KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2020

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2020

Den a místo zasedání: 27. 11. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:04 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Mgr. Martin Náhlík a paní Ivana Petrů.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body: 5) Finanční dary a 7) Změna rozpočtu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/206/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého a vyvěšeného programu o body: 5) Finanční dary a 7) Změna rozpočtu.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem doplněného programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Darování nemovitostí
4) Koupě pozemků
5) Finanční dary
6) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/207/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemku ve sběrném dvoře se zatím neuskutečnilo, neboť nájemce nemá nový nájemní vztah s SPÚ. Stavba prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD a stavebninám, na který máme přijatou dotaci z POV, je dokončena a bude kolaudována a vyúčtována dotace. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu a okolo autobusové zastávky, protože nejsou uvolněny pozemky ze zástavy. Byl poslán dopis na nedodané zboží z loňského roku.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde dojde ke změně dle dohody a mohou vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci. Po uzavření nové smlouvy o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora dojde ke koupi části pozemků od majitele pneuservisu. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní počkáme již na prodloužení nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, jelikož není zaměření. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Darování nemovitostí

Na srpnovém zastupitelstvu byla schválena možnost využití budovy bývalého vodojemu včetně celého pozemku okolo pro potřeby vybudování chybějícího zázemí mysliveckého spolku Bor Klenovice, kde by měl i své sídlo. Vzhledem k nepotřebnosti pro obecní účely zastupitelé souhlasili po zveřejnění záměru s darováním nemovitostí takto: pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN st. 274/2 o výměře 25 m2 (zast.plocha) a parc.č. KN 1607 o výměře 379 m2 (ost.manip.pl.), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a budovu ve vlastnictví obce na parc.č. KN 274/2 o ploše 25 m2 (vodárna s vodní nádrží), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Hodnota daru je dle znaleckého posudku 30.290,- Kč. V případě parcely okolo vodárny došlo k chybě, neboť pozemek má parc. č. 2607 nikoliv, jak bylo špatně vyvěšeno, schváleno a uvedeno ve smlouvě 1607, správně je parc.č. KN 2607. Chyba byla již ve znaleckém posudku. Návrh na vklad byl zpět vzat a záměr správně znovu vyvěšen. Proto bude nejprve zrušeno chybné usnesení a následně přijato nové a správné.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/208/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení číslo 15/181/2020 z jednání ZO číslo 15/2020 ze dne 11.8.2020 o darování předmětných nemovitostí: Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje darování pozemků KN parc.č. stav. 274/2 o výměře 25 m2 ( zast.pl.) a parc.č. 1607 o výměře 379 m2 ( ost.manip.pl.) a budovy na parc.č. 274/2 o ploše 25 m2 (vodárna s vodní nádrží) vše v KÚ Klenovice u Soběslavi Mysliveckému spolku Bor Klenovice a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/209/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje darování pozemků KN parc.č. stav. 274/2 o výměře 25 m2 ( zast.pl.) a parc.č. 2607 o výměře 379 m2 ( ost.manip.pl.) a budovy na parc.č. 274/2 o ploše 25 m2 (vodárna s vodní nádrží) vše v KÚ Klenovice u Soběslavi Mysliveckému spolku Bor Klenovice a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.

*    *    *

Bod 4 – Koupě pozemků

Již několikrát byly řešeny ve spolupráci se soukromými vlastníky odkupy pozemků, které se v současné době nacházejí v místních komunikacích. Takový případ je, jak jste byli minule informováni, i v cestě na Brousku, kterou vlastníme společně s městem Soběslav. Majitelka pozemků parc. č. KN 387 a 388 paní xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxx souhlasí s oddělením 14 a 4 m2 dle GP a prodejní cena pozemků je 300,- Kč/m2. Celkem tedy 5.400,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/210/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje části pozemků části parc. č. KN 387/2 o výměřě 14 m2 a 388/2 o výměřě 4 m2 od paní xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxx dle GP a prodejní cena pozemků je 300,- Kč/m2. Celkem tedy 5.400,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Finanční dary

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o finanční dary na dokončené a zkolaudované domovní čistírny odpadních vod. Podle našich letitých interních pravidel poskytujeme finanční dar všem, kdo si pořídí domovní čistírny odpadních vod, po zkolaudování tohoto vodního díla ve výši 25 tisíc korun. První žádost podala paní xxxxxxxxxx pro RD č.p. xxx a druhým žadatelem je pan xxxxxxxxxx z RD č.p. xxx.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/211/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 25.000,- Kč za pořízení domovní čistírny odpadních vod paní xxxxxxxxxx k rodinnému domu č.p. xxx na stavební parc. č. xxxxx v KÚ Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/212/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 25.000,- Kč za pořízení domovní čistírny odpadních vod panu xxxxxxxxxx k rodinnému domu č.p. xxx na stavební parc. č. xxxxx v KÚ Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 6 – Střednědobý výhled rozpočtu

Podle platné legislativy sestavování obecních rozpočtů mají obce jako samosprávní celky i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025. Návrh tohoto rozpočtu na příštích 5 let byl vyvěšen rovněž 4.6.2020 a schválen 25.6.2020 takto podle jednotlivých roků:
2021 – příjmy a výdaje ve výši 11.305 tisíc korun, 2022 – obě částky shodně 11.753 tisíc, 2023 – na straně příjmů i výdajů 12.187 tisíc, 2024 – na obou položkách stejně 12.613 tisíc a konečně 2025 – společná částka pro příjem a výdaj a to částka 13.055 tisíc korun.
S přijetím úvěru musíme reagovat změnou v tomto výhledu v letech 2021 a 2022 pouze ve výdajích, tzn. 2021 – výdaje 10.416 tisíc korun a rok 2022 - výdaje 10.642 tisíc korun. Rozdíl je dán výší splátek úvěru, což je v roce 2021 – 889 tisíc korun a v roce 2022 – 1.111 tisíc korun, dohromady splátky úvěru ve výši 2 milionu korun.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Klenovice na roky 2021 - 2025 (aktualizace)

PŘÍJMY
třída název 2021 2022 2023 2024 2025
1 Daňové příjmy 10 288 000,00 10 714 000,00 11 126 000,00 11 530 000,00 11 950 000,00
2 Nedaňové příjmy 870 000,00 890 000,00 910 000,00 930 000,00 950 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 147 000,00 149 000,00 151 000,00 153 000,00 155 000,00
Příjmy celkem 11 305 000,00 11 753 000,00 12 187 000,00 12 613 000,00 13 055 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2021 2022 2023 2024 2025
5 Běžné výdaje 7 416 112,00 7 641 888,00 9 187 000,00 9 613 000,00 10 055 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 10 416 112,00 10 641 888,00 12 187 000,00 12 613 000,00 13 055 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2021 2022 2023 2024 2025
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -888 888,00 -1 111 112,00 0,00 0,00 0,00
Financování celkem -888 888,00 -1 111 112,00 0,00 0,00 0,00
             
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2021 2022 2023 2024 2025
Saldo příjmů a výdajů 888 888,00 1 111 112,00 0,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2021 2022 2023 2024 2025
Dlouhodobé závazky 1 162 273,00 51 166,00 51 171,00 51 177,00 51 182,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
V letech 2021 a 2022 bude obec splácet přijatý úvěr od Komerční banky, a.s. z roku 2020 v poskytnuté výši 2,000.000,- Kč na spolufinancování projektu "Vodovod a kanalizace 5 RD Klenovice". Obec předpokládá řádné splácení poskytnutého úvěru ze svých rozpočtových příjmů.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2021 2022 2023 2024 2025
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/213/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 22/2020 z 18.11.2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   36 300,00
6171   Činnost místní správy   -36 300,00
    Výdaje celkem   0,00

V jediném rozpočtovém opatření v kompetenci starosty bylo potřeba uhradit podání žádosti na tůně v Kamenných.

Rozpočtové opatření 25/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1361 Správní poplatky 200,00  
1032   Podpora ostatních produkčních činností 11 600,00  
    Příjmy celkem 11 800,00  
2212   Silnice   17 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   6 000,00
2310   Pitná voda   2 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   50 000,00
    Výdaje celkem   75 400,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 63 600,00  
    Financování celkem 63 600,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 11,8 tisíce - 0,2 tisíce jsou správní poplatky a 11,6 tisice korun je z prodeje palivového dřeva. Na straně výdajů je 17,4 tisíce na příkup komunikace, asi 6 tisíc na zpevnění vjezdu u chodníku 9 RD, 2 tisíce jsou na vklad do KN a 50 tisíc jsou dary na domovní ČOV tj. v součtu je to 75,4 tisíce korun. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji je 63,6 tisíce korun ve prospěch výdajů.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/214/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 25/2020.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Jako první starosta sdělil přítomným, že obec dosáhla velice slušného bodového hodnocení v posuzování žádosti o dotaci na výstavbu tůní v Kamenných.
Pak informoval o tom, že zatím nemáme další informace o přiznané dotaci na nákup nového zásahového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Dále seznámil zastupitele se záměrem podat žádost o dotaci do Programu obnovy venkova JČK na výstavbu skupinové ČOV pro lokalitu 5 RD.
V dalším bodě se zmínil o možnosti prodeje pozemku v rekreační části u trati na Horově kopci. Záměr je vyvěšen.
Pro výstavbu komunikace v lokalitě 9 RD na příští rok se bude hledat vhodný dotační titul, který by pomohl obci s financováním této akce.
Tak jako každý rok, tak i letos vyzval zastupitele k inventarizaci, předběžně určil komisi a byl stanoven termín na 12.12. 2020 od 8 hodin.
V současné době se dle starosty řeší projekt objektu haly s příslušenstvím firmy Střechy Bohemia s.r.o.. Předložený záměr je dle názoru architekta města, zpracovatele územního plánu a obce objemově a výškově moc velký. Musí splňovat požadavky územního plánu, okolní zástavby a regulativy. Zastupitelé se s tím ztotožňují.
Zastupitel pan Bc. Doležal přednesl požadavek na opravu cesty v ulici k jeho domu. Starosta odpověděl, že to již řešili s místostarostou a ten si to vezme za úkol.
Dále zastupitel pan Mgr. Náhlík se vrátil k neúplné dodávce zboží, kde se poslal dopis o vypořádání, ale zatím neúspěšně. Navrhuje tedy podat žalobu, kterou připraví.
Závěrem bylo opět společně konstatováno, že do konce roku se ruší všechny akce z důvodu mimořádných opatření.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:40 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 11. 2020

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 29. 11. 2020
  Ivana Petrů v. r. dne 29. 11. 2020
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 29. 11. 2020


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 27. 11. 2020

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 27. 11. 2020 (pátek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Darování nemovitostí
4) Koupě pozemků
5) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 18. 11. 2020
Sejmuto: 27. 11. 2020

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek