KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2021

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2021

Den a místo zasedání: 20. 5. 2021 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:19 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Bc. Tomáš Doležal a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o bod 7) Prominutí nájmu restaurace.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/258/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého a vyvěšeného programu o bod 7) Prominutí nájmu restaurace.

Starosta obce poté předložil přítomným navržený a doplněný programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Účetní závěrka obce k 31.12.2020
4) Závěrečný účet obce za rok 2020
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Zhotovitel ČOV pro 5 RD
7) Prominutí nájmu restaurace
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/259/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP, odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemku ve sběrném dvoře se uskuteční s koncem května 2021, neboť nájemce bude mít nový nájemní vztah s SPÚ od června 2021. Po uzavření nové smlouvy o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora dojde i ke koupi části pozemků od majitele pneuservisu. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby, je uhrazeno VB pod tratí. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu, protože není uvolněn pozemek ze zástavy a okolo autobusové zastávky se tak již stalo a čeká se na vložení do KN. Byla podána žaloba na nedodané zboží z loňského roku, které soud vyhověl a vydal platební rozkaz. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, čekáme na návrh dělení, na základě něhož dojde snad k dohodě. V této souvislosti se pracuje na GP celého území. Na páté změně územního plánu se pracuje. Letos se bude řešit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní čekáme již na GP prodlouženého nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, ale podklady pro zaměření budou předány společností Čevak. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Účetní závěrka obce k 31.12.2020

Zastupitelstvo obce musí projednat účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2020. K úkonu schválení účetní závěrky jsou zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Inventarizační zpráva – rok 2020.
Zastupitelstvo obce pak musí schválit účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2020 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2020, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně bude konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž zastupitelstvo obce schválí převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2020 ve výši 5.538.388,45Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/260/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2020 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2020 ve výši 5.538.388,45 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

*    *    *

Bod 4 – Závěrečný účet obce za rok 2020

Zastupitelstvo obce musí projednat návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2020, který byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce dne 15.4.2021, čímž byla dodržena 15-ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2020 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/261/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

*    *    *

Bod 5 – Zpráva kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru pan Mgr. Martin Náhlík přednesl zprávu kontrolního výboru z kontroly, která je v souladu se zákonem o obcích za období od 1.10. 2019 do 31.3.2021. První část kontroly se zabývala plněním usnesení, kde bylo konstatováno, že nejsou některá splněna, což souhlasí se závěry usnesení ve druhém bodě zápisu. Ve druhé části se kontrola zaměřila na dodržování právních předpisů s těmito závěry: nebylo shledáno žádné porušení právních předpisů, v roce 2019 jsou v souladu s právními předpisy všechny obecně závazné vyhlášky, ale v roce 2020 byly přijaty dvě vyhlášky a obě se stejným číslem, což je chyba a platí pravděpodobně jenom druhá přijatá OZV. Starosta tento stav prověří na kontaktním místě MV v Českých Budějovicích a cestou právní poradny SMO Praha.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/262/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

*    *    *

Bod 6 – Zhotovitel ČOV pro 5 RD

V minulém roce se nám podařilo ve druhé etapě vybudovat vodovod a kanalizaci bez ČOV v nově vzniklé lokalitě 5 RD, kde byla předtím hotová 1. etapa vodovodu, která je již zkolaudovaná a dovedla vodovodní řád až na začátek stavebních parcel. Zhotovitel obou etap firma Kavas-W, s.r.o., Tábor nám dala nabídku i na ČOV pro 80 EO v rámci 2. etapy. Vzhledem ke změně usazení čistírny dojde i ke snížení nákladů. Původní nabídka zněla na 718.758,99 Kč bez DPH. Nově byla upřesněna na 701.904,73 Kč bez daně a s DPH jde o částku 849.304,72 Kč s DPH. S financováním nám pomůže dotace z POV JČK, která je schválená v plné výši tj. 300 tisíc korun. Vedle vlastní technologie čistírny se počítá i se zastřešením celého objektu za necelých 130 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/263/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele ČOV pro 80 EO pro 5 RD v rámci 2. etapy firmu Kavas-W, s.r.o. Tábor za cenu 849.304,72 Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 7 – Prominutí nájmu restaurace

Současná krizová situace po čtvrté vlně pandemie koronavirové nákazy stále negativně ovlivňuje již potřetí činnost místní restaurace, kterou má pronajatou pan Fišer. Od podzimu se začalo s opatřeními až přišel úplný zákaz činnosti, který dále pokračuje. V současné době je stále možný pouze prodej z okna. Podle dostupných informací se pohybuje obrat na třetině běžného provozu. V této souvislosti jsme prominuli nájem za první čtyři měsíce 2021. Protože vše pokračuje dále, rozhodli se zastupitelé prodloužit prominutí nájmu zatím i pro měsíc květen. V případě potřeby vzhledem k omezené činnosti se budou posuzovat i další měsíce.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/264/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s prominutím platby za pronájem restaurace na měsíc květen.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 6/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda 42 100,00  
3613   Nebytové hospodářství -10 000,00  
    Příjmy celkem 32 100,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   80 000,00
    Výdaje celkem   80 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 47 900,00  
    Financování celkem 47 900,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů přes 42 tisíce vráceno z provozování veřejného vodovodu a záporný příjem z nájmu restaurace 10 tisíc, celkem tedy přes 32 tisíc korun. Na straně výdajů je 80 tisíc na posílení kapitoly kanalizace s ČOV v lokalitě 5 RD. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je téměř 48 tisíc korun ve prospěch výdajů.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/265/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 6/2021.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Jako první se starosta zaměřil na rekreační lokalitu mezi tratí a Hasíkem. Jak bylo již odsouhlaseno, vznikne zde pět stavebních parcel k trvalému užívání, tzn. že se zde vedle chat mohou stavět i zahradní domky s možností bydlení, ale bez vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. Stávající komunikace se rozšíří a s položením rozvodů NN obec položí VO. O pozemky je velký zájem, proto je potřeba stanovit cenu a způsob prodeje. Na základě shody je navrženo 700 Kč/m2 a postupovat podle pořadí zájemců.
Před zasedáním se byli zastupitelé podívat na přípravu lokality okolo 5 RD, kde starosta upozornil na problém s velkou hromadou různého materiálu, který pochází z předchozí činnosti subjektů zde hospodařících. Problém bude v likvidaci, neboť podobný materiál se bude asi muset odvézt na skládku do Želče, což si může vyžádat i několik set tisíc korun.
Dále seznámil zastupitele s nabídkami na nákup dopravního hasičského automobilu. Musí být podle pravidel VŘ osloveni alespoň tři dodavatelé se zasláním schválených technických podmínek a rozhodovat bude nejnižší cena, na základě níž se podepíše kupní smlouva.
Pak informoval o možnosti zapojit se do soutěže KÚ JČK „ Pět let s POV“, kde by si obec vybrala tři nejlepší projekty z těchto let a podala přihlášku. Pokud se to stihne zadministrovat, tak bychom se zapojili.
Jako další bod starosta informoval o opravách a výstavbě komunikací: jsou opraveny penetrační silnice technologií turbo, dále byly zpevněny čtyři cesty položením štěrkodrti a do konce měsíce bude hotova nová komunikace 9 RD z obalované směsi. Společná komunikace na Brousku je opravená v rámci reklamace.
Podle sdělení starosty jsou požadavky na příkup pozemků z budoucí opuštěné železniční trati. Zde ale obec požádala o bezúplatný převod a proto správa železnice nejprve předložila obci návrhy k posouzení a odsouhlasení. Zábor nesmí zasahovat do linie budoucí cyklotrasy.
Již na minulých zasedáních byla řešena změna územního plánu č. 5, který bude do konce měsíce připraven k veřejnému projednání. Vedle potřeby obce prověřit dopravní skelet a veřejná prostranství se řeší zařazení plochy občanské vybavenosti pro spolek, dvě rekreační území pro soukromé osoby a možnost stavby bytového domu na okraji zástavbové lokality v severovýchodní části obce.
Na dotaz paní zastupitelky Ivany Petrů starosta odpověděl, že pokládání kabelů NN a VO v lokalitě 5 RD by mělo začít začátkem prázdnin, tzn. v červenci.
Další připomínku, jež se týkala havarijního stavu schodiště okolo rampy u obchodu, vznesla paní zastupitelka Olga Bělohlavová, k čemuž starosta sdělil, že oprava proběhne následující den.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 5. 2021

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 26. 5. 2021
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 26. 5. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 26. 5. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 20. 5. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 20. 5. 2021 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Účetní závěrka obce k 31.12.2020
4) Závěrečný účet obce za rok 2020
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Zhotovitel ČOV pro 5 RD
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 12. 5. 2021
Sejmuto: 20. 5. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek