KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2019

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2019

Den a místo zasedání: 12. 12. 2019 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:08 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je pan Zdeněk Bříza z pracovních důvodů. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Šárka Hlasová Dis. a pan Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění v bodech 9) Dary na činnost a finanční dar a 11) Odměny zastupitelů a mimořádná odměna členovi ZO.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/114/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu v bodech 9) Dary na činnost a finanční dar a 11) Odměny zastupitelů a mimořádná odměna členovi ZO.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) OZV č. 1/2019 o místním poplatku za odpady na rok 2020
4) OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
5) OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
6) OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7) OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného
8) Stanovení stočného na rok 2020
9) Dary na činnost a finanční dar
10) Koupě pozemku
11) Odměny zastupitelů a mimořádná odměna členovi ZO
12) Rozpočet na rok 2020
13) Změna rozpočtu
14) Různé a diskuse
15) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/115/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Kupní smlouva na prodej pozemku s Jasankou byla vložena do KN, není hotova darovací smlouva s Linkou bezpečí, nebyly dodány podklady ke smlouvě, ještě je možnost do konce roku. Změna č. 3 ÚPo byla vydána v tištěné podobě a předána na odbory ÚP pověřené obce a krajského úřadu. V současné době je dokončena opravu místní komunikace 2415/1, na jejíž stavbu byla poskytnuta dotace a po jejím obdržení byla s naší spoluúčastí uhrazena částka dle SOD, byly dokončeny obě dvě prodloužení vodovodů a kanalizací k novým RD a prodloužena kanalizace pro povrchovou vodu nad 5RD. Mimo tyto naše akce byly vysazeny tři stromové aleje a je připravena oplocenka pro velký interakční prvek u Nové hospody v režii SPÚ. Byly uzavřeny smlouvy o služebnosti na dálkový vodovod, kabel NN a nájemní pro stavbu železničního koridoru.
Ze závěrů plnění usnesení kontrolního výboru se přesouvá na příští rok prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD, oprava vodovodu u č.p.1 a VB na vodovod se přesouvá na příští rok.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna a na dohodě se pracuje. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora, ale v současné době na ni čekáme. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – OZV č. 1/2019 o místním poplatku za odpady na rok 2020

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle platné legislativy vychází poplatek na rok 2020 ve výši 927 korun a pro příští rok to bude s nárůstem ceny za odpady asi 1.070 korun. Proto navrhujeme částku zvýšit alespoň částečně na 730 korun. Maximální částku, kterou by mohlo podle platné legislativy zastupitelstvo schválit, je 750 korun na osobu. Tedy zvýšení oproti letošnímu roku a třem předchozím letům o 30 korun, obec ale stále doplácí, letos cca 200 korun na poplatníka. Předpokládaný propad bude v příštím roce téměř 300 tisíc v neprospěch obce, protože odpady by vycházely o téměř 340 korun více na poplatníka a rok.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/116/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozpor v platbě za podnikatele z minulých let svozové firmě se upravil zvýšením v minulých letech a proto jejich ceny zůstanou stejné takto: 1000 korun Došek, Jasanka, Jednota, Kazda, Ostam, Škoda a TODOK a Fišer 5 tisíc. Stále jde asi o polovinu předpokladu kalkulovaných nákladů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/117/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje ponechat ceny pro podnikatele dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 4 – OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Dle nového zákona o místních poplatcích jsou obce povinny přijmout nové obecně závazné vyhlášky o jednotlivých druzích místních poplatků s takovým předstihem, aby jejich účinnost platila již od 1.1.2020. Druhou OZV je o místním poplatku ze psů, kde je poplatek ve stejné výši jako doposud tj. 50 korun a za každého dalšího 75 korun a to platí i pro držitele nad 65 let. Osvobozeni jsou držitelé bydlící v osadě Ovčín, na samotách a v chatových oblastech. Všichni psi musí být přihlášeni.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/118/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

*    *    *

Bod 5 – OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

Dle nového zákona o místních poplatcích jsou obce povinny přijmout nové obecně závazné vyhlášky o jednotlivých druzích místních poplatků s takovým předstihem, aby jejich účinnost platila již od 1.1.2020. Třetí OZV je o místním poplatku z pobytu, kde je poplatek ve stejné výši jako doposud tj. 10 korun a za osobu a den. Osvobozeni jsou například mladší 18 let. Poplatek z pobytu nahradil dříve označený jako lázeňský a rekreační.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/119/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.

*    *    *

Bod 6 – OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Dle nového zákona o místních poplatcích jsou obce povinny přijmout nové obecně závazné vyhlášky o jednotlivých druzích místních poplatků s takovým předstihem, aby jejich účinnost platila již od 1.1.2020. Čtvrtou OZV je o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kde je poplatek ve stejné výši jako doposud tj. 5,10 a 20 korun dle druhu využití. Osvobozeni jsou například akce pořádané obcí. V rámci nové vyhlášky se provedla revize pozemků zařazených do veřejného prostranství a nově se aktualizoval tento prostor.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/120/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

*    *    *

Bod 7 – OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného

Dle nového zákona o místních poplatcích jsou obce povinny přijmout nové obecně závazné vyhlášky o jednotlivých druzích místních poplatků s takovým předstihem, aby jejich účinnost platila již od 1.1.2020. Pátou OZV je o místním poplatku ze vstupného, kde je sazba ve stejné výši jako doposud tj. 5% na kulturu či sport a 10% z prodeje nebo reklamy. Osvobozeni jsou například akce charitativní a účelu veřejně prospěšného.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/121/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného.

*    *    *

Bod 8 – Stanovení ceny stočného na rok 2020

I přes rostoucí náklady a výrazně ztrátové provozování kanalizace obcí je potřeba schválit stávající cenu stočného i na rok 2020 a to ve stávající výši 20,- Kč/m3. I v letošním roce vinou zejména problematické ČOV 150, ale i vyvážení z jiných čistíren, došlo k dvojnásobnému nárůstu oproti loňskému roku, tj. 39,- Kč/m3, tzn. že schodek na stočném je téměř 390 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/122/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného na rok 2020 ve výši 20,- Kč/m3.

*    *    *

Bod 9 – Dary na činnost a finanční dar

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o příspěvky, dary, podpory na činnost, služby či provoz v roce 2020.

Jako první žádá o podporu včelařské činnosti zájmové sdružení Českého svazu včelařů, základní organizaci Soběslav. Zejména na boj s varoázou dáváme 2 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/123/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar 2.000,- Kč na veterinární péči Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Soběslav.

Ve druhém případě nás žádá o finanční dar Jihočeské centrum pro tělesně postižené a seniory, který poskytuje ambulantní a terénní poradenství na celém území Táborska. Žádá příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/124/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 1.000,- na podporu služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, pracoviště Tábor.

Na třetím místě žádá o finanční podporu Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav pro rok 2020 ve výši 18.000,- Kč na provoz a podporu služeb zařízení.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/125/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 18.000,- Kč na provoz Diakonie ČCE-Středisko Rolnička v Soběslavi.

Čtvrtá je žádost o finanční dar na podporu sportovní činnosti pro kroužek sportovní gymnastiky SK Tučapy z.s., který navštěvují dvě dívky z obce a tedy jde o 2 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/126/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 2.000,- Kč na podporu sportovní činnosti pro kroužek sportovní gymnastiky SK Tučapy z.s..

Pátým žadatelem o finanční podporu je Ochrana fauny ČR o.p.s. ve Voticích, kam většinou směřuje našich 2 tisíce korun pro postižená zvířata a péči o ně.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/127/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 2.000,- Kč pro stanici Ochrany fauny ČR o.p.s. Hrachov.

Dalšími žadateli o finanční dar jsou majitelé RD na parc.č. KN 3499 nad Ovčínem a to xxxxxxxxxx, kteří nás žádají o proplacení zpevnění sjezdu z MK parc.č. KN 3493 k jejich plotu. Jde o 30 m2 plochy, která je vyasfaltována. Cena je 250,-Kč/ m2, tzn. celkem 7.500,- Kč. Takto postupujeme vždy, když jde o sjezdy na pozemcích obce.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/128/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro xxxxxxxxxx za zpevnění sjezdu na pozemku obce.

*    *    *

Bod 10 – Koupě pozemku

V současné době máme pohromadě vše potřebné ke koupi části pozemku p.č. 3833/1 u Borů označeného dle GP jako p.č. 3833/3 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, který na základě našeho souhlasu vlastní xxxxxxxxxx. Prodávajícím bylo město Tábor jako původní vlastník a možnost převodu bylo součástí změny č. 3 ÚPo Klenovice. Uvedený pozemek p.č. 3833/3 má výměru 7 m2 a důvodem oddělení a koupě je skutečnost, že je součástí naší zpevněné obecní cesty. Dohodnutá cena pro koupi je 220,- Kč/m2. Město Tábor neschválilo přijetí nabídky na odkup zpět, který byl podmínkou pro náš převod.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/129/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku KN parc. č. 3833/3 o výměře 7 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od xxxxxxxxxx za cenu celkem 1.540,- Kč.

*    *    *

Bod 11 – Odměny zastupitelů a mimořádná odměna členovi ZO

Odměny zastupitelů se navyšují v souvislosti se zvyšováním platů státních zaměstnanců. V polovině prosince byla schválena novela zákona o odměňování zastupitelů a účinnost tohoto legislativního opatření platí dnem 1.1.2020, resp. dle novely platné od 1.11.2018, účinné od 1.1.2019.
Odměny jsou stanoveny takto:
Mgr. Lubomír Turín, odměna za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena ZO ve výši 32.451,- Kč,
Ing. Jaroslav Vacek, odměna za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena ZO ve výši 26.551,- Kč,
Mgr. Martin Náhlík, odměna za výkon funkce předsedy kontrolního výboru jako neuvolněný člen ZO ve výši 2.950,- Kč,
Zdeněk Bříza, odměna za výkon funkce předsedy finančního výboru jako neuvolněný člen ZO ve výši 2.950,- Kč,
Ivana Petrů, odměna za výkon funkce předsedkyně kulturní komise jako neuvolněný člen ZO ve výši 2.950,- Kč,
Bc. Tomáš Doležal, odměna za výkon člena finančního výboru jako neuvolněný člen ZO ve výši 2.458,- Kč,
Šárka Hlasová Dis., odměna za výkon členky kulturní komise jako neuvolněný člen ZO ve výši 2.458,- Kč,

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/130/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu výše odměn neuvolněných zastupitelů dle bodu zápisu. Odměny budou poskytovány ode dne 1. 1. 2020.

Podle platné legislativy je možno přiznat mimořádnou odměnu i neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, jejíž výše může být až dvojnásobek měsíční odměny. Vzhledem k tomu, že v čele obce stojí neuvolněný starosta obce a výkonu své funkce se věnuje v podstatě jako uvolněný, tak díky tomu se daří plnit úkoly rozpočtu i nad jeho rámec a to dlouhodobě. Nejde jen o trvalý a soustavný rozvoj obce, ale i o kulturní život, sportovní vyžití a návrat k tradicím s ohledem na historii, jejímž vyvrcholením byly oslavy obce v loňském roce. Přítomní zastupitelé se jednomyslně shodli na mimořádné odměně ve výši dvojnásobku měsíční odměny pro starostu Mgr. Lubomíra Turína, jako neuvolněného člena ZO, tj. celkem 59.002,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 10/131/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje mimořádnou odměnu dle bodu zápisu starostovi obce jako neuvolněnému členovi ZO za plnění úkolů, jejichž výsledkem je trvalý a soustavný rozvoj obce včetně kulturního, sportovního vyžití a návratu k tradicím s ohledem na historii.

*    *    *

Bod 12 – Rozpočet na rok 2020

Dne 20.11.2019 byl vyvěšen rozpočet obce na rok 2020. Při sestavování rozpočtu se podařilo dát dohromady schodkový rozpočet na příští rok v příjmech necelých 11,85 milionů korun a ve výdajích ve výši téměř přes11,98 milionů korun. Vedle toho se předpokládá letošní přebytek ve výši minimálně 2 milionu korun, což by sloužilo jako rezerva pro příští roky.
V příjmech je počítáno s téměř 2,2 milionu z daně příjmů fyzických osob, přes 1,7 milionu u daně z příjmů právnických osob, nejvíce necelé 4,3 milionu je z DPH a 1,4 milionu příjem ze skládky za ukládání odpadů, což je o 100 méně než letos, dále přes 0,57 milionu za poplatky z likvidace odpadů, více jak 0,42 milionu je daň z nemovitosti a 0,44 milionu příjem ze stočného.
Na straně výdajů se počítá s modernizací a intenzifikací ČOV 150 EO za 2,3 milionu, prodloužení chodníku kolem hlavní silnice za 0,7 milionu, oprava visuté lávky za 150 tisíc, vybudování zavodněné terénní deprese za 200 tisíc, osazení universální solární panelové stanice za 130 tisíc a s vybudováním nové komunikace v I. etapě v lokalitě 6 RD za 1,5 milionu korun.

Doplnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2020

VÝDAJE
§   název částka
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
2143   Cestovní ruch 130 000,00
2212   Silnice 3 600,00
3419   Ostatní sportovní činnost 2 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 18 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 000,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 200 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 131 400,00
VÝDAJE CELKEM 590 000,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 590 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 590 000,00


Rozpočet obce Klenovice na rok 2020 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 172 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 600,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 185 700,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 725 600,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 321 700,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 400 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 573 000,00
  1341 Poplatek ze psů 7 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00
  1361 Správní poplatky 4 000,00
  1381 Daň z hazardních her 46 500,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 145 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 444 100,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 62 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 84 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 11 849 100,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 130 000,00
2212   Silnice 2 210 800,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 935 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 100 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 910 200,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 90 000,00
3314   Činnosti knihovnické 123 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 41 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 229 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 100,00
3419   Ostatní sportovní činnost 2 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 234 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000,00
3613   Nebytové hospodářství 127 000,00
3631   Veřejné osvětlení 285 300,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 219 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 917 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 18 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 200 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 223 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 1 010 200,00
6171   Činnost místní správy 1 318 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 14 975,00
VÝDAJE CELKEM 12 568 375,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -719 275,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 719 275,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 719 275,00

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/132/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce na rok 2020 v členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválený jako schodkový s příjmy ve výši 11.849.100,-Kč a výdaji ve výši 12.568.375,-Kč, schodek hospodaření celkem 719.275,- Kč bude hrazen z přebytků minulých let.

*    *    *

Bod 13 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 24/2019
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 500,00  
    Příjmy celkem 12 500,00  
2212   Silnice   285 900,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   75 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   61 400,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva   65 400,00
    Výdaje celkem   488 500,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 476 000,00  
    Financování celkem 476 000,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/133/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 24/2019.

*    *    *

Bod 14 – Různé a diskuse

Jako první se starosta zmínil o připravené inventarizaci, která se uskuteční v sobotu 14.12. za účasti inventarizační komise.
Pak informoval o ukončení udržitelnosti projektu podpořeného z ROP na Rekonstrukci MK 381/4, která probíhala monitorovacími zprávami po dobu pěti let. Rovněž byla uzavřena dotace z POV kraje na Opravu hráze rybníka a odstranění sedimentu na jejímž základě došlo k vyúčtování.
Dále seznámil přítomné s ukončením prací na prodloužení vodovodu a kanalizace k Doleželovým a Pod lomky, kde bude po kolaudaci na jaře doplněno VO.
V jarních měsících dojde ke zpevnění ploch po položení vodovodu a kanalizace, které budou sloužit jako sjezdy pro připojované nové rodinné domy. Pod Lomky budou takto využity parcely 2556/3 a díl a) a budou sjezdem pro nový RD na pozemku parc.č. 2555/5.
Jako další kanalizace, která je hotová, je zatrubnění nad trafem u Dvořáků, kde povrchová voda tekla přes soukromý pozemek. Nové roury jsou napojeny na novou kanalizaci 5 RD.
V této souvislosti předložil zastupitelům záměr zavodnělé terénní deprese v místě bývalých rybníčků nad Dvořákovi, která bude sloužit jako záchytný poldr pro povrchovou vodu z plochy od Nové Hospody. Jde o ochranu území proti „velké vodě“.
Poté starosta sdělil, že se v současné době pracuje na projektové dokumentaci vodovodu a kanalizace s komunikací pro lokalitu 5 RD. Následně bude požádáno o přivedení kabelu NN ve spolupráci s E.ONem a jako přílož bude položeno VO.
Jako další projektovou dokumentaci představil opravy komunikací od letošní MK 2415/1 přes panelku až k loňské MK 2419/1 a ještě propojení od hřiště u kapličky na náves a na křížení s MK 2419/1. Bude požádáno o povolení a podle financí realizováno. To samé proběhne i v případě opravy komunikace 24 RD.
V příštím roce dojde dle starosty na vybudování místní komunikace v lokalitě 6 RD, která je zahrnuta do nového rozpočtu. Je požádáno o stavební povolení.
Nyní dle oznámení starosty proběhne do vánočních svátků výběrové řízení na Rekonstrukci a modernizaci ČOV 150 EO, která je na konci své životnosti. Podle řeči starosty byly osloveny tři firmy a nyní se čeká na nabídky. Po výběru zhotovitele bude požádáno o stavební povolení a následně v lednu podána žádost o dotaci na SFŽP, kde je možná podpora 2/3 hodnoty zakázky. Cena díla je 2,3 milionu korun. Realizace by proběhla do poloviny prázdnin.
V dalším bodě se věnoval dotaci z POV kraje, kam předložíme záměr prodloužení chodníku podél silnice 1/3 kolem budoucího RD k prodejně stavebnin. Rozpočet je na 0,7 milionu a dotace může být až 300 tisíc korun
Následně se starosta zmínil o výstavbě části chodníku v souvislosti s dokončenou opravou MK 2415/1, čímž je zahájena i výstavba MK 9 RD, neboť chodník vede až ke hřišti.
Starosta se vrátil k opravám na MK, kde byly upravovány vjezdy a snižovány obrubníky. Šlo o šest upravených přístupů k nemovitostem.
Probíhající čtvrtá změna ÚPo řeší tři požadavky obce, jako jsou změny využití území za tratí, studie zástavby Ovčín a Višní keř a změnu umístění ČOV 5 RD. Možná dojde i na prověření možnosti stavby k rekreaci v pásmu aktivní záplavy.
Jako poslední se zmínil o dvou připomínkách ke zpomalovacím prahům a jejich osazení, resp. odstranění. První je písemná a týká se umístění prahu mezi č.p. 15 a 124 ( majitel 124), druhá je ústní a míří na práh mezi č.p. 229 a 165 (majitel 229). Závěr přítomných je jednoznačný, na umístění zpomalovacích prahů je vydáno rozhodnutí o umístění a to je nutné respektovat.

*    *    *

Bod 15 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:45 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2019

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Šárka Hlasová, DiS. v. r. dne 18. 12. 2019
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 18. 12. 2019
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 18. 12. 2019


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 12. 12. 2019

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza nepřítomen - omluven
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 12. 12. 2019 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) OZV č. 1/2019 o místním poplatku za odpady na rok 2020
4) OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
5) OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
6) OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7) OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného
8) Stanovení stočného na rok 2020
9) Dary na činnost
10) Koupě pozemku
11) Mimořádná odměna členovi ZO
12) Rozpočet na rok 2020
13) Změna rozpočtu
14) Různé a diskuse
15) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 4. 12. 2019
Sejmuto: 12. 12. 2019

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek