KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2020

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2020

Den a místo zasedání: 16. 1. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou pánové Ing. Jaroslav Vacek pro rekreační pobyt a Zdeněk Bříza z pracovních důvodů. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Mgr. Martina Náhlíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Ivana Petrů a pan Bc. Tomáš Doležal.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Výběr zhotovitele Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Klenovice
4) Dary na činnost
5) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/134/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Konečně je hotova darovací smlouva s Linkou bezpečí, neboť byly dodány podklady ke smlouvě. Změna č. 4 ÚPo byla zadána, doplňují se podklady a pracuje se na ní. Vedle této změny jsou předloženy i návrhy studií zástavby na Ovčíně a ve Višním keři. První studie byla součástí změny č. 3 ÚPo, jenž je dokončena a bude následně po předložení konečné verze schválena, druhá lokalita bude schválena po vydání změny č. 4 ÚPo. Mimo dokončené tři stromové aleje jsou v oplocenkách velkého interakčního prvku vysázeny všechny stromy díky počasí z prosince a poloviny ledna a na jaře budou dosázeny keře. Ze závěrů plnění usnesení kontrolního výboru se přesunulo na letošní rok prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD, na který byla do konce roku podána žádost o dotaci z POV a čeká se na stavební povolení, oprava vodovodu u č.p.1 a VB na vodovod na parcele pro tento nový RD u silnice s budoucím chodníkem. Čekáme na vyřízení podané žádosti o stavební povolení na MK 6 RD. Byla dokončena a vyhodnocena jímací zkouška studny pro vodovod na Ovčíně. Byl zjištěn nedostatek vody v současném zdroji a navrženým řešením je prohloubení studny na 5m a její izolace a vybudování sdruženého jímacího objektu v hloubce 3-4m na patě svahu a čerpání vody do akumulace včetně její úpravy. Dále by gravitačně proudila do nemovitostí. Pracuje se na přípravě žádosti o dotaci na multifunkční solární dobíjecí stanici na Ovčín k cykloodpočívadlu na CC Lužnice v rámci programu doprovodné infrastruktury pro turistiku.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna a na přípravě pro dohodu se pracuje. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora, ale v současné době na ni čekáme. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Výběr zhotovitele Rekonstrukce a intenzifikaci ČOV Klenovice

Již v minulém roce jsme plánovali rekonstrukci a modernizaci naší nejstarší skupinové, resp. blokové čistírny ČOV Bio Cleaner BC 2x75 EO, ale nestihli jsme vše připravit jak po stránce projektové, tak i po stránce administrativní, pro podání žádosti o dotaci. Nyní máme již vše dokončené, během uplynulého roku byla dokončena projektová dokumentace, bylo požádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení a v závěru roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele této akce. Na základě těchto učiněných kroků a po dnešním výběru zhotovitele bude do konce ledna požádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR při ministerstvu ŽP. Výběrové řízení na zhotovitele se uskutečnilo 18. 12.2019 za účasti komise ve složení: administrátorka projektu paní Eva Čechtická, starosta a místostarosta. Podle pravidel programu byly osloveny tři subjekty: ENVI-PUR, s.r.o., Praha-provoz Soběslav, VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., České Budějovice a AQUAČOV s.r.o., Praha. Prvně jmenovaná společnost podala návrh ve výši 1.696.682,- Kč, druhá firma předložila nabídku za 1.875.000,- Kč a třetí zájemce měl cenu 1.784.272.- Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH. Protože rozhodující je výše ceny, tak výběrová komise stanovila pořadí soutěže takto: první místo ENVI-PUR, s.r.o., druhý v pořadí je AQUAČOV s.r.o., třetím jsou VHS-Vodohospodářské stavby, a proto jako zhotovitele doporučuje komise zastupitelstvu společnost ENVI-PUR, s.r.o.. S DPH je to celkem 2.052.985,22 Kč, s kterými se počítá v rozpočtu na letošní rok. S financováním by mohla pomoci dotace ze SFŽP, která se podá po shromáždění všech podkladů do konce ledna.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/135/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Klenovice společnost ENVI-PUR, s.r.o. za cenu dle nabídky 1.696.682,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo a podáním žádosti o dotaci.

*    *    *

Bod 4 – Dary na činnost

Na obecní úřad byly doručeny další žádosti o příspěvky, dary, podpory na činnost, služby či provoz v roce 2020.

Jako první se obrací se žádostí o podporu Domácí Hospic Jordán o.p.s., který poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným, kteří jsou do konce života mezi svými blízkými, na celém území Táborska. Pravidelně je naše podpora 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/136/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč Domácímu Hospicu Jordán o.p.s. na specializovanou péči nevyléčitelně nemocným.

Ve druhém případě nás žádá o finanční dar na provoz pečovatelské služby Senior – Dům Soběslav a zde poskytujeme na provoz této služby i našim občanům celkem 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/137/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- na provoz pečovatelské služby Senior – Dům Soběslav.

Na třetím místě žádá o finanční dar Svaz tělesně postižených ČR, z.s., Místní organizace Soběslav, kde je zapojena do činnosti řada našich občanů. Výše daru je každoročně 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/138/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na činnost Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., Místní organizace Soběslav.

Čtvrtá je žádost o poskytnutí finančního daru od SDH Klenovice na podporu jejich činnosti pro tento rok. Tato pomoc domácímu spolku bývá rovněž 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/139/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na podporu činnosti SDH Klenovice.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o novou přípojku NN k RD na propojení kabelů od č.p. 216 k č.p. 217. Jedná se o pozemek KN p.č. 2418/2 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/140/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN do pozemku KN p.č. 2418/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Změna rozpočtu

Rozpočtová opatření schválená starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. j) a k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 1/2020 z 1.1.2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   117 900,00
2310   Pitná voda   100 000,00
    Výdaje celkem   217 900,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 217 900,00  
    Financování celkem 217 900,00  

Rozpočtové opatření 2/2020 ze 6.1.2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence   1 000,00
6171   Činnost místní správy   -1 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V prvním rozpočtovém opatření v kompetenci starosty bylo potřeba doplatit fakturované práce z minulého roku, tj. 117,9 tisíce na úpravy vjezdů k RD včetně chodníků, dále 100 tisíc na jímací zkoušku vodovodu na Ovčíně, celkem 217,9 tisíce korun bylo čerpáno z běžného účtu. Ve druhém případě byla nutnost uhradit finanční dar Lince bezpečí.

Rozpočtové opatření 3/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1342 Poplatek z pobytu 9 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 100,00  
    Příjmy celkem 10 100,00  
2212   Silnice   100 000,00
2310   Pitná voda   50 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   50 000,00
3525   Hospice   5 000,00
3635   Územní plánování   85 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva   5 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení   5 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   5 000,00
    Výdaje celkem   305 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 294 900,00  
    Financování celkem 294 900,00  

V tomto rozpočtovém opatření je na straně příjmů 10,1 tisíce korun, z toho 9 tisíc je za ubytovací poplatek a zbytek je věcné břemeno NN. Na straně výdajů je 200 tisíc alokováno na geodetické a projektové práce v lokalitě 5RD, tzn. komunikace a kanalizace s vodovodem, 20 tisíc jde na finanční dary po 5 tisících pro jednotlivé subjekty a 85 tisíc putuje do změny ÚPo č. 4. Celkem tedy 305 tisíc korun. Rozdíl ve prospěch výdajů ve výši 294,9 tisíce korun bude hrazen z účtu obce.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/141/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 3/2020.

*    *    *

Bod 7 – Různé a diskuse

Jako první se starosta zmínil o připravovaných akcích: v sobotu 22.února proběhne 4. ročník Maškarního průvodu, první schůzka se koná 31.1. v restauraci od 18 hodin, ten samý den co maškary jsou v restauraci Vepřové hody a 23. února v neděli se od 15 hodin uskuteční dětský karneval rovněž v místní restauraci.
Pak informoval o probíhajících pracích na projektování komunikace, kanalizace a vodovodu pro lokalitu 5 RD za bytovkou, kde jsou projekty před dokončením a následně bude požádáno o stavební řízení.
Dále seznámil přítomné s pokračováním na územně plánovacích dokumentech, podklady pro změnu č. 4 ÚPo jsou úplné, bude jednáno s fa Reprogen o umístění ČOV, pak bude hotovo zadání, návrhy územní studie zástavby předložil přítomným k nahlédnutí, lokalita nad Ovčínem bude schválena po předložení finální verze a území ve Višním keři bude projednáno až po schválení změny č. 4 ÚPo.
V současné době je dle starosty zadáno zaměření území pro vznik třech tůní mezi hlavní silnicí na Roudnou a lesem v Kamenných, kde se nachází v pozemku obce vedení VN a dálkový vodovod. Vodní plochy by byly napájeny z Myslkovického potoka, mezi sebou propojené a odvedené zpět do vodoteče potůčku. Pro tyto záměry rozšiřování vodních ploch pokrývá dotace veškeré náklady.
V této souvislosti sdělil zastupitelům, že záměr zavodnělé terénní deprese v místě bývalých rybníčků nad Dvořákovi, která bude sloužit jako záchytný poldr pro povrchovou vodu z plochy od Nové Hospody, čeká na stavební povolení, o které je požádáno.
Poté starosta vysvětlil, že po dokončení opravy MK 2415/1 dojde k narovnání některých vlastnických vztahů, ale i finančnímu vypořádání za zpevněné plochy ve vjezdech.
Probíhající výstavba železničního koridoru má za sebou první převoz zeminy, který je po současné trase okolo pneuservisu do protisměru hodně problematická. Proto se hledá dle starosty náhradní trasa, kterou by mohl být výjezd kolem starého kravína, areálů s kamenivem a hnojivy a sběrného dvora na hlavní silnici kolmo. Vše se musí projednat se sousedy.
Nakonec starosta uvedl, že celý interakční prvek bude vysázen do jara, kdy se budou vysazovat keře, kterých tu má být více jak 1300 kusů.

*    *    *

Bod 8 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:35 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 1. 2020

Zapisovatel: Mgr. Martin Náhlík v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 22. 1. 2020
  Ivana Petrů v. r. dne 22. 1. 2020
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 23. 1. 2020


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 16. 1. 2020

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza nepřítomen - omluven
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek nepřítomen - omluven


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 16. 1. 2020 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Výběr zhotovitele Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Klenovice
4) Dary na činnost
5) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 8. 1. 2020
Sejmuto: 16. 1. 2020

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek