KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 14/2020

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 14/2020

Den a místo zasedání: 25. 6. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce, omluven je pan Zdeněk Bříza z pracovních důvodů, tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Mgr. Martin Náhlík a paní Ivana Petrů.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Darování pozemků
4) Plán investic vodovodu 2021
5) Vodovod, kanalizace a ČOV 5 RD
6) Setrvání v MAS Lužnice
7) Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/169/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Schválená změna ÚPo č. 4 bude předána na KÚ JČK a MěÚ. Je hotova změna studie zástavby ve Višním keři. U stavby prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD a stavebninám, na máme schválenou dotaci z POV, se stále čeká na stavební povolení, neboť došlo k odvolání proti zamýšlenému záměru. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci ČOV 150 po schválení zhotovitele na SFŽP a nyní se čeká na výsledek po doplnění dle požadavku fondu. Byla dokončena výstavba komunikace 6 RD s vjezdy k domům a chodníkem z projektu 9 RD s vjezdy, které nebyly součástí nabídky. Čekáme na výsledek žádosti o dotaci na multifunkční solární dobíjecí stanici na Ovčín k cykloodpočívce na CC Lužnice v rámci programu doprovodné infrastruktury pro turistiku. Pracuje se na přípravě projektu vodovod Ovčín. Kromě jedné nejsou uzavřeny smlouvy na finanční dary.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde dojde ke změně dle dohody. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora, ale v současné době na ni čekáme. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, kde chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Darování pozemků

Na minulém zastupitelstvu jsme schválili od loňského roku domluvenou směnu na dva pozemky s fa Jasanka Chabrovice v lokalitě 5 RD u bytovky, kde jsou v současné době prodány již tři parcely pro výstavbu rodinných domů. Tato směna se posunula na základě dohody na převodu formou darování ve prospěch obce. Parcela 770/2 ve vlastnictví společnosti Jasanka se na základě vloženého GP rozdělila na 3 části – 770/2, /8 a /9 a rovněž i výměra 170, 23 a 33 m2. Druhý pozemek 773/1 je nedotčený. Nově se tedy jedná o pozemky KN p.č. 770/2, 770/8, 770/9 a 773/1 o výměrách 170, 23, 33 a 8 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Proto minulé usnesení neplatí a musí se zrušit, neboť se budou nově darovat pozemky čtyři.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/170/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení č. 13/161/2020 o darování dvou pozemků.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/171/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje darování pozemků KN p.č. 770/2, 770/8, 770/9 a 773/1 o výměrách 170, 23, 33 a 8 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od společnosti Jasanka Chabrovice s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.

*    *    *

Bod 4 – Plán investic vodovodu 2021

V minulém roce jsme schválili plán financování vodohospodářského majetku na deset let. Mimo to je potřeba ještě aktualizovat plán investic na každý budoucí rok. Ty zahrnují jak obnovu stávající infrastruktura, tak i investice do nových vodovodních řadů. Ta stávající aktualizace řeší nový vodovod v 5 RD, obnovu části u .č.p. 1 a opravu vodovodních přípojek ve středu obce-okolo panelky.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/172/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s aktualizací plánu investic na vodovodu pro rok 2021.

*    *    *

Bod 5 – Vodovod, kanalizace a ČOV 5 RD

Na minulých jednání zastupitelstva obce jsme ve změně rozpočtu posílili částku na prodloužení vodovodního řadu pro 5 RD – I. etapu a oslovili zhotovitele se zkušenostmi s vodohospodářskou infrastrukturou firmu Kavas a.s. Tábor, která jej dokončila. Nyní se připravuje nabídka na druhou etapu, která zahrnuje vodovodní řad, dešťovou a splaškovou kanalizaci ukončenou skupinovou ČOV pro 80 EO. Předpokládaná cena díla je minimálně 2,5 milionu korun. To je v podstatě částka, o kterou by obec měla přijít „díky“ restrikcím po koronavirové epidemii. V takovém případě by mohlo být řešením přijetí střednědobého úvěru na zafinancování těchto vodohospodářských sítí. Navíc je potřeba rovněž počítat i s veřejným osvětlením, které se bude realizovat společně s rozvodem elektrické energie v území.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/173/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí informaci o dalším síťování lokality 5 RD.

*    *    *

Bod 6 – Setrvání v MAS Lužnice

V předminulém volebním období jsme vstoupili do zájmového sdružení MAS Lužnice se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně. Smyslem pro vstup je a byla možnost čerpání finančních prostředků z EU. V současné době končí plánovací období 2014-2020. Abychom mohli mít tuto možnost i v budoucnu, tzn. v plánovacím období 2021-2027, je nutný další souhlas se zařazením obce do územní působnosti MAS Lužnice, z.s.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/174/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s dalším zařazením obce do územní působnosti MAS Lužnice, z.s.

*    *    *

Bod 7 – Střednědobý výhled rozpočtu

Podle nové legislativy sestavování obecních rozpočtů musí mít obce jako samosprávní celky i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025. Návrh tohoto rozpočtu na příštích 5 let byl vyvěšen rovněž 4.6.2020. Takto jsou připraveny jednotlivé roky:
2021 – příjmy a výdaje ve výši 11.305 tisíc korun, 2022 – obě částky shodně 11.753 tisíc, 2023 – na straně příjmů i výdajů 12.187 tisíc, 2024 – na obou položkách stejně 12.613 tisíc a konečně 2025 – společná částka pro příjem a výdaj a to částka 13.055 tisíc korun.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Klenovice na roky 2021 - 2025

PŘÍJMY
třída název 2021 2022 2023 2024 2025
1 Daňové příjmy 10 288 000,00 10 714 000,00 11 126 000,00 11 530 000,00 11 950 000,00
2 Nedaňové příjmy 870 000,00 890 000,00 910 000,00 930 000,00 950 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 147 000,00 149 000,00 151 000,00 153 000,00 155 000,00
Příjmy celkem 11 305 000,00 11 753 000,00 12 187 000,00 12 613 000,00 13 055 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2021 2022 2023 2024 2025
5 Běžné výdaje 8 305 000,00 8 753 000,00 9 187 000,00 9 613 000,00 10 055 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 11 305 000,00 11 753 000,00 12 187 000,00 12 613 000,00 13 055 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2021 2022 2023 2024 2025
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2021 2022 2023 2022 2024
Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2021 2022 2023 2024 2025
Dlouhodobé závazky 51 161,00 51 166,00 51 171,00 51 177,00 51 182,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2021 2022 2023 2024 2025
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V období, na které je sestaven tento střednědobý výhled rozpočtu, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento střednědobý výhled rozpočtu, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do střednědobého výhledu rozpočtu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/175/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 11/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 800,00  
1032   Podpora ostatních produkčních činností 2 000,00  
    Příjmy celkem 6 800,00  
2212   Silnice   343 600,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   44 700,00
2310   Pitná voda   120 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   100 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   150 000,00
    Výdaje celkem   758 300,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 751 500,00  
    Financování celkem 751 500,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 6,8 tisíce korun takto: 4,8 tisíce za vynětí ze ZPF a 2 tisíce za prodej dřeva, na straně výdajů je 758,3 tisíce korun následovně: 343,6 tisíce za vjezdy k domům 6 RD, 44,7 tisíce na chodník s vjezdy 9 RD, 120 tisíc je na projekt vodovodu Ovčín, 100 tisíci posilujeme svoz odpadů a 150 tisíci péči o veřejnou zeleň. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji je 751,5 tisíce ve prospěch výdajů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/176/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 11/2020.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Jako první se starosta zmínil o možnosti podání dotace z programů MAS na projekt úpravy veřejného prostranství nad ČOV 100 EO v jihozápadní části obce, kde by byly herní prvky pro děti a lavičky s ohrazením prostoru. Pět ze šesti zastupitelů s tím souhlasí.
Pak informoval o potřebě pořízení nových kontejnérů: na papír se zastřešením a na plast klecový. Nádoby by se po naplnění vyvážely do zpracovatelské společnosti. Požadavek vyšel z jednání starosty na firmě. Náklady přesáhnou 100 tisíc korun.
Dále seznámil přítomné se žádostí hasičů na opravu hasičské stříkačky. Původní zdvihový objem se zvýší na 1,6 l za cenu 55 tisíc.
Následně přiblížil zastupitelům budoucnost skládkování v Borech. Na základě dnešní kolaudace rozšíření kazety pro ukládání se počítá ještě s dobou asi 3 let. Tento způsob ukládání odpadů by měl končit v roce 2025.
V dalším bodě se vrátil k budově bývalého vodojemu. Již minule bylo zmíněno, že budoucí využití by bylo vhodné pro myslivecký spolek Bor Klenovice k vytvoření jejich chybějícího zázemí. Vzhledem k nepotřebnosti pro obecní účely zastupitelé souhlasí s darováním jak budovy tak i pozemku spolku. Hodnota daru je dle posudku znalce zhruba 30 tisíc korun.
V současné době se čeká na rozhodnutí kraje ve věci odvolání proti prodloužení chodníku ke stavebninám majitelem firmy. Obci byla přiznána dotace z POV ve výši 270 tisíc korun a čeká se na smlouvu. Po zamítavém vyřízení odvolání se začne se stavbou co nejdříve dle kapacity zhotovitele.
Již několikrát se zastupitelstvo zabývalo zásobováním pitné vody na osadě Ovčín. Vzhledem k vysokým srážkám a úpravám proti úniku vody na studni zatím voda je. Přesto se pracuje na projektování vodovodního řadu přivedeného z obce. Bude záležet na finančních možnostech a dotacích. Předpokládané náklady jsou 1,8 milionu korun.
Dle starosty je stavba místní komunikace 6 RD dokončena včetně terénních úprav. Bude doplněno dopravní značení a upraven odtok vody ze svodů. Pak bude požádáno o kolaudaci.
Úpravu si vyžádal i přístup do lokality 5 RD, kde se zpevnil povrch vjezdů na parcely a průjezd územím. První etapa vodovodu je udělána a pro pokračování se čeká na příslušná povolení a úpravy provedení, které by měli ušetřit finanční prostředky. V letošním roce by se měla položit trubní vedení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, v příštím roce doplnit skupinová ČOV a kabely NN a VO. Na základě finančních možností obce se bude muset přijmout střednědobý úvěr kolem 2 miliónů korun.
Starosta průběžně sleduje práce na opravě mostu přes řeku Lužnici na Ovčíně, kde se každých 14 dní koná kontrolní den. Práce pokračují dle harmonogramu a voda neohrožuje jejich průběh.
V kontaktu je starosta i s SPÚ, se kterým se podařilo vysázet stromové aleje a plošný prvek. Je potřeba vyměnit některé suché stromy a vyžnout vegetaci v oplocenkách. Dále se musí objednat nová PD na komunikaci okolo trati u Hronova lesíku.
Na posledním setkání starostů mikroregionu Soběslavska byla zástupcům obcí dotčených stavbou koridoru a opuštěním starého drážního tělesa předána pozvánka na jednání ve věci převodu od státu na obce. Starosta se jej zúčastní 22. července v Soběslavi.
V poslední době se starosta setkal i s problémovými situacemi v účelu využívání pozemků vlastníky, které je v rozporu s účelem využití dle KN a samozřejmě i s určením v ÚPo. K tomuto porušování jsou organizována místní šetření, z kterých plynou závazné povinnosti pro viníky. V opačném případě bude přistupováno k sankcím. Máme již čtyři takové lokality.
Dotaz zastupitelky paní Hlasové se týkal střídavého parkování na komunikaci 24 RD. Vzhledem k jednosměrnému silničnímu provozu mohou stát auta po obou stranách tak, aby byl průjezdný jeden jízdní pruh.
Dále zrekapituloval postup při oddělování pozemků proti pneuservisu Kazda, kde bude rodina xxxxxxxxxx směňovat koupenou výměru do obecní komunikace. V této souvislosti ukázal i dělení pozemků v sousedství čekárny s panem xxxxxxxxxx, kde více metrů půjde jemu a méně obci. Rozdílné metry si jmenovaný koupí za cenu 300 korun á metr čtvereční.
S politováním starosta konstatoval, že snaha obce o částečné zadostiučinění ve věci uložení pamětní desky popraveného učitele Cílka na podstavec, místního rodáka, který se stal obětí heydrichiády, se stále nelíbí jinému místnímu rodákovi a historikovi panu xxxxxxxxxx. Je domluveno, že majitel sýpky z původního domu nechá udělat nabídku na opravu štítu, kam by se mohla deska umístit a syn pana Cílka by se podílel dle vzájemné dohody s vlastníkem na nákladech opravy. S tímto řešením zastupitelé souhlasí, neboť obec nevlastní nemovitost.
Starosta upozornil na vznikající snahu řešit i další území kolem budoucího areálu společnosti Střechy Bohemia. Nejprve se musí zajistit nákup pozemků pro budoucí komunikace a pak se mohou plánovat další stavební parcely, o které je velký zájem. S tímto by mohlo pomoci obci i soukromé financování.
Jako další bod starosta zařadil něco z kultury. Po letní kino zastupitelé akceptovali promítání filmů: pro děti pohádku Zakleté pírko a pro dospělé Přes prsty, snímek ze sportovního života.
Nakonec starosta přítomným nastínil nejbližší práce, které jsou naplánovány. Jako první se začne se začátkem července s realizací tzv. suchého poldru pro zachycování vody při velkých srážkách ne severovýchodě obce, kde se nachází pět desítek hektarů svažitého terénu. Financování povolené terénní deprese, jak se celá akce jmenuje, je schváleno.
Druhým úkolem jsou opravy místních komunikací dvojitým nástřikem se zadrcením. Tato technologie opravy penetračních cest se týká časti vozovky od víceúčelového hřiště k trati na Ovčín a to samé k Borům a dále společná silnice se Soběslaví na Brousku. V případě opravy komunikací se bude jednat o začátek měsíce srpna.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:20 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 7. 2020

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 2. 7. 2020
  Ivana Petrů v. r. dne 2. 7. 2020
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 2. 7. 2020


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 25. 6. 2020

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza nepřítomen - omluven
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 25. 6. 2020 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Darování pozemků
4) Plán investic vodovodu 2021
5) Vodovod, kanalizace a ČOV 5 RD
6) Setrvání obce v MAS Lužnice
7) Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 17. 6. 2020
Sejmuto: 25. 6. 2020

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek