KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2021

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2021

Den a místo zasedání: 26. 1. 2021 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je z důvodu karantény pan Bc. Tomáš Doležal. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Šárka Hlasová Dis. a pan Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body: 7) Pasport VO obce, 8) Cena vodného na rok 2021/2022 a 9) Cyklostezka na opuštěné železniční trati.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/223/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého a vyvěšeného programu o body: 7) Pasport VO obce, 8) Cena vodného na rok 2021/2022 a 9) Cyklostezka na opuštěné železniční trati.

Starosta obce poté předložil přítomným návrh doplněného programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) POV na roky 2021-2025
4) Směrnice o poskytování stravování
5) Prominutí nájmu restaurace
6) Ukončení činnosti DSO Soběslavsko
7) Pasport VO obce
8) Cena vodného na rok 2021/2022
9) Cyklostezka na opuštěné železniční trati
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/224/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Byla podepsána kupní smlouva na prodej pozemku u trati. Nová smlouva na chodník byla uzavřena a zveřejněna. Převod majetku na myslivecké sdružení je hotový, odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP, odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemku ve sběrném dvoře se zatím neuskutečnilo, neboť nájemce nemá nový nájemní vztah s SPÚ. Po uzavření nové smlouvy o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora dojde ke koupi části pozemků od majitele pneuservisu. Po zamítnutí žádosti ze SFŽP na modernizaci a intenzifikaci nejstarší blokové ČOV 150 EO bylo požádáno o dotaci z grantu JČK. Finanční dary budou projednány na příštím zasedání, až přijdou všechny žádosti. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu a okolo autobusové zastávky, protože nejsou uvolněny pozemky ze zástavy. Byl poslán dopis na nedodané zboží z loňského roku, zatím bez odpovědi. Je navrženo i podání žaloby. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. S návrhem na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, došlo k další schůzce, na základě níž dojde snad k dohodě. Na páté změně územního plánu se pracuje. Letos se bude řešit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní čekáme již na GP prodlouženého nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, jelikož není zaměření. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – POV na roky 2021-2025

Pro potřeby dalších žádostí o dotace v následujících letech musí mít obec schválený aktuální Program obnovy venkova. Tento strategický dokument se schvaluje vždy na několik let a v tomto případě jde o časové rozpětí od roku 2021 až do roku 2025. Podle něho jsou v obci realizovány akce vedoucí k udržování současného stavu a dalšímu rozvoji, kulturně společenskému vyžití občanů a k obnově krajiny. Materiál je vytvořen tak, aby odrážel společenské potřeby obyvatel, rozvoj obce při zachování jejího rázu s ohledem na krajinu a přírodu.
Tento program se dá realizovat v několika letech a pro splnění úkolů jsou hlavní podmínkou finanční prostředky jak vlastní, tak z dotací a grantů včetně EU. Během jeho platnosti je možné jej měnit a doplňovat projednáním v zastupitelstvu a nahrazuje předchozí POV z roku 2014.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/225/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje aktualizovaný Program obnovy venkova na období 2021-2025.

*    *    *

Bod 4 – Směrnice o poskytování stravování

Na konci roku došlo ke změně daňového balíčku zákonů na základě dohadů a zmatečného hlasování napříč politickým spektrem v poslanecké sněmovně a to se týká i pravidel pro poskytování stravování zaměstnanců. Účelem této směrnice je stanovení organizace, vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje a způsob poskytování peněžitého příspěvku na stravování.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/226/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje směrnici č. 1/2021 o poskytování stravování.

*    *    *

Bod 5 – Prominutí nájmu restaurace

Současná opakovaná krizová situace v druhé vlně pandemie koronavirové nákazy opět negativně ovlivňuje již podruhé činnost místní restaurace, kterou má pronajatou pan Fišer. Od podzimu se začalo s opatřeními, až přišel úplný zákaz činnosti. V současné době je možný opět pouze prodej z okna. Podle dostupných informací se pohybuje obrat na třetině běžného provozu. V této souvislosti jsou možnou pomocí prominutí nájmů za stran měst a obcí. Naposledy byl prominut listopad a prosinec v roce 2020. Protože vše pokračuje dále, zastupitelé souhlasí s prominutím prvních tří měsíců roku a to od ledna do března.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/227/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s prominutím platby za pronájem restaurace za první tři měsíce ( leden, únor, březen) roku 2021.

*    *    *

Bod 6 – Ukončení činnosti DSO Soběslavsko

Již v průběhu loňského roku starosta na jednání zastupitelstva informoval o možnosti ukončení činnosti dobrovolného svazku obcí Soběslavsko, kterého je obec členem více jak 10 let. Ve své době se mikroregiony zakládaly ve snaze dosáhnout společně na některé dotační projekty, které se lépe získávaly společně. To ale postupně skončilo a v současné době zmizely i některé projekty, které nejsou společně podporovány. Jako svazek máme společný majetek, kterými jsou cykloodpočívadla, a to po dobu udržitelnosti projektu, což bude končit. Bude připraven materiál pro projednání ukončení v jednotlivých obcích, což by mělo proběhnout v měsíci květnu tak, aby do konce roku 2021 bylo vše administrativně ukončeno.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/228/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí informaci o připravovaném ukončení činnosti DSO Soběslavsko.

*    *    *

Bod 7 – Pasport VO obce

Na podzim loňského roku bylo na jednání zastupitelstva rozhodnuto o objednání pasportizace veřejného osvětlení obce, jejímž cílem bylo zjištění současného stavu svítidel a rozvaděčů, dále celkovou evidenci světelných bodů a jejich hodnocení, což by mělo sloužit jako podklad pro rekonstrukci s využitím dotačních možností. Celkem máme v obci 124 kusů světel a 4 rozvaděče. Svítidla jsou rozdělena do čtyř kategorií takto: vynikající, velmi dobrá, dobrá a uspokojivá. V nejbližší době bychom se měli zaměřit na výměnu těch nejhorších, uspokojivých. Pasport VO je strategický dokument, který slouží jako doporučení pro další rozvoj a podporu veřejného osvětlení v obci.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/229/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje strategický dokument Pasport veřejného osvětlení obce Klenovice.

*    *    *

Bod 8 – Cena vodného na rok 2021/2022

Společnost Čevak a.s. předkládá kalkulaci vodného pro nový vodohospodářský rok počínaje dnem 1.4. 2021 až do 31. 3. 2022. Cena je dvousložková. Pohyblivá složka je navržena ve výši 35,37 Kč/m3, což je navýšení o 0,26 koruny oproti uplynulému roku, s DPH jde o částku 38,91 Kč/m3. Zvýšení ceny vody vyvolalo zdražení vody nakupované od vodárenské soustavy a dále růst mezd provozovatele vodovodní sítě v obci. Pevná složka zůstala na 300,- Kč za odběrné místo, respektive 1.043,- Kč v případě velkoodběru, tyto ceny jsou bez DPH.
Dále je stanoveno nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roční výši 59.000,- Kč, které bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách po 14.750,-Kč, což je o 8 tisíc korun více než v loňském roce.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/230/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vody pro rok 2021 na 35,37 Kč/m3 , za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 9 – Cyklostezka na opuštěné železniční trati

Již několik let mluvíme o budoucím využití opuštěné železniční trati po dokončení nového železničního koridoru v souběhu s dálnicí. Jedná se o úsek ze Soběslavi přes Klenovice do Roudné v délce šesti kilometrů, který bude využit jako cyklostezka. V našem úseku jsou nejvyšší náspy, které požadujeme odstranit a přebytečným materiálem zaplnit zářezy v uvedené trase. Společně jsme požádali o bezúplatný převod pozemků pod stávající železnicí majitele drážního tělesa SŽ Praha. Cyklostezka a doprovodná infrastruktura bude převedena ve veřejném zájmu. Abychom mohli společně budovat cyklostezku, budeme potřebovat zpracovaný projekt, na jehož základě můžeme žádat o dotace. Pořízení a zpracování tohoto dopravního řešení představuje dle první nabídky částku kolem 300 tisíc korun, kde by se měla naše obec podílet jednou čtvrtinou, což představuje 75 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/231/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se spoluúčastí obce na financování projektu na cyklostezku pro pěší a cyklisty na původní trase železnice v úseku Soběslav - Klenovice - Roudná.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 1/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000,00  
2310   Pitná voda 44 300,00  
3613   Nebytové hospodářství -30 000,00  
    Příjmy celkem 19 300,00  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   75 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   45 000,00
    Výdaje celkem   120 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 100 700,00  
    Financování celkem 100 700,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 5 tisíc za vynětí pozemků a 44,3 tisíce je za pronájem VH majetku, mínus 30 tisíc je za prominutí nájmu restaurace, celkem tedy 19,3 tisíce korun. Na straně výdajů je 75 tisíc podíl na projekt cyklostezky a 45 tisíc je vyčleněno na další kácení za bytovkou vedle 5 RD, dohromady jde o 120 tisíc korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 100,7 tisíce korun ve prospěch výdajů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/232/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 1/2021.

*    *    *

V této části jednání se z osobních důvodů omluvil místostarosta pan Ing. Jaroslav Vacek a opustil místo konání, bylo 20,06 hodin. Zápis převzal před bodem Různé a diskuse pan Mgr. Martin Náhlík. Přítomno je nyní pět členů zastupitelstva obce a i nadále je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Bod 11 – Různé a diskuse

Jako první starosta představil možnost další parcelace obecních pozemků v rekreační lokalitě za tratí na louce před Hasíkem, kde by mohly vzniknout asi čtyři parcely. Tím by se mohli v případě zájmu uspokojit další zájemci o stavební pozemky.
Pak informoval o tom, že je opakovaně nabízena obci možnost digitalizace kronik. Jedna dvousetstránková kronika vyjde na zhruba pět tisíc korun s DPH. Některé jsou již v okresním archivu a proto je potřeba se domluvit, zda je reálné si je za tímto účelem zapůjčit a za jakých podmínek. Pak by se následně vyčíslilo o jakou částku by šlo celkem a to by bylo předloženo zastupitelům.
Dále seznámil zastupitele s přípravou povoleného kácení dřevin a čištění od křovin za lokalitou 5RD a firmou Tepo. Po odstranění křovin a dřevin dojde k frézování pařezů. Pak by byla zpracována dokumentace terénních úprav a po jejich povolení by došlo k zavážení a hutnění v území. Vzniknou zde v podstatě dvě stavební parcely po spojení se sousedními pozemky.
V dalším bodě se zmínil o dalších krocích po doporučeném financování nového hasičského dopravního automobilu od generálního ředitelství HZS. Nejprve si musí obec ve spolupráci se zásahovou jednotkou vybrat technickou specifikaci auta dle metodiky a tu následně nechat odsouhlasit. Vše probíhá elektronickou cestou formou learningu. Dalším krokem by bylo požádání o schválení financování a pak proběhne výběrové řízení, po něm přijde na řadu žádost o platbu a posledním krokem je převzetí nového auta. Vedle finanční podpory GŘ HZS (450 tisíc) je možná i dotace KÚ JČK (300 tisíc) a financování nad limit 750 tisíc korun je z rozpočtu obce. Podle zkušeností z okolních obcí a sborů se bude jednat asi o 250-350 tisíc podílu obce.
Pro výstavbu tůní v Kamenných se bude dle sdělení starosty pokračovat dalším krokem a tím je výběrové řízení na dodavatele stavby mokřadů.
Mimo schválené investiční a neinvestiční akce v rozpočtu předložil starosta nutnost opravy některých prašných cest. Jde u účelovou komunikaci mezi Lomky a dvěma novými parcelami ve výstavbě, dále pokračování komunikace k lesu v Růženici nad panelkou a možná dojde i na úpravu komunikace přes Horů kopec k rekreačním parcelám za viaduktem až po výjezd na okresní komunikaci směr Ovčín. Samozřejmostí jsou každoroční opravy penetračních povrchů technologií turbo a reklamace komunikace na Brousku, společně se Soběslaví.
Již na konci roku vysvětlil starosta přítomným budování nových světelných bodů osazováním solárních světelných bodů v místech, kde jde o jednotlivé osvětlení bez přívodu kabelu a složitého projektového a stavebního procesu. Na základě územního rozhodnutí by se osazovaly lampy VO u Hasíka, u Borů, pod Ovčínem, na Pod Svákově, u Hroňáku a na Prádlech ve Višním keři.
V současné době se dle vyjádření starosty bude muset připravit nová vyhláška o poplatku z pobytu, neboť došlo ke změně legislativy od začátku roku. Během letošního roku přijde na řadu i předložení nové vyhlášky o odpadech rovněž na základě přijatého nového zákona z oblasti odpadového hospodářství.
Na dotaz zastupitelů, zda se budou konat nějaké kulturní či společenské akce dle našeho letitého kalendáře a dodržování tradic, starosta odpověděl, že se vše odkládá z důvodu protiepidemických opatření do odvolání a další se ukáže v případě postupnému rozvolňování.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:50 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 2. 2021

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
Zapisovatel: Mgr. Martin Náhlík v. r.  
 
Ověřovatelé: Šárka Hlasová, DiS. v. r. dne 1. 2. 2021
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 1. 2. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 1. 2. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 26. 1. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal nepřítomen - omluven
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 26. 1. 2021 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) POV na roky 2021-2025
4) Směrnice o poskytování stravování
5) Prominutí nájmu restaurace
6) Ukončení činnosti DSO Soběslavsko
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 18. 1. 2021
Sejmuto: 26. 1. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek