům, že v druhé polovině července se bude konečně odstraňovat sediment na dočasnou deponii v zemníku z dálnice a následně dojde i na opravu hráze. K tomuto poslednímu kroku vedla dlouhá cesta od vzorků přes zaměření a projekt ke schvalovacímu kolečku, kdy výsledkem je povolení na výše uvedené práce.
Dále informoval o plánovaném provedení opravy místní komunikace od autoservisu ke hřišti. Ve druhém kole bychom měli uspět s dotací a tomu bude předcházet výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaný začátek je v září. Když by vyšla podpora financování, mohlo by se začít částečně i s komunikací 6 RD. Bude projekt i stavební povolení.
Poté seznámil přítomné se stavem přípravy na modernizaci ČOV 150 EO. Na stole je stavební povolení a hledá se vhodný dotační titul, kde by se mohlo vysoutěžit, realizovat a poté požádat finanční podporu expos.
Starosta se zmínil o stavu přípravy v lokalitě 5 RD. Území je geometricky rozděleno a zpracovává se projekt na terénní úpravy, kdy dojde k zavezení rokliny a srovnání terénu se sousedními pozemky. Práce začnou a budou dokončeny o prázdninách.
Na letošní rok jsou připravovaná prodloužení vodovodu a kanalizace pro výstavbu dalších RD. Až budou obě územní rozhodnutí, bude požádáno o stavební povolení a letos by se to podle mínění starosty mohlo i dokončit stavebně.
Tak jako máme podle starosty ve všech lokalitách v obci studie zástavby, tak je musíme pořídit i v lokalitách rekreačních a na samotách, abychom mohli regulovat výstavbu. Jde zatím o Ovčín a Višní keř.
V dalším bodě podal informaci o předjednané možnosti směny pozemků s Jasankou, kdy na základě této výměny obec získá půdu v obci a Jasanka zemědělskou mimo zástavbu.
V současné době připravuje starosta s předsedou kontrolního výboru smlouvu o věcném břemeni na vodovod s majiteli stavební parcely vedle prodejny stavebnin.
Záměr vzniku tůní vedle Kamenných starosta ještě nevzdal, i když tam vede jak dálkový vodovod tak vysoké napětí. Na základě polohopisného a výškového zaměření se posoudí reálnost projektu.
I vodovod na Ovčíně má podle starosty dvě možnosti: první je prověřit kapacitu stávajícího a druhá je přivedení vodovodního řadu od víceúčelového hřiště s bezúročnou půjčkou od JVS.
Na minulém jednání mluvil starosta o opravě panelky v rámci reklamace, která se provedla v první dekádě května.
V druhé polovině července proběhne projednání dodatečného stavebního povolení loni opravované místní komunikace k hasičskému hřišti, o které starosta požádal, aby bylo vše uvedeno do souladu s platnou legislativou.
Obec má uzavřenou smlouvu na vyvážení tříděného odpadu s firmou Hokov, která v posledním roce není plněna dle smlouvy a proto se starosta obrátil na fa Rumpold, který by byl schopný tuto službu plnit. Toto náhradní řešení se přítomným zamlouvá a souhlasí s ním.
Starosta se znovu vrátil k otázce dopravního značení. Na poslanou žádost o úpravu zatím neznáme odpověď. Současně čekáme na stanovisko k umístění zpomalovacích pruhů. Pak budou osazeny. Proběhne i správní řízení jako dohra odstranění retardérů.
Po dohodě s vedoucím souboru Jitra starosta nastínil možnost uspořádání dudáckého setkání příští rok v září v naší obci i se zahraniční účastí. Dudácká tradice u nás je silná a trvá.
Dětský den se letos povedl- tak jej hodnotili dle starosty snad všichni a do nově otevřené Jump a Kids arény vyrazily dva plné autobusy a několik osobních aut s rodinami.
Jako poslední starosta zopakoval zvýšení kulturní nabídky na letní prázdniny takto: 17. července se pojede na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou na hru Lucerna, 20. července proběhne tradiční festival dechovek u nás se dvěma koncerty, 27.července bude letní zábava se skupinou Rondo před hospodou a v srpnu, 10.srpna, se u nás premiérově zastaví putovní letní kino promítané na severní stěně restaurace s projekcí filmu v podvečer pro děti a večer pro dospělé. Tomu bude předcházet ukončení školního roku pohárem za vysvědčení a na konci prázdnin tradiční rozloučení s létem. Dne 24.srpna bude rovněž i hasičská soutěž jako další ročník O pohár starosty obce.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2019

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 4. 7. 2019
  Šárka Hlasová, Dis, v. r. dne 4. 7. 2019
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 4. 7. 2019


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 27. 6. 2019

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík nepřítomen - omluven
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 27. 6. 2019 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost
4) Závěrečný účet obce za rok 2018
5) Účetní závěrka obce k 31.12. 2018
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 19. 6. 2019
Sejmuto: 27. 6. 2019

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek