KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2019

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2019

Den a místo zasedání: 10. 9. 2019 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:02 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluvena je paní Šárka Hlasová pro nemoc. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Bc. Tomáš Doležal a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o bod 6) Prodej pozemku.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/98/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 6) Prodej pozemku.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel opravy MK 2415/1, …
4) Oprava požární nádrže
5) Terénní úpravy lokality 5 RD
6) Prodej pozemku
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/99/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Kupní smlouva na stavební pozemek byla podepsána a vložena do KN, schválená smlouvy na finanční dar byla podepsána, není smlouva s linkou bezpečí, stále ještě čekáme na výsledek podané žádosti o dotaci na opravu místní komunikace z MMR, byla podepsána smlouva o dotaci z POV, na policii byla půl roku žádost o změnu dopravního značení a naše požadavky byly zamítnuty.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna a na dohodě se pracuje. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora, ale v současné době na ni čekáme. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zhotovitel opravy MK 2415/1, …

Na minulém jednání zastupitelstva obce byli přítomní seznámeni s možností úspěšnosti dotace na opravu místní komunikace 2415/1, …, kde se čeká na další posuzování žadatelů, kteří při prvním hodnocení skončili pod čarou. Na základě finanční rezervy v celkové alokaci budou podporovány obce ze zásobníku žadatelů, kam patříme i my a v současné době čekáme na kladné vyrozumění. Tomu předcházelo výběrové řízení, které se uskutečnilo 16.8. za účasti komise ve složení: administrátorka projektu paní Eva Čechtická, starosta a zastupitel Mgr. Martin Náhlík. Podle pravidel programu byly osloveny tři subjekty: Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav, Vialit s.r.o. Soběslav a Znakon a.s. Sousedovice. Prvně jmenovaná společnost se omluvila pro nedostatek kapacity, druhá firma předložila nabídku za zhruba 2,795 milionu s DPH, bez daně je to 2.310.017,- Kč a třetí zájemce měl nejnižší cenu za cca 2,686 milionu korun s DPH, bez daně jde o částku 2.220.106,82 Kč. Protože rozhodující je výše ceny, tak výběrová komise stanovila pořadí soutěže takto: první místo Znakon a.s., druhý v pořadí je Vialit s.r.o. a proto jako zhotovitele doporučuje Znakon, a.s. Sousedovice. Smlouva bude podepsána po přiznání dotace během měsíce září, kdy mají začít i stavební práce.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/100/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele opravy MK 2415/1, … společnost Znakon a.s. Sousedovice za cenu dle nabídky 2.220.106,82 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 4 – Oprava požární nádrže

Na přelomu prázdnin bylo dokončeno odstraňování sedimentu z návesního rybníka. Celkem bylo odvezeno 825 m3 bahna na schválenou mezideponii. V současné době se opravuje severní hráz, která se zalije betonem a opatří se horní pochozí římsou. Po odbagrování se zjistilo, že východní hráz, nad kterou leží vozovka, je potřeba zafixovat pro větší stabilitu svahu a proto dojde k podélné betonáži. Dále byl posouzen stav tělesa výpustě tzv. kbelu, který je ve špatném stavu a bude nahrazen novým, rovněž železným s pozinkovanou úpravou. Kamenivo se doplnilo okolo vjezdu do loviště. Předpokládáme, že vše bude dokončeno do konce září a pak se začne napouštět naše požární nádrž. Další náklady si vyžádala příprava uložiště pro zejména tekuté bahno v kráteru zemníku z dálnice, kterou nám udělala firma zhotovující rekonstrukci předávacího místa na dálkovém vodovodu, k čemuž použila nashromážděnou hlušinu na zavážení lokality za bytovkou. Důvodem manipulace byla skutečnost, že hromady deponie překážely jejich záměru. Tímto způsobem byly spojeny potřeby zhotovitele na rekonstrukci vodovodu a naše potřeba místa pro ukládání sedimentu. Výše některých nákladů zatím nejsou známy.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/101/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s předchozí přípravou uložiště sedimentu s dalšími pracemi na požární nádrži.

*    *    *

Bod 5 – Terénní úpravy lokality 5 RD

Poslední srpnový týden a první týden v září se po složitém procesu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní a stavební povolení, začalo s navážením zeminy a během nejprve čtyř a pak dvou dnů se za pěkného suchého počasí podařilo převozit, rozhrnout a zhutnit odhadem asi 2,6 tisíce kubíků celkové bilance potřebného materiálu pro zarovnání terénu v lokalitě 5 RD. Ještě se musí převozit a doplnit do území asi čtyři sta kubických metrů, což představuje dva až tři dny a hlavně sucho. Použije se i zemina ukládaná a rozhrnutá v rybníčkách. Celkové náklady jsou dle nabídky ve výši 498.897,53 bez DPH, tj. 603.666,01 Kč s daní, protože se zemina musí naložit, převézt, rozhrnout a po vrstvách hutnit dle projektové dokumentace.
Další problém, který se nyní řeší v lokalitě 5 RD je stávající kanalizace, která vede kolem zahrady u č.p. 79, přes kterou vedou jednak kanalizační přípojky domů nad tímto číslem popisným a dále napříč touto zahradou vede i otevřená stružka pro povrchové vody z pozemků nad této části obce a i z bývalých rybníčků, kde plánujeme poldr pro zadržení množství vody z území od Nové Hospody. Cena dle nabídky je téměř 146 tisíc korun. V ceně není zahrnuto svedení povrchové vody z otevřené stoky za č.p. na našem pozemku, kterou rovněž uložíme do země a napojíme na stávající šachtu a novou kanalizaci. Cenu ještě neznáme, bude stanovena dle způsobu provedení. Hotova je asi jedna čtvrtina potrubí, protože zhotovitel má zdravotní problém. Jinak by už bylo hotovo.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/102/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí stav prací na terénních úpravách v lokalitě 5 RD.

*    *    *

Bod 6 – Prodej pozemku

Na dubnovém jednání zastupitelé schválili žadatelům na třech parcelách v připravované lokalitě 5 RD smlouvy o smlouvách budoucích kupních z důvodu výhodných úvěrových podmínek. Jedním z budoucích vlastníků je i pan xxxxxxxxxx, který žádal o parcelu p.č. KN 1315/21 o výměře 950 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. V současné době by potřeboval již uzavřít vlastní kupní smlouvu pro čerpání finančních prostředků z hypotéčního úvěru, proto přítomní souhlasí s prodejem výše uvedené parcely a výměře za cenu 600,- Kč/m2, tzn. celkem 570.000,-Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/103/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN parc. č. 1315/21 o výměře 950 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi panu xxxxxxxxxx za cenu 570.000,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 16/2019
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 570 000,00  
    Příjmy celkem 570 000,00  
2212   Silnice   350 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   200 000,00
2310   Pitná voda   300 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   -1 700 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené   300 000,00
3613   Nebytové hospodářství   113 000,00
    Výdaje celkem   -437 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   1 007 000,00
    Financování celkem   1 007 000,00

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 570 tisíc za prodej stavební parcely a na straně výdajů 437 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že do rozpočtu vracíme 2 miliony z modernizace ČOV, kterou budeme realizovat s dotací v příštím roce, posilujeme jednotlivé položky takto: 350 tisíc přidáme na opravu MK a 200 tisíc na nový chodník, 200 tisíc na dva prodloužené vodovody a 100 tisíc na průzkum studny Ovčín, 300 tisíc na dvě prodloužené kanalizace a 113 tisíc putuje do restaurace na pořízení klimatizace. Celkem půjde zpět na účet milion a sedm tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/104/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 14/2019.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Nejprve starosta sdělil zastupitelům, že v současné době připravuje společnost E.ON rekonstrukci VN a NN v obci, jejíž součástí je snesení vzdušného vedení od trafostanice u Dvořáků až za Lomky. Stávající sloupová stanice bude nahrazena novou kioskovou a od ní povede podzemní vedení v našich cestách. Nová stanice bude umístěna na pozemku KN parc.č. 756 v našem vlastnictví a proto bude potřeba do budoucna řešit odprodej části parcely o výměře cca 20 m2, s čímž zastupitelé předběžně souhlasí.
Poté seznámil přítomné s potřebou řešit vodovod na Ovčíně na základě společné žádosti občanů a majitelů nemovitostí z této naší osady. Přivedení vodovodního řadu z obce a k jednotlivým domům by vyžadovalo kolem 1,5 milionu korun. Pro malý počet ekvivalentních obyvatel je to moc. Levnější variantou je využití stávajícího vodovodu ve vlastnictví majitelů nemovitostí osady. Po jednáních s možným provozovatelem Čevak a.s. jsme se dostali k závěru, že se prověří vydatnost vodního zdroje, kterou je studna na počátku gravitačního ovčínského vodovodu jímací zkouškou, kdy po dobu 14 dnů bez odběru se bude měřit množství stále se doplňující vody ve zdroji. Náklady si vyžádají cca 100 tisíc korun. Ty by hradila obec, pokud se vlastníci vodovodního díla zaváží, že převedou vodovod bezúplatně na obec darovací smlouvou. Tato částka se bude hradit i v případě negativního výsledku zkoušky.
Dále informoval o stavu administrace ve věci znovu navrácení zpomalovacích prahů po obci. V současné době je na stole povolení, tzn. rozhodnutí o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikací, což zahrnuje jak vodorovné, tak i svislé dopravní značení v podobě jednak čar na vozovce, tak i osazení značek, a dále vrácení retardérů tam, kde byly, vyjma dvou, které se nevrátí a jednoho, který se posune. Další tři se osadí na základě přání občanů a potřeby bezpečnosti u dětského hřiště. Jinak starosta přečetl zamítavé stanovisko dopravní policie k žádosti z března, která byla sepsána na základě společného veřejného jednání s petenty požadující odstranění zpomalovacích prahů a návrh na tři změny dopravního řešení v obci. Po dlouhém dohadování nakonec nebudou vráceny na místo pouze dva retardéry.
Pak se vrátil k instalování nových herních prvků na dětské hřiště u víceúčelového, kam se postavila nová lanovka s nástupní rampou ze smrkového impregnovaného dřeva a kovový kolotoč.
Jako další zmínil dokončení záchytné jímky na vodu pro zalévání na fitness parku, která bude ještě doplněna čerpadlem s hadicí na zalévání vysázené a vzrostlé vegetace.
Starosta konstatoval, že byly opraveny kanalizační šachty v místní komunikaci 2415/1, …, která se bude ještě letos od září rekonstruovat.
V dalším bodě starosta popsal probíhající výměnu kanalizace v 5 RD, kterou brzdí zdravotní problémy zhotovitele. Do konce měsíce by mělo být hotovo a pak se bude zatrubňovat povrchová voda z území rybníčků.
Minule starosta přiblížil problémy se zaléváním alejí a nyní se ještě přidala nemoc stromů. Vše bude řešeno se zahradníky a firmou, která je vysazovala. Mimo to se musí ještě některé vyměnit.
Ze stávajících alejí přešel starosta k výsadbě nových, které by se měly začít vysazovat od konce září a to hned tři: ke Křížku, do Zadních lomů a za Humny podél ohrady na dobytek. Vedle toho bude SPÚ realizovat velkou výsadbu jako liniový prvek pro přirozené odclonění liniových staveb dálnice a koridoru.
Jako poslední příspěvek předložili s místostarostou nutnost opuštění zahrádek jejich uživateli za bytovkou, neboť jsou součástí stavebních parcel v lokalitě 5 RD. Všichni zahrádkáři to ví již rok a konečný termín je letošní podzim. Boudy, které jsou opuštěné, bude muset odstranit obec včetně zbytků oplocení.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:42 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 9. 2019

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 17. 9. 2019
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 17. 9. 2019
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 18. 9. 2019


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 10. 9. 2019

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. omluvena
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 10. 9. 2019 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel opravy MK 2415/1, …
4) Oprava požární nádrže
5) Terénní úpravy 5 RD
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 2. 9. 2019
Sejmuto: 10. 9. 2019

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek