KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2020

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2020

Den a místo zasedání: 29. 10. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět původních členů zastupitelstva obce, omluven z důvodu nemoci je Mgr. Martin Náhlík a pan Zdeněk Bříza z pracovních důvodů ukončil svůj mandát a z funkce zastupitele odstoupil k 25.10.2020. Na základě výsledků posledních voleb byla na dalším pořadí zvolena jako první náhradník paní Olga Bělohlavová, která byla na základě svého souhlasu s výkonem mandátu jmenována starostou dnem 26.10.2020. Ta složila do rukou starosty slib zastupitele a stvrdila jej svým podpisem. Přítomno je nově tedy šest zastupitelů a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Olga Bělohlavová a paní Šárka Hlasová Dis..

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body: 2) Nástup náhradního zastupitele do funkce a stanovení odměny a 9) Pořízení změny ÚPo č. 5.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/194/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého a vyvěšeného programu o body: 2) Nástup náhradního zastupitele do funkce a stanovení odměny a 9) Pořízení změny ÚPo č. 5.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem doplněného programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Nástup náhradního zastupitele do funkce a stanovení odměny
3) Kontrola usnesení
4) Prodej pozemků
5) Koupě pozemku
6) Zhotovitel vodovodu a kanalizace 5 RD 2. etapa
7) Smlouva o smlouvě budoucí pro VB na kabel NN
8) Mimořádná odměna členovi ZO
9) Pořízení změny ÚPo č. 5
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/195/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Nástup náhradního zastupitele do funkce a stanovení odměny

Starosta navrhl nově doplněnou náhradní zastupitelku paní Olgu Bělohlavovou na uvolněnou funkci předsedkyně finančního výboru po odstoupení pana Zdeňka Břízy, který byl dosavadním předsedou tohoto výboru, a navrhuje jí odměnu za výkon této funkce jako neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve výši 2.950,- Kč měsíčně.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/196/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje předsedou finančního výboru paní Olgu Bělohlavovou a stanovuje jí jako neuvolněnému členu zastupitelstva obce odměnu za výkon funkce ve výši 2.950,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2020.

*    *    *

Bod 3 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemku ve sběrném dvoře se zatím neuskutečnilo, neboť nájemce nemá nový nájemní vztah ss SPÚ. Stavba prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD a stavebninám, na který máme přijatou dotaci z POV, bude dokončena do poloviny listopadu. Podaná žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci ČOV 150 nebyla schválená na SFŽP a proto se bude muset akce odložit na příští rok. Dotace na multifunkční solární dobíjecí stanici na Ovčín k cykloodpočívce na CC Lužnice byla vyplacena a akce je ukončena. Práce na projektu vodovod Ovčín jsou v plném proudu. Jsou uzavřeny všechny smlouvy na finanční dary. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu a okolo autobusové zastávky, protože nejsou uvolněny pozemky ze zástavy. Může být uzavřena i darovací smlouva na budovu bývalého vodojemu, neboť obdarovaný myslivecký spolek řešil změnu stanov, neboť je připravena. Byla uzavřena smlouva na úvěr od KB ve výši 2 miliónu korun, odsouhlasený zhotovitel 2. etapy vodovodu a kanalizací 5 RD předložil nabídku a byla podána žádost na bezúplatný převod pozemků pod stávající železniční tratí. Byl poslán dopis na nedodané zboží z loňského roku.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde dojde ke změně dle dohody a mohou vzniknout dva nové stavební pozemky, kdy jeden bude patřit obci. Po uzavření nové smlouvy o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora vznikne i nová smlouva s majitelem pneuservisu. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní počkáme již na prodloužení nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, jelikož není zaměření. Oprava vodovodu do parku se rovněž odkládá na příští rok.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 4 – Prodej pozemků

V lokalitě 5RD zbývá prodat dvě poslední stavební parcely. Po předložení nového návrhu geometrického plánu na parcelaci zbylých dvou pozemků došlo k úpravě na větší parcele vedle zahrady a oddělení cesty v šíři 3m s uloženou kanalizací. Cena prodávaných stavebních pozemků byla vzhledem ke zvýšeným nákladům v tomto území stanovena již loni na 600 Kč/m2. Čtvrtou stavební parcelu parc.č. KN 1315/22 o výměře 735 m2 a 770/3 o výměře 258 m2 si žádají manželé xxxxxxxxxx. Poslední žadatelkou na kupní smlouvu pro pátý pozemek parc.č. KN 770/1 o výměře 983 m2 je slečna xxxxxxxxxx. Uvedené pozemky jsou v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/197/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 1315/22 o výměře 735 m2 a 770/3 o výměře 258 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi manželům xxxxxxxxxx za cenu 595,8 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/198/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. KN 770/1 o výměře 983 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi slečně xxxxxxxxxx za cenu 589,8 tisíce korun.

*    *    *

Bod 5 – Koupě pozemku

Již v roce 2017 byly odkoupeny dva pozemky od soukromých osob v místech dnešního poldru pro zachycování vody nad vsí v severovýchodní části obce. Při projektu se zašlo ještě i na jednu parcelu ve vlastnictví stejných majitelů. Pro výstavbu zavodnělé terénní deprese jsme měli se sestrami, které jsou vlastníky, dohodu se souhlasem stavby na cizím pozemku s následným odkupem po dokončení nádrže na povrchovou vodu, která je v současné době osázena i zatravněna. Majitelkami pozemku parc. č. KN 852/154 o výměře 210 m2 jsou paní xxxxxxxxxx a prodejní cena pozemku je 300,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/199/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku parc.č. KN 852/154 o výměře 210 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od paní xxxxxxxxxx za cenu 63 tisíc korun.

*    *    *

Bod 6 – Zhotovitel vodovodu a kanalizace 5 RD 2. etapa

Na minulém jednání zastupitelstva obce jsme se podrobně zabývali druhou etapou budování vodovodu a kanalizace s ČOV v nově vzniklé lokalitě 5 RD, kde je hotová 1. etapa vodovodu, která je již zkolaudovaná a dovedla vodovodní řad až na začátek stavebních parcel. Stavební povolení pro 2. etapu, které bylo řešeno formou veřejné vyhlášky pro velký počet účastníků, je na světě a proto se již může začít s výstavbou. Zhotovitel první etapy firma Kavas-W, s.r.o., Tábor dala nabídku i na druhou etapu a to ve výši 2.452.193,61Kč s DPH. V této fázi realizace se budou pokládat pouze podzemní vedení vodovodu a obou kanalizací, ČOV se bude dosazovat až na jaře příštího roku.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/190/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele 2. etapy výstavby vodovodu a kanalizace v lokalitě 5 RD firmu Kavas-W, s.r.o. Tábor za cenu 2.452.193,61Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 7 – Smlouva o smlouvě budoucí pro VB na kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o novou přípojku NN ke dvěma RD na Ovčíně. Jedná se o pozemky KN parc.č. 3481 a 3493 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/201/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemkách KN p.č. 3481 a 3493 v k.ú. Klenovice za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 8 – Mimořádná odměna členovi ZO

Podle platné legislativy je možno projednat návrh na mimořádnou odměnu i neuvolněnému členovi zastupitelstva obce a to až ve výši dvojnásobku. Vzhledem k tomu, že v čele obce stojí neuvolněný starosta obce a výkonu své funkce se věnuje jako uvolněný. Díky tomu se daří plnit úkoly rozpočtu i nad jeho rámec a to dlouhodobě. Nejde jen o trvalý a soustavný rozvoj obce, ale i o kulturní život, sportovní vyžití a návrat k tradicím s ohledem na historii, a to se dařilo a daří i v letošním nelehkém roce s covidem. Přítomní zastupitelé se jednomyslně shodli na mimořádné odměně ve výši dvojnásobku měsíční odměny pro starostu Mgr. Lubomíra Turína, jako neuvolněného člena ZO, tj. celkem 64.902,- Kč. Odměna bude vyplacena v listopadové výplatě.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 17/202/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce, jako neuvolněnému členovi za plnění úkolů, jejichž výsledkem je trvalý a soustavný rozvoj obce ve všech oblastech. To se daří i v letošním nelehkém roce s covidem.

*    *    *

Bod 9 – Pořízení změny ÚPo č. 5

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo požádáno o změnu územního plánu soukromým subjektem, kterým jsou Střechy Bohemia s.r.o., který by rád rozšířil svůj záměr výstavby centra se sklady o myčku automobilů. Ta je v současných regulativech územního plánu jako nepřípustné využití v území. K tomu se přidá i obec a využije této situace prověřením veřejných prostranství včetně komunikačního skeletu a to s důrazem na veřejná prostranství v zastavitelných plochách a v zastavěném území s prověřením podmínek využití jednotlivých ploch, dále rozšíření ploch v rekreačních oblastech. Pořizování změny územního plánu proběhne zkráceným způsobem.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/203/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 5 Územního plánu obce Klenovice zkráceným postupem a starostu obce jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 21/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 200,00  
  1361 Správní poplatky 400,00  
3613   Nebytové hospodářství -20 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 185 600,00  
    Příjmy celkem 1 168 200,00  
2310   Pitná voda   807 900,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   1 647 400,00
3613   Nebytové hospodářství   110 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   4 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   40 300,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva   195 200,00
6112   Zastupitelstva obcí   70 700,00
    Výdaje celkem   2 875 600,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA -292 600,00  
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 2 000 000,00  
    Financování celkem 1 707 400,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 2,2 tisíce vynětím ze ZPF, 0,4 tisíce jsou správní poplatky, o 20 tisíc korun bude nižší nájemné z restaurace vlivem 2. vlny covidu, neboť zastupitelé souhlasí s prominutím na měsíce listopad a prosinec, a 1.185,6 tisíce z prodeje stavebních parcel tzn. tedy více jak 1,168 milionu korun celkem. Na straně výdajů je 807,9 tisíce na vodovod 5 RD, více jak 1,647 milionu na kanalizace v 5 RD, přes 110 tisíc putuje do restaurace na nový sporák, 4 tisíce jsou na vklad, více jak 40 tisíci posílíme péči o veřejnou zeleň, přes 195 tisíc je na úpravu okolí poldru a vznik nového, poslední je skoro 78 tisíc na odměnu, tj. v součtu je to téměř 2,876 milionu korun. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji je 1,707 milionu korun ve prospěch výdajů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/204/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s prominutím platby za pronájem restaurace za dva měsíce tzn. listopad a prosinec.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/205/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 21/2020.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Jako první starosta sdělil přítomným, že obec obdrží 118,4 tisíce korun na úhradu nákladů od Jihočeského kraje při změně ÚPo č. 3.
Pak informoval o tom, že došlo již podruhé ke znečištění návesního rybníka únikem ropných látek z kanalizace do nádrže. Patrně jde o vyjetý motorový olej, který se dostal na hladinu vždy při deštích a v obou případech byl zahuben veškerý život ve vodě, která zčernala a zapáchala. Na jaře byly odebrány vzorky, které to potvrdily. Nyní na podzim byla povolána policie a hasiči, kteří nornou stěnou a s pomocí vapexu odstranili ropný odpad. Prvně pomohlo vyvápnění a vzduchování, tak doufáme, že se to podaří i podruhé.
Dále seznámil zastupitele s vytýčením hranic pozemků mezi obcí a Záhorovými. V našem případě jde o cestu, která nemá pokračování do Soběslavi. V současné době jedná město s těmito vlastníky o propojení cesty až k cestě města. Pak bychom ji mohli společně zpevnit.
Následně přiblížil problémy a komplikace s uzavřením administrace kolem místní komunikace k hasičskému hřišti. V současné době podle skutečného zaměření budeme muset uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě na odkup částí pozemků s jejich majiteli.
V dalším bodě se zmínil o možnosti směny s vlastníkem vedle lokality 5 RD, kde by mohly vzniknout dvě stavební parcely, každá strana by vlastnila po jedné.
V současné době se dle starosty řeší i další možnost vzniku komunikací a další parcelace a to kolem nově vznikající firmy Střechy Bohemia s.r.o.. Pokud bude vše podle územního plánu a studií zástavby, tak by se mohlo jednat i o developerský projekt.
Jako další představil požadavek vlastníka konce Hronova lesíka, který by zde rád stavěl rekreační chaty svým dětem. Toto je možné pouze za předpokladu vynětí z lesního fondu a doplnění lokality k rekreaci do územního plánu.
Poslední bod starosta věnoval dotačním záměrům: na MMR bychom žádali na opravy dvou MK, z POV bychom žádali na pomoc s financováním ČOV a dopravní automobil pro hasiče se překlopí do příštího roku.
Nakonec smutně konstatoval, že se do konce roku ruší všechny akce z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s epidemiologickou situací.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 11. 2020

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Olga Bělohlavová v. r. dne 4. 11. 2020
  Šárka Hlasová DiS. v. r. dne 4. 11. 2020
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 4. 11. 2020


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 29. 10. 2020

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík nepřítomen - omluven
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 29. 10. 2020 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Koupě pozemků
5) Zhotovitel vodovodu a kanalizace 5 RD 2. etapa
6) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
7) Mimořádná odměna členovi ZO
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 21. 10. 2020
Sejmuto: 29. 10. 2020

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek