KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 16/2020

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 16/2020

Den a místo zasedání: 29. 9. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce, omluven je pan Zdeněk Bříza z pracovních důvodů, tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou Bc. Tomáš Doležal a paní Ivana Petrů.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Pronájem pozemku
4) Zhotovitel chodníku
5) Úvěr od KB
6) Zhotovitel vodovodu a kanalizace 5 RD 2. etapa
7) Žádost o bezúplatný převod pozemků
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/187/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Schválená změna ÚPo č. 4 byla předány na úřady. U stavby prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD a stavebninám máme přijatou dotaci z POV, bude vydáno stavební povolení a začátkem října se začne. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci ČOV 150 po schválení zhotovitele na SFŽP, výsledek stále nemáme a vzhledem pokročilému období roku se bude muset akce odložit na příští rok. Dotace na multifunkční solární dobíjecí stanici na Ovčín k cykloodpočívce na CC Lužnice je ve fázi vyúčtování po jejím osazení. Pracuje se na přípravě projektu vodovod Ovčín. Jsou uzavřeny smlouvy na finanční dary. Darovací smlouva se společností Jasanka je podepsána a po uvolnění zástavy u dvou pozemků je vložena do KN. Po vytvoření nového GP na oddělení cesty s kanalizací následně dojde k prodeji dvou zbývajících parcel v lokalitě 5 RD. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu a okolo autobusové zastávky, protože nejsou uvolněny pozemky ze zástavy. Rovněž není uzavřena darovací smlouva na budovu bývalého vodojemu, neboť obdarovaný myslivecký spolek řeší změnu stanov.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde dojde ke změně dle dohody a mohou vzniknout dva nové stavební pozemky, kdy jeden bude patřit obci. Po uzavření nové smlouvy o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora vznikne i nová smlouva s majitelem pneuservisu. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní počkáme již na prodloužení nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, jelikož není zaměření. Oprava vodovodu do parku se rovněž odkládá na příští rok.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Pronájem pozemku

Od února 2014 má obec v užívání pozemek parc.č. KN 1312/35 od majitele pneuservisu. Pozemek je součástí sběrného dvora. Původní dohoda byla směna pozemků za pozemky, které by dostala obec v rámci převodu od dříve PF, nyní SPÚ. Podmínkou byl pronájem pozemků obci, aby měla přednostní právo převodu. Tato dohoda padla se změnou legislativy. Proto bylo rozhodnuto začátkem roku 2018, že obec odstoupí od pronájmu tak, aby si obec a majitel pneuservisu pronajaly pozemky dle své potřeby a tento záměr byl začátkem března 2018 poslán na SPÚ do Jindřichova Hradce, který řeší pronájmy. Teprve na konci letošního června bylo konečně vyhověno a od 1.7.2020 má obec pronajaty pouze části a zbytek je připravený pro majitele pneuservisu. To je v současné době v řešení. Majitel pneuservisu požaduje za každý měsíc 500,- Kč za pronájem pozemku ve dvoře, tj. 6 tisíc ročně a vše bude sečteno, až dostane smlouvu s SPÚ. Prvním měsícem pro stanovení ceny je březen 2014.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/188/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s finančním vyrovnáním za pronájem pozemku ve sběrném dvoře od března 2014 do současnosti.

*    *    *

Bod 4 – Zhotovitel chodníku

V rozpočtu na letošní rok je počítáno s částkou 700 tisíc na výstavbu prodloužení chodníku podél silnice 1/3 od horního přechodu pro chodce směrem ke stavebninám. V současné době se v sousedství staví nový rodinný dům. Vedle chodníku se zatrubní i škarpa a vybuduje se nový sjezd k tomuto domku, který bude sdružený se sjezdem do stavebnin. Majitel stavebnin se odvolal k oběma stavebním povolením a krajský úřad svým rozhodnutím obě námitky zamítl. Takže může začít se stavbou i obec. Po zkušenostech se zhotoviteli jednáme opět s firmou Strabag a.s., středisko Soběslav, která předložila nabídku dle výkazu výměr celkem za téměř 755 tisíc korun s DPH. S výstavbou se začne začátkem října. S financováním pomůže obdržená dotace z POV ve výši 270 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/189/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele chodníku podél silnice firmu Strabag a.s., středisko Soběslav za cenu 754.614,60 Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 5 – Úvěr od KB

Na letošní rok je v rozpočtu kalkulováno s částkou 2,3 milionu korun na modernizaci a intenzifikaci ČOV 150 EO. Bylo požádáno o dotaci, která by pokryla zhruba dvě třetiny nákladů, ale zatím bezvýsledně. Ta se v případě nezískání dotace nebude realizovat. Dále nám epidemie koronaviru snížila výnosy ze státního rozpočtu i po kompenzaci ve stejné výši, jako by byla dotace. To znamená, že se nám nedostávají finanční prostředky na výstavbu 2. etapy vodovodu a kanalizace v lokalitě 5 RD. Proto bylo již na minulých zasedáních mluveno o využití přijatého úvěru od našeho bankovního domu, kterým je KB a tím zafinancovat tuto investici. Jedná se o dvouletý úvěr na 2 miliony korun. Vedle toho se budou ještě prodávat dvě stavební parcely za více jak milion korun. Proběhne 18 splátek ve výši 111.111,- Kč a na úrocích zaplatíme necelých 30 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/190/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s přijetím úvěru od Komerční banky, a.s. Tábor ve výši 2 milionů korun na dobu dvou let a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

*    *    *

Bod 6 – Zhotovitel vodovodu a kanalizace 5 RD 2. etapa

Na předminulém jednání zastupitelstva obce jsme se podrobně zabývali druhou etapou budování vodovodu a kanalizace s ČOV v nově vznikající lokalitě 5 RD, kde je hotová 1. etapa, která se bude nyní kolaudovat a dovedla vodovodní řád až na začátek stavebních parcel. Zároveň čekáme na stavební povolení pro 2. etapu, které je řešeno formou veřejné vyhlášky pro velký počet účastníků. Zhotovitel první etapy firma Kavas-W, s.r.o., Tábor dala nabídku i na druhou etapu a to ve výši minimálně 2,5 milionu korun, částka bude ještě upřesněna. V letošním roce se budou pokládat pouze podzemní vedení vodovodu a obou kanalizací, ČOV se bude dodělávat v příštím roce, protože letos není ještě potřeba.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/191/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se zhotovitelem 2. etapy výstavby vodovodu a kanalizace v lokalitě 5 RD firmou Kavas-W, s.r.o. Tábor.

*    *    *

Bod 7 – Žádost o bezúplatný převod pozemků

Od podzimu loňského roku se začalo s výstavbou nového železničního koridoru Soběslav-Doubí u Tábora, který se nachází v souběhu s dálnicí D3 na našem katastru. Výstavba by měla být dokončena v roce 2022. Po dokončení nové železnice se bude řešit i stávající železniční trať. Nejprve dojde na odstranění kolejového svršku a kontaminované vrstvy pod ním, pak bude následovat odtěžování náspů a zavážení zářezů. Přebytečná zemina u nás by mohla po dohodě s vlastníky zasypat pískovnu v Hronově lesíku. Jako obec požadujeme ponechání viaduktu, který by sloužil jako cyklodopočivadlo a okresní silnice na Rybovu Lhotu by vedla rovně před viaduktem dle našeho ÚPo i VÚC JČK. Stopa po bývalé železnici by sloužila jako cyklostezka ze Soběslavi přes Klenovice do Roudné a dále pro doprovodnou veřejně prospěšnou infrastrukturu. Jde o pozemky parc.č. 3177 a 3179 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, které jsou ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace Praha. Již v dubnu jsme požádali o bezúplatný převod pozemků jako DSO Soběslavsko. Vzhledem k plánovanému ukončení činnosti svazku žádá o bezúplatný převod každá obec samostatně. Tak jsme se dohodli na společné schůzce obcí se zástupci Správy železnic v srpnu na jednání v Soběslavi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/192/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se žádostí o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3177 a 3179 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, které jsou pod stávající železniční tratí, za účelem vybudování cyklostezky a doprovodné veřejně prospěšné infrastruktury.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 20/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 137 300,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 000,00  
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou -3 900,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 11 600,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty -139 300,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů -100 000,00  
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 200,00  
    Příjmy celkem -91 100,00  
2212   Silnice   533 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   55 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   -2 250 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   41 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   100 000,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva   91 000,00
    Výdaje celkem   -1 430 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA -1 338 900,00  
    Financování celkem -1 338 900,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů skoro 150 tisíc korun zvýšením daní z příjmů fyzických a právnických osob, ale zároveň bude nižší daň z přidané hodnoty o 139 tisíc a o 100 tisíc méně bude i z poplatku za uložení odpadů, tzn. méně tedy jak 91 tisíc korun celkem. Na straně výdajů je 533 tisíce na opravy místních komunikací, o 55 tisíc je posíleno na chodník, 41 tisíc putuje na svoz odpadů, 100 tisíci posílíme péči o veřejnou zeleň, 91 tisíce jsou na úpravu okolí poldru, zásadní operace vyjmutí 2,25 milionu na plánovanou a rozpočtovanou opravu ČOV, celkově o 1,43 milionu korun více. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji je 1.338,9 tisíce ve prospěch příjmů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/193/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 20/2020.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Jako první starosta shrnul úspěšnost v dotacích v letošním roce, které byly podány: dotace z POV je již na účtu a čeká se na realizaci chodníku, podpora solární dobíjecí stanice byla přiznána a částečně vyplacena, je hotova a podáno vyúčtování, pak bude doplacen zbytek, na dotaci na čistírnu se čeká a asi nebude letos, možná příští rok, podpora na hasičské zásahové auto je přiznána, do konce roku proběhne administrace a v příštím roce bude dle výběru vůz dodán a poslední byla podána žádost na dotaci na tůně pro příští rok a nyní se posuzuje.
Pak informoval o tom, že je hotov GP na parcely v lokalitě 5 RD na pozice čtyři a pět, které byly upraveny a budou v nabídce obce tak, aby se příště schvalovali zájemci. V té souvislosti sdělil, že se připravují další dva stavební pozemky na směnu se sousedním vlastníkem.
Dále seznámil přítomné se skutečností, že se bude muset přikoupit ještě jeden pozemek vedle zavodnělé terénní deprese, se kterou majitelky souhlasily a do níž zasahuje.
Následně přiblížil zastupitelům nutnost koupě pozemku v ulici na Brousku společné se Soběslaví, kde je část komunikace na soukromém pozemku. S majitelkou je předběžná dohoda a bude se dělat geometrické zaměření pro oddělení jednotlivých částí.
V dalším bodě se zmínil o vyhlášení Programu obnovy venkova na rok 2021, kam pravidelně žádáme o dotace na menší akce. Na příští rok by se to mohlo týkat dle přítomných podpory blokové čistírny odpadních vod pro 5 RD.
V současné době se dle starosty řeší i další poldr a to pod lokalitou 6 RD, kde letošní vydatné srážky způsobily stahování vody na poli, které nelze obhospodařovat. Proto se v těchto místech na pozemku obce vyhloubí terénní deprese na zachycování vody. Místo je zaměřeno a po jednoduchém projektu se provedou příslušné terénní úpravy.
Jako další představil s místostarostou přehled investičních akcí na příští rok: dokončení komunikace pro 9 RD, odložená rekonstrukce ČOV a vodovod Ovčín za předpokladu dotací, nová čistírna pro 5 RD a opravy dalších místních komunikací s podporou dotačních programů.
Poslední bod starosta věnoval zrušeným kulturním akcím, kterým nepřejí současná opatření a ani výhled do konce roku: nebude drakiáda, zrušeno je setkání dudáků o posvícení, nebude ani setkání seniorů, Mikulášská nadílka a rozsvícení stromku.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:08 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 9. 2020

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 30. 9. 2020
  Ivana Petrů v. r. dne 30. 9. 2020
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 30. 9. 2020


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 29. 9. 2020

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza nepřítomen - omluven
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 29. 9. 2020 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Pronájem pozemku
4) Zhotovitel chodníku
5) Úvěr od KB
6) Zhotovitel vodovodu a kanalizace 5 RD 2. etapa
7) Žádost o bezúplatný převod pozemků
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 21. 9. 2020
Sejmuto: 29. 9. 2020

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek