KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 19/2020

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 19/2020

Den a místo zasedání: 10. 12. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou z pracovních důvodů pan Bc. Tomáš Doležal a paní Šárka Hlasová Dis.. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Olga Bělohlavová a paní Ivana Petrů.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body: 5) Prodej pozemku a 7) Změna rozpočtu.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/215/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého a vyvěšeného programu o body: 5) Prodej pozemku a 7) Změna rozpočtu.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem doplněného programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) OZV č. 1/2020 o místním poplatku za odpady na rok 2021
4) Stanovení stočného na rok 2021
5) Prodej pozemku
6) Rozpočet na rok 2021
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/216/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Převod majetku na myslivecké sdružení běží, darovací smlouvy na ČOV jsou hotové, odkup části cesty na Brousku se přesouvá na příští rok, Odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemku ve sběrném dvoře se zatím neuskutečnilo, neboť nájemce nemá nový nájemní vztah s SPÚ. Po uzavření nové smlouvy o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora dojde ke koupi části pozemků od majitele pneuservisu. Stavba prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD a stavebninám, na který máme přijatou dotaci z POV, je dokončena a bude kolaudována a vyúčtována do konce roku. Zároveň starosta seznámil zastupitele se skutečností, že došlo ke snížení ceny, neboť část vjezdu a vstupu k novému RD je na soukromém pozemku, kterou si platí vlastníci a dále se nerealizovala část ve vjezdu ke stavebninám jednak na základě nesouhlasu majitele a dále proto, že je to zatím zbytečné, neboť chodník nebude zatím pokračovat dále. Původní cena dle smlouvy o dílo byla 623.648,43 Kč a nová na základě dodatku č. 1 je 542.258,13 Kč, obě uvedené ceny jsou bez DPH. Rozdíl je 81.390,30 Kč bez DPH. Vše bylo řádně zveřejněno na profilu zadavatele. Zastupitelé dodatek vzali na vědomí.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/217/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí dodatek SOD č. 1 na zhotovení Chodníku podél 1/3, který snižuje cenu na 542.258,13 Kč bez DPH.

Přišlo definitivní zamítnutí žádosti ze SFŽP na modernizaci a intenzifikaci nejstarší blokové ČOV 150 EO. Finanční dary budou projednány v novém roce, počkáme až přijdou všechny žádosti. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu a okolo autobusové zastávky, protože nejsou uvolněny pozemky ze zástavy. Byl poslán dopis na nedodané zboží z loňského roku. Je navrženo i podání žaloby. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. V případě smlouvy na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, došlo ke schůzce s předáním podkladů záměru k prostudování. Na páté změně územního plánu se pracuje. Příští rok se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní počkáme již na prodloužení nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, jelikož není zaměření. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

OZV č. 1/2020 o místním poplatku za odpady na rok 2020

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle platné legislativy vychází poplatek na rok 2021 ve výši kolem 1.100 korun a pro příští rok to bude s nárůstem ceny ještě více, pokud bude schváleno zvýšení za ukládání odpadů na skládky. Proto navrhujeme zvýšit na 750 korun, což je strop. Tudíž zvýšení oproti letošnímu roku o 20 korun. Předpokládaný propad je téměř 360 tisíc v neprospěch obce, protože odpady by vycházely téměř 1.100 korun na poplatníka a rok.
Rozpor v platbě za podnikatele z minulých let svozové firmě a to kolik oni platí nám se upravil zvýšením v minulosti a proto jejich ceny zůstanou stejné takto: 1000 korun Cílek, Došek, Jasanka, Jednota, Kazda, Ostam, Rybák, Škoda a TODOK a Fišer 3 tisíce, zde je návrh na snížení o 2 tisíce korun vzhledem k počtu vyvážených nádob, z původních 5 tisíc korun. Celkově jde za všechny uvedené subjekty asi o polovinu kalkulovaných nákladů.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/218/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat ceny pro podnikatele dle zápisu.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny stočného na rok 2021

I přes rostoucí náklady a ztrátové provozování kanalizace obcí je potřeba schválit stávající cenu stočného i na rok 2021 a to ve stávající výši 20,- Kč/m3. V letošním roce došlo k poklesu nákladů asi o jednu čtvrtinu než loni, tj. kolem 30,- Kč/m3, tzn. že schodek na stočném je zhruba 200 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/219/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného na rok 2021 ve výši 20,- Kč/m3.

*    *    *

Bod 5 – Prodej pozemku

V naší obci je zájem nejen o stavební pozemky v zastavěném a zastavitelném území obce, ale i mimo a to i v rekreačních lokalitách. Nedávno jsme ve změně územního plánu řešili rekreační plochu za viaduktem pod železničním náspem. V současné době jsou zde čtyři soukromé pozemky se záměrem výstavby a nad nimi se nachází ještě dva, jeden je ve vlastnictví obce. Na obecní úřad byla doručena žádost o koupi tohoto pozemku, který má parc.č. KN 3464 a výměru 728 m2, od pana xxxxxxxxxx. Pro stanovení ceny jsme vycházeli ze skutečnosti, že v obci se pohybují ceny ve dvojnásobné výši než mimo zástavbu, a proto je cena 300,- Kč za jeden čtvereční metr. V této rekreační zástavbě může být postaven i domek k trvalému užívání s číslem evidenčním.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/220/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3464 o výměře 728 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi panu xxxxxxxxxx za cenu 218.400,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Rozpočet na rok 2021

Dne 23.11.2020 byl vyvěšen rozpočet obce na rok 2021. Při sestavování rozpočtu se podařilo dát dohromady schodkový rozpočet na příští rok v příjmech 10,22 milionů korun a ve výdajích ve výši přes10,9 milionů korun. Vedle toho se předpokládá letošní přebytek ve výši necelých 4 milionů korun, což by sloužilo jako rezerva pro příští roky. Rozpočet je navržen jako schodkový.
V příjmech je počítáno s téměř 1,3 milionu z daně příjmů fyzických osob, přes 1,2 milionu u daně z příjmů právnických osob, nejvíce necelé 4,1 milionu je z DPH a 1,3 milionu příjem ze skládky za ukládání odpadů, což je opět o 100 méně než letos, dále skoro 0,6 milionu za poplatky z likvidace odpadů, více jak 0,42 milionu je daň z nemovitosti a necelých 0,45 milionu příjem ze stočného.
Na straně výdajů se počítá s výstavbou komunikace v lokalitě 9 RD za 1,5 milionu, dále to bude stavba skupinové ČOV pro lokalitu 5 RD za 0,75 milionu a postavení nového VO v lokalitě 5 RD za 250 tisíc, dále skoro 1,2 milionu za likvidaci odpadů, více jak 0,75 milionu je na údržbu veřejné zeleně, přes 550 tisíc stojí veřejné osvětlení, více jak 600 tisíc je na provozování kanalizační sítě, přes 950 tisíc jde na zastupitele a více jak 1,25 milionu korun je na provoz úřadu obce.
Při jednání zastupitelstva při projednávání rozpočtu bylo ještě navrženo doplnění návrhu rozpočtu následovně: v příjmech bude skoro 223 tisíc ze schválených prodejů pozemků, naproti tomu ve výdajích půjde necelých 17,5 tisíce na příkup komunikace, přes 350 tisíc na položení vodovodu a téměř 850 tisíc na dokončení kanalizací v lokalitě 5 RD, 150 tisíc bude zastřešení budoucí ČOV pro 5 RD a za 25 tisíc korun obec zaplatí za pasport VO.
Celkově se oproti návrhu příjmy dostaly téměř 10,44 milionu a výdaje se zvýšily na částku přes 12,3 milionu, schodek přesahující 1,86 milionu korun bude hrazen částečně z přijatého úvěru a finančního přebytků z minulých let.

Doplnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2021

PŘÍJMY
§   název částka
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 222 900,00
PŘÍJMY CELKEM 222 900,00

VÝDAJE
§   název částka
2212   Silnice 17 400,00
2310   Pitná voda 351 853,48
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 995 620,02
3631   Veřejné osvětlení 25 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000,00
VÝDAJE CELKEM 1 391 873,50

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA -28 500,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 168 973,50


Rozpočet obce Klenovice na rok 2021 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 306 300,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 31 400,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 196 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 223 400,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 097 400,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 597 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 700,00
  1342 Poplatek z pobytu 9 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 500,00
  1361 Správní poplatky 4 000,00
  1381 Daň z hazardních her 54 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
2310   Pitná voda 12 700,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 447 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 285 500,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00
PŘÍJMY CELKEM 10 438 100,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 10 000,00
2212   Silnice 2 370 600,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 105 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 460 853,48
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 402 720,02
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00
3314   Činnosti knihovnické 123 500,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 235 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 333 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 18 000,00
3613   Nebytové hospodářství 127 000,00
3631   Veřejné osvětlení 582 300,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 219 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 194 200,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 765 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 231 400,00
6112   Zastupitelstva obcí 951 900,00
6171   Činnost místní správy 1 269 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 9 707,00
VÝDAJE CELKEM 12 300 780,50

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 862 680,50

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 554 095,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -888 888,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 862 680,50

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/221/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce na rok 2021 v členění podle jednotlivých ukazatelů. Rozpočet je schválený jako schodkový s příjmy ve výši 10.438.100,- Kč a výdaji ve výši 12.300.750,50 Kč, schodek hospodaření celkem 1.862.680,50 Kč bude hrazen částečně z přijatého úvěru a z přebytků minulých let.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 26/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené -4 500,00  
    Příjmy celkem -4 500,00  
2212   Silnice   -17 400,00
2310   Pitná voda   -351 853,48
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   -845 620,02
    Výdaje celkem   -1 214 873,50
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA -12 900,00  
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky -1 197 473,50  
    Financování celkem -1 210 373,50  
V tomto rozpočtovém opatření převádíme do příštího roku na straně příjmů 4,5 tisíce ze směny pozemku a na straně výdajů je 17,4 tisíce na příkup komunikace, přes 350 tisíc na položení vodovodu a necelých 850 tisíc korun na dokončení kanalizací v 5 RD. Současně se převádí i skoro 1,2 milionu z přijatého úvěru.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/222/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 26/2020.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Jako první starosta zopakoval, že žádosti o finanční dary se přesouvají na příští rok, až je postupně obdržíme všechny.
Pak informoval o tom, že bylo obci definitivně doručeno zamítavé stanovisko na dotaci na Modernizaci a intenzifikaci ČOV 150 EO z programu SFŽP. Nově budeme žádat do krajského grantového programu hned v lednu.
Dále seznámil zastupitele s přípravou dokumentace pro další administraci dotace na dopravní automobil pro jednotku hasičů obce. Vše se bude upřesňovat po novém roce.
V dalším bodě se zmínil o elektronickém zadání dotace z POV kraje, kde žádáme o finanční podporu na ČOV pro 5 RD v rámci programu výstavba kanalizační sítě, jejichž součástí je i koncová bloková ČOV, což bylo konzultováno s oddělením programu.
Pro výstavbu tůní v Kamenných se bude dle sdělení starosty pokračovat dalšími kroky příští rok tak, jak bude vyžadovat metodika postupu při vyřizování a plnění dotačních podmínek.
V současné době dle starosty proběhly dvě kontroly obce. První se týkala dotace na výsadbu stromových a ovocných alejí, kterou provedl FÚ Tábor a nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Druhou byla kontrola hospodaření obce, kterou provádí dvakrát do roka KÚ JČK a závěrem bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky a chyby.
S úlevou mohl přítomným říci, že i přes problémy s lepivostí výkopového materiálu při stavbě vodovodu a kanalizací 5 RD, bude vše dokončeno dle smlouvy.
Na to navázal nutností opravit dočasnou komunikace v této lokalitě tam, kde byly již práce na položení řadů dokončeny, kterou provede firma Strabag Soběslav,
Na dotaz zastupitelů, kdy se budou pokládat kabelová vedení NN a VO odpověděl, že do poloviny příštího roku, kdy budou osazeny připojovací pilíře pro domky a světelné body.
Jako poslední letošní stavbou byla terénní deprese pod lokalitou 6 RD, která bude zachycovat povrchovou vodu z území a tím by nemělo docházet k podmáčení orné půdy.
Závěrem se vrátil k minulému seznámení se záměrem výstavby areálu Střechy Bohemia, jenž byl minule zastupitelům předložen. Všeobecně je obava z velikosti a hlavně z výšky stavby, zejména haly, vůči okolní zástavbě. Dle územního plánu obce jsou nyní stanoveny výšky a některé znaky stavby, které vznikly ve spolupráci se zhotovitelem územně plánovací dokumentace. To zastupitele uklidnilo a akceptují návrh předloženého řešení.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:40 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 12. 2020

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Olga Bělohlavová v. r. dne 14. 12. 2020
  Ivana Petrů v. r. dne 14. 12. 2020
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 14. 12. 2020


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 10. 12. 2020

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal nepřítomen - omluven
Šárka Hlasová, DiS. nepřítomna - omluvena
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 10. 12. 2020 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) OZV č. 1/2020 o místním poplatku za odpady na rok 2021
4) Stanovení stočného na rok 2021
5) Rozpočet na rok 2021
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 2. 12. 2020
Sejmuto: 10. 12. 2020

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek