KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2021

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2021

Den a místo zasedání: 30. 3. 2021 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Šárka Hlasová Dis a paní Ivana Petrů.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body: 5) Vnitřní směrnice o ZVZ malého rozsahu a 6) Smlouva o věcném břemeni pro kabel NN.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/250/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého a vyvěšeného programu o body: 5) Vnitřní směrnice o ZVZ malého rozsahu a 6) Smlouvy o věcném břemeni pro kabel NN.

Starosta obce poté předložil přítomným navržený a doplněný programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel dešťové kanalizace 9 RD
4) Březová alej do Kamenných
5) Vnitřní směrnice o ZVZ malého rozsahu
6) Smlouvy o věcném břemeni pro kabel NN
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/251/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP, odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemku ve sběrném dvoře se zatím neuskutečnilo, neboť nájemce nemá nový nájemní vztah s SPÚ. Po uzavření nové smlouvy o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora dojde i ke koupi části pozemků od majitele pneuservisu. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu a okolo autobusové zastávky, protože nejsou uvolněny pozemky ze zástavy. Byla podána žaloba na nedodané zboží z loňského roku, které soud vyhověl. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, čekáme na návrh dělení, na základě něhož dojde snad k dohodě. V této souvislosti se pracuje na GP celého území. Na páté změně územního plánu se pracuje. Letos se bude řešit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní čekáme již na GP prodlouženého nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, jelikož není zaměření. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zhotovitel dešťové kanalizace 9 RD

V letošním roce je v rozpočtu počítáno se stavbou komunikace v lokalitě 9 RD, které musí předcházet vybudování dešťové kanalizace. V předchozích letech byla vybudována pouze splašková kanalizace s napojením na ČOV a vodovodní řad. V současné době jsou předloženy tři nabídky na její realizaci, o kterou byly požádány společnosti Kavas W s.r.o. Tábor s cenou 545.956,46 Kč, pak Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav s výší 761.728,27 Kč a dále Jihostav Soběslav s.r.o. za 564.292,- Kč. Uvedené ceny jsou s DPH. K vítězné nabídce se bude muset ještě připočítat řízený protlak pro odvedení povrchové vody do poldru pod hřištěm s cenou do 150 tisíc korun. Po předložení nabídek, bylo dohodnuto s potenciálním zhotovitelem, tzn. navrhovatelem nejnižší ceny Kavas W s.r.o. Tábor, že nebudou osazovány 3 kanalizační šachty a budou rovnou osazeny uliční vpusti. Tím došlo ke snížení ceny o 51 tisíc korun. Zůstane pouze přechodová jediná šachta mezi kanalizací a protlakem. Po určení potřebné délky protlaku v délce 85 m byla stanovena i cena řízeného protlaku za 139 tisíc korun. Jestliže nejlevnější nabídku snížíme o 51 tisíc za zrušené tři šachty a přidáme k ní 139 tisíc za provedení protlaku, dostaneme se nově na částku 633.069,31 Kč s DPH, což je cena k projednání.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/252/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele stavby dešťové kanalizace 9 RD společnost Kavas W s.r.o. Tábor za cenu ve výši 633.069,31 Kč s DPH dle nové nabídky včetně zhotovení řízeného protlaku.

*    *    *

Bod 4 – Březová alej do Kamenných

Na minulém zasedání jsme schválili zhotovitele výstavby tůní na základě přislíbené dotace, její registrace a rozhodnutí o jejím poskytnutí, na Výstavbu tůní v Kamenných. Celkové náklady jsou téměř 5 milionů korun bez spoluúčasti obce, tzn. 100%. Začít by se mělo v poslední třetině letošního roku. Vzniknou čtyři tůně o výměře 1,35 ha, maximální hloubka bude 1,5 m. Vedle toho byla podána informace o možnosti výsadby jednostranné březové aleje kolem cesty až k lesu. Celkem by šlo o padesát kusů vysazených bříz bílých s obvodem kmenu 10-12 cm. Celkové náklady budou téměř 186 tisíc korun, necelých 35 tisíc je podíl žadatele a skoro 12 tisíc jsou položky nad rámec uznatelných nákladů. Požadovaný příspěvek od MŽP jako poskytovatele je více jak 139 tisíc korun. Záměr byl na základě zpracovaného odborného posudku odsouhlasen AOPK v Českých Budějovicích.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/253/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výsadbu březové aleje podél cesty do Kamenných.

*    *    *

Bod 5 – Směrnice 2/2021 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Se změnou legislativy platné od 1.1. 2021 platí novela zákona o veřejných zakázkách, kterou se mění zákon č.134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Abychom mohli dále pracovat podle schváleného rozpočtu, potřebujeme schválit novou Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2/2021, tzv. veřejné zakázky malého rozsahu.
V souvislosti s tím navrhuji změnu oproti VV 1/2016 nově doplnit VV 2/2021 pro zadávání VZ malého rozsahu takto, neboť do § 6 ZZVZ přibyl odstavec 4, který stanoví:
Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, enviromentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně zdůvodnit.
Projednání nové vnitřní směrnice je 30.3.2021, její chválení a účinnost je rovněž dnem 30.3.2021.
Tato směrnice ruší „Vnitřní směrnici č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ schválenou 13.10.2016.
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny jako v předchozí směrnici.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/254/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2/2021 a zároveň ruší Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016.

*    *    *

Bod 6 – Smlouva o zřízení VB pro kabel NN

Společnost EG.D, a.s. před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvu o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva o zřízení věcného břemene. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V prvém případě jde o novou přípojku NN pro nový RD v jihozápadní části obce. Jedná se o pozemek KN p.č. 2418/2 v KÚ Klenovice ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu o zřízení věcného břemene.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/255/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 2418/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

V druhém případě jde o novou přípojku NN pro nový RD ve východní části obce. Jedná se o pozemky KN p.č. 2556/3 a 2576/1 v KÚ Klenovice ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu o zřízení věcného břemene.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/256/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 2556/3 a 2576/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 4/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000,00  
    Příjmy celkem 2 000,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   872 100,00
    Výdaje celkem   872 100,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 870 100,00  
    Financování celkem 870 100,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 2 tisíce za uložení věcných břemen. Na straně výdajů je přes 872 tisíc na posílení kapitoly kanalizace takto: více jak 633 tisíc půjde na vybudování dešťové kanalizace s řízeným protlakem v lokalitě 9 RD a necelých 240 tisíc se doplatí za položení drenážní kanalizace nutné k odvodnění při budování vodovodního řadu a dešťové a splaškové kanalizace v lokalitě 5 RD . Rozdíl mezi příjmy a výdaji je přes 870 tisíc korun ve prospěch výdajů.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/257/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 4/2021.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Jako první starosta informoval o možnosti podání žádosti na dotaci pro modernizaci a intenzifikaci ČOV 150 EO z dotačního programu MZE od začátku dubna, s čímž přítomní souhlasí.
Dále seznámil zastupitele s nabídkou na opravy komunikací, které máme v rozpočtu. Vedle penetračních povrchů by se zpevnila účelová cesta pod Lomky, obě odbočky k rodinným domům ve východní zástavbě a dále k lesu v Růženici.
Pak informoval o nabídce historické vojenské skupiny, která by předvedla bojovou ukázku v Lomkách s následnou prohlídkou staré vojenské techniky. To by se mohlo využít v rámci Dne dětí nebo jako akce o prázdninách.
Jako další bod starosta předložil zpracovanou dokumentaci ve spolupráci s SDH technických podmínek na dopravní automobil k dotaci pro naší zásahovou jednotku, která byla poslána na krajské ředitelství HZS k připomínkování a ke schválení.
Podle sdělení starosty se budou muset ještě dořešit některé vlastnické vztahy v místních komunikacích, kdy soukromé osoby vlastní některé části veřejných prostranství.
Již na minulém zasedání byl řešen špatný stav opravené místní komunikace na Brousku, kterou vlastní obec s městem Soběslav. Po protlaku vedení vysokého napětí nebyly správně opraveny výkopové sondy v tělese vozovky a tím došlo po zimních měsících k narušení krytu.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:20 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 4. 2021

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Šárka Hlasová, DiS. v. r. dne 7. 4. 2021
  Ivana Petrů v. r. dne 7. 4. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 7. 4. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 30. 3. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 30. 3. 2021 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel dešťové kanalizace 9 RD
4) Březová alej do Kamenných
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 22. 3. 2021
Sejmuto: 30. 3. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek