KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 13/2020

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 13/2020

Den a místo zasedání: 28. 4. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Bc. Tomáš Doležal a paní Šárka Hlasová, Dis..

Starosta obce seznámil ZO s rozšířením programu a navrhl jeho doplnění o body 11) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN a 12) Stanovení ceny za odpady.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/156/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o body 11) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN a 12) Stanovení ceny za odpady.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Účetní závěrka obce k 31.12.2019
4) Závěrečný účet obce za rok 2019
5) Schválení změny ÚPo č. 4
6) Darování pozemků
7) Projednání směny pozemků
8) Zhotovitel I. etapy vodovodu 5 RD
9) Dotace na nákup auta pro JSDHO
10) Nájem restaurace
11) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
12) Stanovení ceny za odpady
13) Změna rozpočtu
14) Různé a diskuse
15) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/157/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Byly podepsány smlouvy na pozemky v lokalitě 5 RD a vloženy do KÚ. Změna č. 4 se po veřejném projednání bude schvalovat. Jsou odsouhlaseny návrhy studií zástavby na Ovčíně a ve Višním keři, která se bude upravovat. U stavby prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD a stavebninám, na který byla podána žádost o dotaci z POV, se čeká na stavební povolení, neboť došlo k odvolání proti zamýšlenému záměru. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci ČOV 150 po schválení zhotovitele na OPŽP a nyní se doplňuje. Byly zpevněny příjezdy k určeným RD a začalo se s opravou komunikace 6 RD, kde byla podepsána a zveřejněna smlouva o dílo se zhotovitelem. Byla podána žádost o dotaci na multifunkční solární dobíjecí stanici na Ovčín k cykloodpočívce na CC Lužnice v rámci programu doprovodné infrastruktury pro turistiku. Je uzavřena dohoda o společném obvodu MŠ a zadána příprava projektu vodovod Ovčín. Byly odeslány smlouvy na VB pro kabel NN a nejsou uzavřeny smlouvy na finanční dary.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna a na přípravě pro dohodu se pracuje. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora, ale v současné době na ni čekáme. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, kde chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Účetní závěrka obce k 31.12.2019

Zastupitelstvo obce musí projednat účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2019. K úkonu schválení účetní závěrky jsou zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, Inventarizační zpráva – rok 2019.
Zastupitelstvo obce pak musí schválit účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2019 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2019, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně bude konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž zastupitelstvo obce schválí převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2019 ve výši 1.922.991,63Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/158/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2019 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2019 ve výši 1.922.991,63 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

*    *    *

Bod 4 – Závěrečný účet obce za rok 2019

Zastupitelstvo obce musí projednat návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2019, který byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce dne 10.3.2020, čímž byla dodržena 15-ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2019 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/159/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

*    *    *

Bod 5 – Schválení změny ÚPo č. 4

V minulém roce bylo schváleno zadání změny č. 4 ÚPo na základě potřeb obce a v souvislosti s jejím rozvojem. Důvody pro zpracování v pořadí čtvrté změny územního plánu obce byly požadavky obce, které měl za úkol projektant prověřit a navrhnout konečné řešení. Prvním úkolem bylo rozšíření a změnu využití pozemků mezi stávající železniční tratí, silnicí za viaduktem směr Ovčín a interakčním prvkem, druhým bylo prověřit umístění lokální čistírny odpadních vod v lokalitě RD za bytovkou a třetí úkol zahrnoval stanovení podmínky územní studie pro rekreační plochu ve Višním keři proti stávajícím chatám pod viaduktem. První úkol řešil rozšíření stávajících zastavitelných ploch, druhý změnu umístění ČOV a třetí nutnost studie zástavby pro regulaci a kontrolu zastavitelnosti území. V současné době je vše hotovo a materiál je předložen zastupitelstvu obce k vydání změny územního plánu. Zástavbová studie se v současné době zpracovává.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/160/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje vydání změny č. 4 ÚPo a ukládá starostovi obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vydání změny č. 4 ÚPo.

*    *    *

Bod 6 – Darování pozemků

Obec měla od loňského roku domluvenou směnu na dva pozemky s fa Jasanka Chabrovice v lokalitě 5 RD u bytovky, kde jsou v současné době prodány již tři parcely pro výstavbu rodinných domů. Zbylé dvě parcely jsou dotčeny právě těmito pozemky ve vlastnictví společnosti Jasanka. Před měsícem se obec dohodla se zástupci společnosti dokonce na převodu formou darování. Jedná se o pozemky KN p.č. 770/2 a 773/1 o výměrách 226 a 8 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/161/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje darování pozemků KN p.č. 770/2 a 773/1 o výměrách 226 a 8 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od společnosti Jasanka Chabrovice s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.

*    *    *

Bod 7 – Projednání směny pozemků

Obec od loňského roku intenzivně pracuje na realizaci celé lokality pracovně nazvané 5 RD za bytovkou. Vedle stavebních parcel tu musí vzniknout i potřebná infrastruktura. Jako první jsme se zaměřili na vodovodní a kanalizační řad s ČOV. Při zaměření pozemků pro projektování prodloužení vodovodu se zjistilo chybné umístění oplocení majitelů zahrady sousedící s naší místní komunikací parc.č. KN 1334/3, v které má být veden vodovod právě v místě nesprávného oplocení. Jedná se o pozemky KN p.č. 1341/ 1 a 1341/2. Majiteli jsou manželé xxxxxxxxxx a ti žádají o projednání směny. Manželé xxxxxxxxxx se dohodli s majitelem sousedních nemovitostí z druhé strany komunikace panem xxxxxxxxxx, majitelem pneuservisu, na odkupu stejné výměry, tak aby byla dodržena šířka místní komunikace a nahrazena zabraná plocha obecních pozemků. Poté by následovala směna s obcí. Za tímto účelem musí být udělán geometrický plán, který jednak ukáže stávající neoprávněný zábor v pozemku obce a zároveň oddělí stejnou plochu v pozemku majitele pneuservisu. Veškeré náklady s tím spojené budou hradit žadatelé.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/162/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s provedením a řešením navržené směny

*    *    *

Bod 8 – Zhotovitel I. etapy vodovodu 5 RD

Na minulém jednání zastupitelstva obce jsme ve změně rozpočtu posílili částku na prodloužení vodovodního řadu pro 5 RD – I. etapu k firmě Tepo. V současné době jsme oslovili zhotovitele se zkušenostmi s vodohospodářskou infrastrukturou. Tím je firma Kavas a.s. Tábor, která předkládá cenovou nabídku za 374.399,23 Kč s DPH.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/163/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Vodovodu 5 RD – I. etapa firmu Kavas a.s. Tábor za 374.399,23 Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 9 – Dotace na nákup auta pro JSDHO

Na letošní výroční schůzi sboru našich dobrovolných hasičů jsme byli požádáni novým starostou hasičů, zda by nebylo možné požádat o dotaci na nákup nového dopravního hasičského automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. O této možnosti bylo jednáno s naším poradcem mikroregionu, který nám žádost zpracuje. Pro podání žádosti je potřebný souhlas zastupitelstva. Od 1. dubna je grant vypsán na GŘ HZS a do poloviny května se musí žádost podat. Předpokládaný finanční objem celé zakázky je 0,9 milionu korun. Výše dotace z GŘ je 450 tisíc, o 300 tisíc se žádá KÚ JČK a 150 tisíc je konečná spoluúčast obce. V letošním roce se vše musí administrovat a v příštím roce realizovat nákup, z toho vyplývá, že financování je aktuální pro rok 2021.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/164/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádosti na nákup nového dopravního hasičského automobilu.

*    *    *

Bod 10 – Nájem restaurace

Současná složitá krizová situace s pandemií koronavirové nákazy negativně ovlivnila i činnost místní restaurace, kterou má pronajatou pan Fišer. Od první dekády v březnu se začalo s opatřeními snižování kapacity nejdříve na 100 osob, pak 30 míst a nakonec od poloviny března úplný zákaz činnosti. V prvním týdnu po vyhlášení bylo úplně zavřeno a v dalších týdnech začal nájemce s prodejem z okna. Podle dostupných informací se obrat postupně vyšplhal až na polovinu běžného provozu. V této souvislosti se nejen u nás začalo mluvit o prominutých nájmech za stran měst a obcí. Naposledy byl uhrazen nájem za březen. V první polovině června by měl být provoz povolen venku na terase a na konci tohoto měsíce by se měl vrátit provoz i do vnitřních prostor. Zastupitelé souhlasí s prominutím měsíců duben a květen, tj 10 tisíc korun měsíčně, celkem tedy 20 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/165/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s prominutím platby za pronájem restaurace za dva měsíce tzn. duben a květen.

*    *    *

Bod 11 – Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o novou přípojku NN k budoucímu RD na pozemcích KN p.č. 2418/2 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/166/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN na pozemku KN p.č. 2418/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 12 – Stanovení ceny za odpady

Každoročně se v rámci výpočtu stanovení ceny za likvidaci odpadů stanovuje i platba za podnikatele, která se v minulých letech ustálila na 1.000,- Kč za rok. K těm již schváleným na letošní rok na základě žádosti přibydou i pánové J. Cílek a R. Rybák, kteří již služeb obce využívají od ledna.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/167/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu za likvidaci odpadů pro podnikatele dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 13 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 7/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   -9 900,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   9 900,00
    Výdaje celkem   0,00

Toto rozpočtové opatření v pravomoci starosty bylo potřeba v rámci schváleného rozpočtu přesunout finance do sportu za pronájem lední plochy.

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 8/2020 ze 3.4.2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené   -20 600,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   20 600,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty byl potřeba přesun financí na zaměření území pro projektování vodních tůní v rámci stávajícího rozpočtu.

Rozpočtové opatření 9/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3613   Nebytové hospodářství -20 000,00  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00  
    Příjmy celkem -18 000,00  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   220 000,00
2310   Pitná voda   75 000,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva   100 000,00
    Výdaje celkem   395 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 413 000,00  
    Financování celkem 413 000,00  

V tomto rozpočtovém opatření je na straně příjmů – 18 tisíc, z toho 2 tisíce jsou za odpady a -20 tisíc korun je prominutí nájmu. Na straně výdajů máme 395 tisíc rozděleno takto: s výstavbou nové komunikace v lokalitě 6RD na chodník z akce 9 RD za 220 tisíc, 75 tisíc jde na výstavbu 1. etapy vodovodu 5 RD a 100 tisíci korun se musí posílit rozpočet na poldr.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/168/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 9/2020.

*    *    *

Bod 14 – Různé a diskuse

Jako první se starosta zmínil o nutnosti výstavby chodníku z projektu 9 RD v souvislosti se stavbou komunikace 6 RD. Chodník je v délce asi sto metrů a široký 1,5 m. Financování je součástí schváleného rozpočtového opatření.
Pak informoval o novém rozpočtu na zavodnělou terénní depresi, kde se přidala ve změně rozpočtu polovina nákladů. Poldr je povolen a bude osloven vhodný zhotovitel.
Dále seznámil přítomné s tím, že se pracuje na projektu a povolení pro následnou žádost o dotaci na vodní tůně v Kamenných, kde máme souhlasné vyjádření s AOPK. Celé území bylo potřeba zaměřit.
Následně přiblížil zastupitelům následky po polomech, vývratech a kůrovci, z nichž se prodává vytěžené dřevo a kde bude muset dojít k vykácení zbytku paseky u řeky.
V současné době se rozjela oprava mostu přes řeku Lužnici na Ovčíně, kde se bude pracovat dlouhých osm měsíců. Pro pěší bude zavěšena nová lávka na mostovku. Autobusy přijíždějí z obou stran a objízdná trasa je stanovena.
Dotaz zastupitelů byl na opravu visuté lávky přes řeku pod Hronovým lesíkem, kde je vyměněna celá výdřeva a budou očištěny a napuštěny speciální vazelínou jednotlivá lana.
V této souvislosti sdělil zastupitelům problematickou trasu obecní cesty pod Svákovem, která vede téměř až pod les po loukách. V jednom místě byla vyježděna v jiné stopě a ta zasahuje do soukromého pozemku. Abychom napravili nastalou situaci, musíme vrátit směr cesty do obecní parcely.
Dále zrekapituloval práce, které probíhají na úpravě a obnově veřejné zeleně včetně doplnění alejí. Velký interakční prvek s výsadbou u Nové hospody směrem k Myslkovickému potoku byl dokončen a předán pozemkovému úřadu. V následné péči je zahrnuto i zalévání.
Starosta upozornil na vznikající řasu v návesním rybníku, která by se měla odstranit vyvápněním vodní plochy. Je potřeba aplikovat nehašené vápno co nejdříve.
S politováním konstatoval, že vzhledem k pandemii nákazy koronavirem letos nebude stavění máje a pálení čarodějnic, neuskuteční se ani pouť, taneční zábava a mše svatá. Ohroženy budou i další akce, které postupně přináší náš kulturní kalendář.
Nakonec starosta zmínil obnovené vodorovné dopravní značení na návsi, jež se bude ještě doplňovat značkou zákazu stání. Nově bude uděláno i další plošné značení na MK po obci dle schváleného návrhu. Toto značení by mělo ukázat některým místním občanům, ale i přespolním, kde mohou zastavit a jak mohou parkovat svá auta.

*    *    *

Bod 15 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:25 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 4. 2020

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 1. 5. 2020
  Šárka Hlasová, DiS. v. r. dne 1. 5. 2020
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 1. 5. 2020


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 28. 4. 2020

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 28. 4. 2020 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Účetní závěrka obce k 31.12.2019
4) Závěrečný účet obce za rok 2019
5) Schválení změny ÚPo č. 4
6) Darování pozemků
7) Projednání směny pozemků
8) Zhotovitel I. etapy vodovodu 5 RD
9) Dotace na nákup auta pro JSDHO
10) Nájem restaurace
11) Změna rozpočtu
12) Různé a diskuse
13) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 20. 4. 2020
Sejmuto: 28. 4. 2020

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek