KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2021

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2021

Den a místo zasedání: 9. 3. 2021 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Olga Bělohlavová a pan Bc. Tomáš Doležal.

Starosta obce poté předložil přítomným návrh programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel stavby MK 9 RD
4) Zhotovitel výstavby tůní v Kamenných
5) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
6) Věcné břemeno vodovod Ovčín
7) Prominutí nájmu restaurace
8) Zrušení DSO Soběslavsko
9) Finanční dary na činnost
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/233/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP, odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemku ve sběrném dvoře se zatím neuskutečnilo, neboť nájemce nemá nový nájemní vztah s SPÚ. Po uzavření nové smlouvy o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora dojde i ke koupi části pozemků od majitele pneuservisu. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu a okolo autobusové zastávky, protože nejsou uvolněny pozemky ze zástavy. Byl podána žaloba na nedodané zboží z loňského roku, které soud vyhověl. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. S návrhem na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, došlo k další schůzce, na základě níž dojde snad k dohodě. V této souvislosti se pracuje na GP celého území. Na páté změně územního plánu se pracuje. Letos se bude řešit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní čekáme již na GP prodlouženého nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, jelikož není zaměření. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zhotovitel stavby MK 9 RD

V letošním roce je v rozpočtu počítáno se stavbou komunikace v lokalitě 9 RD, která byla v I. etapě již v roce 2018 zpevněna recyklátem. V předchozích dvou letech se v rámci opravy MK 2415/1 a stavby MK pro 6 RD vybudovaly chodníky a tudíž zbývá vlastní II. etapa výstavby vlastní komunikace k rodinným domům. V současné době je předložena nabídka na její realizaci, o kterou byla požádána společnost Strabag a.s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav, a to ve výši 1.663.528,86 Kč s DPH. Součástí nabídky nejsou vjezdy k domům ze zámkové dlažby a odvodnění plochy silnice dešťovou kanalizací. Vjezdy k jednotlivým rodinným domům budou naceněny podle skutečnosti. Větší problém je v současné době položení dešťové kanalizace v délce 128 m se čtyřmi revizními šachtami a zřízením pěti uličních vpustí. Největší komplikací je řízený protlak dešťové kanalizace pod stávajícími komunikacemi a dětským hřištěm u víceúčelového sportoviště. Ten je v délce asi 70 m a pak bude vedena voda podél komunikace ve štěrkovém loži až do zavodnělé terénní deprese, kam se již odvádí vody z vozovky 6 RD. Toto řešení je odsouhlaseno projektantem a tím budou srážkové vody akumulovány v poldru. Tím je zajištěna ochrana území a nedojde k zaplavování a současně se snižuje riziko sucha dotací podzemních vod vsakem. Smlouva se zhotovitelem stavby komunikace se uzavře až po dokončení kanalizace s protlakem. Zhotovitele kanalizace v současné době poptáváme.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/34/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Stavby místní komunikace 9 RD společnost Strabag a.s. České Budějovice za cenu ve výši 1.663.528,86 Kč s DPH dle nabídky.

*    *    *

Bod 4 – Zhotovitel výstavby tůní v Kamenných

V minulém roce jsme na konci požádali o dotaci na Výstavbu tůní v Kamenných. Protože naše žádost byla podpořena agenturou ochrany přírody a krajiny, proto získala dobré bodové hodnocení při posuzování. Na základě toho jsme měli na podzim příslib financování a v polovině prosince získala akce registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové náklady jsou téměř 5 milionů korun bez spoluúčasti obce, tzn. 100%. Začít by se mělo v poslední třetině letošního roku. Vzniknou čtyři tůně o výměře 1,35 ha, maximální hloubka bude 1,5 m. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky dle pravidel poskytovatele finančních prostředků, kterým je operační program MŽP obesláním tří společností. Výběrové řízení na zhotovitele se uskutečnilo 3.3.2021 za účasti komise ve složení: administrátorka projektu paní Eva Čechtická, starosta a místostarosta. Podle pravidel programu byly osloveny tři subjekty: Atelier Elzet s.r.o. Tábor, VORS spol. s r.o. České Budějovice a Azeleň s.r.o. Tábor. Prvně jmenovaná společnost podala návrh ve výši 3.868.268,94 Kč, druhá firma předložila nabídku za 3.992.355,05 Kč a třetí zájemce měl cenu 3.785.770,92 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH. Protože rozhodující je výše ceny, tak výběrová komise stanovila pořadí soutěže takto: první místo Azeleň s.r.o. Tábor, druhý v pořadí je Atelier Elzet s.r.o. Tábor, třetím jsou VORS spol. s r.o. České Budějovice, a proto jako zhotovitele doporučuje komise Azeleň s.r.o. Tábor

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/235/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Výstavby tůní v Kamenných společnost Azeleň s.r.o. Tábor za cenu dle nabídky 3.785.770,92 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvu o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva na věcné břemeno. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o nové přípojky NN v lokalitě 5 RD pro 6 domů a čistírnu odpadních vod.. Jedná se o pozemky KN p.č. 1315/10, 1315/13, 1315/16, 1315/25, 1316/2, 1317/2, 1334/3 a 770/7 v KÚ Klenovice ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 8.900,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/236/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 1315/10, 1315/13, 1315/16, 1315/25, 1316/2, 1317/2, 1334/3 a 770/7 v k.ú. Klenovice za úplatu ve výši 8.900,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Věcné břemeno vodovod Ovčín

Na konci loňského roku byla dokončena projektová dokumentace pro vodovod do naší osady Ovčín. Po předložení této dokumentace byla předána plná moc projektové kanceláři Vak projekt k vyřízení souhlasů dotčených orgánů pro územní řízení a stavební povolení. V současné době máme na stole Souhrnné stanovisko Správy železnic, jako majitele drážního tělesa, pod kterým bude protlakem veden vodovodní řad v místě přejezdu. Podle směrnice pro ocenění uložení věcného břemene je obec povinna uhradit jednorázovou částku ve výši 19.065,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/237/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy pro uložení věcného břemene vodovodního řadu v drážním tělese Správy železnic ve výši 19.065,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Prominutí nájmu restaurace

Současná zhoršení krizové situace v třetí a čtvrté vlně pandemie koronavirové nákazy opět negativně ovlivňuje již potřetí činnost místní restaurace, kterou má pronajatou pan Fišer. Od podzimu se začalo s opatřeními až přišel úplný zákaz činnosti, který dále pokračuje. V současné době je stále možný pouze prodej z okna. Podle dostupných informací se pohybuje obrat na třetině běžného provozu. V této souvislosti jsme prominuli nájem za první čtvrtletí 2021. Protože vše pokračuje dále, rozhodli se zastupitelé prodloužit prominutí nájmu zatím i pro měsíc duben. S tímto se bude dále pokračovat v případě potřeby podle vývoje situace.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/238/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s prominutím platby za pronájem restaurace na měsíc duben.

*    *    *

Bod 8 – Zrušení DSO Soběslavsko

Na minulém jednání vzalo zastupitelstvo obce na vědomí informaci o připravovaném ukončení činnosti dobrovolného svazku obcí Soběslavsko, kterého je obec členem více jak 10 let. Ve své době se mikroregiony zakládaly ve snaze dosáhnout společně na některé dotační projekty, které se lépe získávaly společně. To ale postupně skončilo a v současné době zmizely i některé projekty, které nejsou společně podporovány. Je připraven a předložen metodický materiál pro projednání ukončení v jednotlivých obcích, což musí proběhnout do konce května v každé členské obci tak, aby do konce roku 2021 bylo vše administrativně ukončeno. Poté rozhodne o zrušení ještě příslušný orgán svazku obcí, kterou je valná hromada a bude pověřena osoba likvidátora.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/239/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušení DSO Soběslavsko s likvidací.

*    *    *

Bod 9 – Finanční dary na činnost

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o dary na podporu činnosti v roce 2021.

Jako první se obrací se žádostí o podporu Linka bezpečí, z.s., která provozuje dětskou krizovou linku, jenž má svůj význam i v dnešní složité době s covidem a distanční výukou. Poslední náš dar byl ve výši 1.000,- Kč a tak je i návrh.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/240/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje na podporu Linky bezpečí, z.s. finanční dar ve výši 1.000,- Kč.

Ve druhém případě nás žádá o finanční dar na provoz centra pro zdravotně postižené seniory Jihočeské centrum, který poskytuje ambulantní a terénní poradenství na celém území Táborska. Pravidelně žádají o 1 tisíc korun a ten je navržen.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/241/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na provoz Jihočeského centra Tábor ve výši 1.000,- Kč.

Na třetím místě žádá o podporu včelařské činnosti zájmové sdružení Českého svazu včelařů, základní organizaci Soběslav. Zejména na boj s varoázou dáváme ročně 2 tisíce korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/242/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje na činnosti zájmového sdružení Českého svazu včelařů, ZO Soběslav finanční dar ve výši 2.000,- Kč.

Jako čtvrtý žádá o finanční podporu Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav pro rok 2020 ve výši 18.000,- Kč na provoz a podporu služeb zařízení, což je i navrženo.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/243/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na služby zařízení Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav ve výši 18.000,- Kč

Pátým žadatelem o finanční podporu je Ochrana fauny ČR o.p.s. ve Voticích, kam většinou směřuje našich 2 tisíce korun pro postižená zvířata a péči o ně.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/244/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční podporu pro Ochrana fauny ČR o.p.s. ve Voticích ve výši 2.000,- Kč.

Šestou žádostí o finanční podporu je náš SDH Klenovice, který se zasloužil na podzim o čistotu obce a okolí. Na jejich činnost půjde 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/245/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar místnímu SDH Klenovice ve výši 5.000,- Kč.

Sedmá žádost je od pečovatelské služby Senior – Domu Soběslav a protože nám zde zůstává stálý počet pěti občanů vyžadujících péči, proto je navrženo 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/246/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje na pečovatelské služby Senior – Domu Soběslav finanční dar ve výši 5.000,- Kč.

Osmá a předposlední je žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v Soběslavi, kde je zapojena do činnosti řada našich občanů. Výše daru je každoročně 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/247/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar MO Svazu tělesně postižených v Soběslavi ve výši 5.000,- Kč.

Posledním devátým potřebným je subjekt I MY, o.p.s. Soběslav, která pomáhá hlavně rodinám s handicapovanými dětmi. Naše podpora byla ve výši 3 tisíc korun, kterou bychom zopakovali.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/248/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar pro subjekt I MY, o.p.s. Soběslav ve výši 3.000,- Kč.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 3/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3613   Nebytové hospodářství -10 000,00  
    Příjmy celkem -10 000,00  
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba   2 000,00
2212   Silnice   163 600,00
2310   Pitná voda   21 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   100 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť   2 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži   3 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva   23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení   6 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence   1 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   5 000,00
    Výdaje celkem   326 700,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 336 700,00  
    Financování celkem 336 700,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů záporných 10 tisíc za prominutí nájmu restaurace. Na straně výdajů je necelých 164 tisíc na posílení vybudování MK 9 RD, přes 21 tisíc je vyčleněno na břemeno vodovodu na Ovčín pod tratí, 100 tisíc bude potřeba na čištění za lokalitou 5 RD a 42 tisíc se rozdá na finanční dary jednotlivým žadatelům, dohromady jde o skoro 327 tisíc korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je jenom ve prospěch výdajů.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/249/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 3/2021.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Jako první starosta předložil situaci projektování VO pro lokalitu 5 RD za bytovkou, kde budou čtyři světelné body. Projektová dokumentace, stavební řízení a realizace proběhnou souběžně s kabelem NN pro RD a ČOV.
Dále seznámil zastupitele s přípravou a postupem prací na změně ÚPo č. 5. Obec má tato stanoviska od krajského úřadu: na prověření skeletu MK a zastavitelných ploch, podmínky areálu firmy Střechy Bohemia, možnost výstavby bytového domu, pohled na využití objektu pro Myslivecké sdružení Bor, prověření hranice biokoridoru pod viaduktem a tím rozšíření rekreační plochy. Možnost výstavby chat v Hronově lesíku je podána a čeká se na vyjádření KÚ JČK. Poté dojde k veřejnému projednání a obeslání stanovisek od DOSS.
Pak informoval o návrhu parcelace rekreační lokality před Hasíkem, kde je vytýčeno pět stavebních parcel. S tímto geometrickým dělením zastupitelé souhlasí.
Jako další bod následovala oprava šachty kanalizace u silnice 1/3, která byla porušena při loňské dopravní nehodě a v současné době je překlad vyroben. Po usazení na místo samé bude věc řešena v rámci pojištění z odpovědnosti motorového vozidla viníka nehody.
Zastupitel pan Doležal navrhl, zda by se nemohl nový kalendář na příští rok tvořit z fotografií pořízených občany obce. Někteří zastupitelé se k tomuto návrhu připojili.
Podle sdělení starosty je již jasný podíl naší obce ve financování projektové dokumentace na cyklostezku po opuštění stávající železniční dráhy ze Soběslavi přes Klenovice do Roudné. Naše spoluúčast tvoří jednu čtvrtinu nákladů, tj. 72.600,- Kč s DPH.
Již na minulém zasedání jsme řešili podání žaloby na vrácení finanční částky za nedodané zboží soudní cestou. V těchto dnech dorazil platební rozkaz ve prospěch obce. Celou záležitost inicioval a žalobu připravil zastupitel pan Náhlík.
Na předposledním místě bylo připomenutí starosty ve věci dotace na zásahový dopravní automobil. Starostovi SDH byla přeposlána metodika pro možné požadované vybavení auta.
Jako poslední starosta ukázal přítomným nabídku na fotoknihu Soběslavsko z nebes, kde by mohla být i naše obec a ti se většinově shodli, že se tohoto projektu nezúčastníme.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:46 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 3. 2021

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Olga Bělohlavová v. r. dne 15. 3. 2021
  Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 15. 3. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 15. 3. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 9. 3. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 9. 3. 2021 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel stavby MK 9 RD
4) Zhotovitel výstavby tůní v Kamenných
5) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
6) Věcné břemeno vodovod Ovčín
7) Prominutí nájmu restaurace
8) Zrušení DSO Soběslavsko
9) Finanční dary na činnost
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 18 3. 2021
Sejmuto: 9. 3. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek