KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 12/2020

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 12/2020

Den a místo zasedání: 5. 3. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou pan Bc. Tomáš Doležal a paní Šárka Hlasová z pracovních důvodů. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Zdeněk Bříza a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil ZO s rozšířením programu a navrhl jeho doplnění o body 5) Územní studie, 6) Zhotovitel Komunikace pro 6 RD, 7) Oprava místních komunikací, 8) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN, 9) Dar na činnost, 10) OZV č. 1/2020 školský obvod pro MŠ a uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu,11) Studna a vodovod Ovčín a 12) Vodovod 5 RD 1. etapa.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/142/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o body 5) Územní studie, 6) Zhotovitel Komunikace pro 6 RD, 7) Oprava místních komunikací, 8) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN, 9) Dar na činnost, 10) OZV č. 1/2020 školský obvod pro MŠ a vytvoření společného školského obvodu a 11) Studna a vodovod Ovčín a 12) Vodovod 5 RD 1. etapa.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Stanovení ceny vodného na rok 2020
4) Prodej pozemků
5) Územní studie
6) Zhotovitel Komunikace pro 6 RD
7) Oprava místních komunikací
8) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
9) Dar na činnost
10) OZV č. 1/2020 o stanovení školského obvodu MŠ a uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu
11) Studna a vodovod Ovčín
12) Vodovod 5 RD - 1. etapa
13) Změna rozpočtu
14) Různé a diskuse
15) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/143/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Změna č. 4 ÚPo byla zadána a v současné době jsme před veřejným projednáním. Vedle této změny jsou dokončeny návrhy studií zástavby na Ovčíně a ve Višním keři. První studie byla součástí změny č. 3 ÚPo, jenž je dokončena a bude následně po předložení konečné verze schválena, druhá lokalita bude schválena po vydání změny č. 4 ÚPo. U přesunutí stavby prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD a stavebninám, na který byla podána žádost o dotaci z POV, se čeká na stavební povolení, neboť došlo k odvolání proti zamýšlenému záměru podobně, jako je tomu i v případě nového RD. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci ČOV 150 po schválení zhotovitele na OPŽP. Na stole je stavební povolení na MK 6 RD a byly zkolaudovány MK 2419/1, dodatečně povolená, a MK 2415/1, na kterou jsme obdrželi na konci roku dotaci z MMR. Bude podána žádost o dotaci na multifunkční solární dobíjecí stanici na Ovčín k cykloodpočívadlu na CC Lužnice v rámci programu doprovodné infrastruktury pro turistiku. Byly odeslány smlouvy na VB pro kabel NN a nejsou uzavřeny smlouvy na finanční dary.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna a na přípravě pro dohodu se pracuje. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora, ale v současné době na ni čekáme. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, kde chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Stanovení ceny vodného na rok 2020

Společnost Čevak a.s. předkládá kalkulaci vodného pro nový vodohospodářský rok počínaje dnem 1.4. 2020 až do 31. 3. 2021. Cena je dvousložková. Pohyblivá složka je navržena ve výši 35,11 Kč/m3, což je navýšení o 1,20 koruny oproti uplynulému roku, s DPH jde o částku 40,38 Kč/m3. Zvýšení ceny vody vyvolalo zdražení vody nakupované od vodárenské soustavy a dále růst mezd provozovatele vodovodní sítě v obci. Pevná složka zůstala na 300,- Kč za odběrné místo, respektive 1.043,- Kč v případě velkoodběru, ceny jsou bez DPH.
Dále je stanoveno nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roční výši 51.000,- Kč, které bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách po 12.750,-Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/144/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vody pro rok 2020 na 35,11 Kč/m3 , za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 4 – Prodej pozemků

V minulém roce se v rámci stavu příprav lokality 5RD po předložení návrhu geometrického plánu na parcelaci uzavřely smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků, budoucích stavebních parcel pro hypotéční řízení. Cena prodávaných stavebních pozemků byla vzhledem ke zvýšeným nákladům v tomto území stanovena na 600 Kč/m2. První stavební parcelu p.č. KN 1315/1 o výměře 930 m2 si žádala slečna xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx. O vlastní koupi nyní žádá slečna xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx. Druhými žadateli na kupní smlouvu pro pozemek p.č. KN 1315/20 o výměře 971 m2 jsou stále slečna xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx. V prvním případě půjde o částku 558 tisíc a ve druhém o 582,6 tisíce korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/145/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. KN 1315/1 o výměře 930 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi slečně xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx za cenu 558.000,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/146/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. KN 1315/20 o výměře 971 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi slečně xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx za cenu 582,6 tisíce korun.

*    *    *

Bod 5 – Územní studie

Na minulém jednání zastupitelstva obce byli přítomní zastupitelé seznámeni s potřebou zpracování územních studií zástavby jak pro bydlení tak i do rekreační plochy. Pro bydlení se to týká lokality nad Ovčínem k trati z obou stran komunikace a v případě rekreace ve Višním keři proti stávající řadě chat. Důvodem je nutnost regulace zástavby. Zpracovatelem této územní studie byl vybrán Ing. Arch. Milan Hrádek ze Smržova u Třeboně.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/147/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s řešením územních studií pro lokality nad Ovčínem – Z 14 a Z 15 a Višní keř – Z 18., kterým je Ing. Arch. Milan Hrádek ze Smržova u Třeboně.

*    *    *

Bod 6 – Zhotovitel Komunikace pro 6 RD

Na minulém jednání zastupitelstva obce byli přítomní informováni o tom, že se čeká na stavební povolení pro výstavbu Komunikace pro 6 RD. Pro tuto investiční akci je v rozpočtu pamatováno s částkou 1,5 milionu korun. Dle nabídky potencionálního zhotovitele je potřeba téměř 3,5 milionu korun. Na základě finanční rezervy z loňského roku a po obdržení dotace na opravu MK 2415/1 ve výši 1,7 milionu korun si můžeme dovolit dofinancovat tuto novou komunikaci. V lokalitě jsou již dokončeny téměř všechny stavební práce na rodinných domcích, takže nic nebrání tomu, aby byla realizována i výstavba nové vozovky s vjezdy. Dle platné směrnice obce o zadávání veřejných zakázek byla předložena nabídka firmy Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav za cenu 2.868.219,02 Kč bez daně, s DPH jde o částku 3.470.545,01 Kč. Smlouva o dílo bude podepsána do konce března a řádně zveřejněna na profilu zadavatele, vlastní realizace začne dle dohody v dubnu po velikonocích.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/148/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Komunikace pro 6 RD, Klenovice, společnost Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav, za cenu 2.868.219,02 Kč bez daně, s DPH jde o částku 3.470.545,01 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 7 – Opravy místních komunikací

Každoročně se v obci opravují místní komunikace a postupně se i budují nové povrchy na stávajících cestách. Pro letošní rok je potřeba opravit obě komunikace od víceúčelového hřiště k trati směrem na Ovčín a do Borů k remízku, kde začíná obalovaná směs. Další je komunikace společná se Soběslaví na Brousku až na konec současné zástavby. Jako technologie byla po dohodě se zhotovitelem, firmou Vialit Soběslav s.r.o., zvolen dvojitý nátěr se zadrcením pro obnovu povrchu krytu vozovek.
Dále je potřeba zpevnit sjezdy k novým povoleným rodinným domům jednak nad RD nad čistírnou a pod Lomky. Zde bude využit způsob zpevnění kamenivem s prosívkou po uložení podzemních sítí z loňského roku.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/149/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s opravou krytů vozovek na místních komunikacích a se zpevněním sjezdů k budoucím RD na pozemcích KN parc.č. 852/53 a 2556/3.

*    *    *

Bod 8 – Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o novou přípojku NN k budoucímu RD na pozemcích KN p.č. 2556/3 a 2576/1 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/150/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN na pozemcích KN p.č. 2556/3 a 2576/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 9 – Dar na činnost

Na obecní úřad byla doručena další žádost o finanční dar na činnost v roce 2020. Žadatelem je Myslivecký spolek BOR – Klenovice, který sdružuje jak místní, tak i myslivce ze sousední Roudné a Soběslavi.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/151/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na podporu činnosti Mysliveckého spolku BOR - Klenovice.

*    *    *

Bod 10 – OZV č. 1/2020 o stanovení školského obvodu MŠ a uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu

Na základě změny platné vyhlášky Města Soběslavi, jako zřizovatele mateřských škol, pro stanovení společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání jsme nuceni ke změně současné i svojí OZV č. 2/2016 o stanovení školského obvodu spádové MŠ z 15.12.2016, kde je stanovena jako spádová školka pro naši obec Mateřská škola DUHA Soběslav a tak je uzavřena i Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy mezi obcí a městem. Proto musíme jednak zrušit svoji vyhlášku a předmětnou dohodu a schválit novou obecně závaznou vyhlášku a uzavřít novou dohodu pro předškolní vzdělávání v mateřských školách Soběslav.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/152/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje novou OZV č. 1/2020 o stanovení školského obvodu mateřských škol a Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřských škol Soběslav. Zároveň se ruší OZV č. 2/2016 o stanovení školského obvodu spádové mateřské školy a Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy.

*    *    *

Bod 11 – Studna a vodovod Ovčín

Již od konce letních prázdnin roku 2018 se zabýváme na základě žádosti obyvatel nebo majitelů nemovitostí této naší osady s řešením situace kolem zásobování pitnou vodou. Požadavek je připojení na obecní vodovod ze vsi, což je vzhledem ke vzdálenosti prodloužení z okraje obce a počtu následně připojených obyvatel, finančně náročné, odhad je v milionech korun. Navíc se více jak rok nedařilo rozjet novou výstavbu v rozvojových lokalitách nad Ovčínem směrem k trati. Druhou variantou bylo prověření vydatnosti stávajícího vodního zdroje v majetku vlastníků nemovitostí a ta na základě rozhodnutí zastupitelstva proběhla na podzim loňského roku. Byla dokončena a vyhodnocena jímací zkouška studny pro vodovod na Ovčíně. Byl zjištěn nedostatek vody v současném zdroji a navrženým řešením je prohloubení studny na 5m a její izolace a vybudování sdruženého jímacího objektu v hloubce 3-4m na patě svahu a čerpání vody do akumulace včetně její úpravy. Dále by gravitačně proudila do nemovitostí. Tato zkouška stála bezmála 100 tisíc korun. Na to se objednala začátkem letošního roku cenová nabídka, jenž zahrnovala projektové, inženýrské a hydrogeologické práce, která je ve výši kolem 550 tisíc a řeší pouze stávající zásobování vodou do spodní části osady. Proto se zastupitelé shodli na prověření nákladů na prodloužení vodovodu z obce i vzhledem k rozvoji výstavby nad osadou k železniční trati s možností dotačního titulu či bezúročné půjčky od vodárenské společnosti.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/153/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí náklady na rekonstrukci zdroje a posílení stávajícího vodovodu na Ovčíně a pověřuje starostu objednáním zpracování nabídky připojení vodovodního řadu z obce a rozvodu po osadě.

*    *    *

Bod 12 – Vodovod 5 RD – 1. etapa

Pro zasíťování nové lokality v severovýchodní části obce za bytovkou, která je označena jako 5 RD od prvních prací zde, je potřeba nejprve prodloužit vodovod, který je současně ukončen vedle místní komunikace proti pneuservisu Kazda, k provozovnám Vorel a nově i Tepo. V této první etapě vodovodu 5 RD v délce 130 metrů by se položil nový vodovodní řad kolem stávajících zahrad v zeleném pruhu vedle cesty bezvýkopovou technologií protlakem pod stávajícím terénem. Při zaměřování v rámci projektu bylo zjištěno, že v jednom případě je plot zahrady umístěn na obecním pozemku, což si bude muset řešit majitel změnou oplocení na správnou vlastnickou hranici. Předpokládané náklady dle projektu jsou 300 tisíc korun a zhotovitelem by měla být firma Kavas W s.r.o. Tábor.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/154/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s výstavbou 1. etapy vodovodu lokality 5 RD Klenovice.

*    *    *

Bod 13 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 6/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda 38 200,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 140 600,00  
    Příjmy celkem 1 178 800,00  
2212   Silnice   2 200 000,00
2310   Pitná voda   300 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   5 000,00
3525   Hospice   -5 000,00
3631   Veřejné osvětlení   50 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   4 000,00
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče   5 000,00
    Výdaje celkem   2 559 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 380 200,00  
    Financování celkem 1 380 200,00  

V tomto rozpočtovém opatření je na straně příjmů 1.380,2 tisíce korun, z toho 38,2 tisíc je za nájem vodohospodářského majetku, 1.140,6 tisíce za prodej pozemků. Dále 1.380,2 tisíce se použije na dofinancování potřeb z přebytku minulého roku. Celkem tedy 2 miliony a 559 tisíc korun na straně výdajů se použije takto: 2 miliony se přidají k rozpočtovanému 1,5 milionu pro výstavbu nové komunikace v lokalitě 6RD 200 tisíc na opravy komunikací, 300 tisíc jde na výstavbu 1. etapy vodovodu 5 RD, 5 tisíc je finanční dar na činnost spolku, za 50 tisíc se doplní dva světelné body k novým RD a 4 tisíce se použijí na úhradu vkladů kupních smluv.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/155/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 6/2020.

*    *    *

Bod 7 – Různé a diskuse

Jako první se starosta zmínil o veřejném projednání změny ÚPo č. 4, které se uskuteční v pondělí 9.3. ráno, kde se bude obhajovat lokalita pro rekreaci ve Višním keři a její rozšíření, včetně narovnání silnice vedle viaduktu po odstranění železnice, změna umístění skupinové ČOV pro lokalitu 5 RD a aktualizace zastavěného území.
Pak informoval o předané odpovědí na stížnost na zpomalovací prahy v lokalitě 13 RD v jihozápadní části obce, kde je závěrem uvedeno, že i sami stěžovatelé v minulosti požadovali zpomalení rychlosti a omezení dopravy v ulici, a hlavně, že odstraněním prahů by se vše vrátilo, což obec nechce a nedopustí.
Dále seznámil přítomné s tím, že v souvislosti s dokončením předávacího místa na dálkovém vodovodu a přepojením přípojek bude k dispozici nevyužitá budova vodojemu, která je v majetku obce včetně okolního pozemku. V rámci dalšího využití by mohla být nemovitost nabídnuta Mysliveckému spolku BOR-Klenovice, který nemá a hledá své zázemí. Objekt má vodovodní přípojku a přípojení elektrického proudu. Toto řešení se přítomným zamlouvá.
Následně přiblížil zastupitelům následky po vichřici a následné škody na stromech v obecních lesích, které se budou muset vytěžit a využít pro pálení čarodějnic.
V současné době je dle starosty dokončeno zaměření území pro vznik třech tůní mezi hlavní silnicí na Roudnou a lesem v Kamenných, kde se nachází v pozemku obce vedení VN a dálkový vodovod. Tři navržené vodní plochy by byly napájeny z Myslkovického potoka, mezi sebou propojené a odvedené zpět do potůčku. Pro tyto záměry rozšiřování vodních ploch pokrývá dotace veškeré náklady a po dokončení projektu, který se zpracovává, o ni bude požádáno.
V této souvislosti sdělil zastupitelům, že záměr zavodnělé terénní deprese v místě bývalých rybníčků nad Dvořákovi, která bude sloužit jako záchytný poldr pro povrchovou vodu z plochy od Nové Hospody, čeká na stavební povolení, kterému předcházelo územní řízení.
Nakonec starosta představil záměr vylepšení adventní a vánoční výzdoby. Je možné si objednat vyřezávaný betlém s přístřeškem za 50 tisíc a doplnění výzdoby vánočního smrku v parku u úřadu dalším osvětlením kolem 70 tisíc korun.

*    *    *

Bod 8 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:44 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 3. 2020

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Zdeněk Bříza v. r. dne 12. 3. 2020
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 12. 3. 2020
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 12. 3. 2020


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 5. 3. 2020

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal nepřítomen - omluven
Šárka Hlasová, DiS. nepřítomna - omluvena
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 5. 3. 2020 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Stanovení ceny vodného na rok 2020/2021
4) Prodej pozemků
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 26. 2. 2020
Sejmuto: 5. 3. 2020

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek