KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 25/2021

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 25/2021

Den a místo zasedání: 15. 7. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Před zahájením řádně svolaného zasedání na 19:00 hodin přišlo do budovy obecního úřadu devět občanů, majitelů nemovitostí sousedících s návesním rybníkem. Zastupitelé se s přítomnými občany přesunuli do místní knihovny. Důvodem jejich návštěvy byla stížnost na neutěšený stav vodní nádrže a nesnesitelný zápach, který trvá již měsíc. Starosta informoval o tom, že situaci celý měsíc obec řeší, neponechala nic bez povšimnutí, dvakrát bylo aplikováno vápno, které nepomohlo, neboť s přívalovými dešti docházelo k opakovanému splachu nežádoucích látek ze zemědělského areálu v severovýchodní části obce, kde se nachází i několik desítek hektarů půdy, která svažuje do obce. Problémem není splach dešťové vody, ale přítomnost velkého množství hnojůvky z chlévské mrvy a hlavně kyselé šťávy ze siláže a senáže, které nejsou zabezpečeny proti možnému odtoku jak do kanalizace, tak i po povrchu komunikací do parku a následně do požární nádrže. Jako důkaz předložil výsledky vzorků od akreditované laboratoře, které to potvrzují. To se stěžovatelům moc nezdálo a jako předmět znečištění označili skupinovou ČOV 150 ve východní části obce nad silnicí 1/3. To vedení obce rázně odmítlo, i když je v této lokalitě společná kanalizace, která je v případě přívalu deště vyplachována a vše jde přímo do rybníka jako recipientu. Zjištěné škodlivé látky, které zahubí veškerý život v nádrži a tím dojde k zápachu a zčernání vody, jsou výsledkem přítomnosti kyselých šťáv a hnojůvky. Starosta sdělil, že vše je v řešení s odbory ŽP a výstavby v Soběslavi, zástupci obou odborů vše viděli na místě samém, a dále je obec v kontaktu s Českou inspekcí životního prostředí, která bude požádána o součinnost na základě výsledků odebraných vzorků kontaminované vody po deštích z vodní plochy. Mimo to je ubezpečil, že pravidelně a opakovaně jedná se zástupci subjektů hospodařících v areálu, což je Jasanka Krátošice s.r.o a pan Ivo Trubač, o nápravě. Je pořízena i fotodokumentace. Na základě stálé intervence ze strany starosty došlo i ke zlepšení stavu v areálu proti splachu jak úklidem okolo jam a stájí, tak i opatřeními proti odtoku šťáv i močůvky z hnoje. Na závěr vyzval starosta stěžovatele, aby se šli společně přesvědčit na místo samé, kde je problém a kde jsou znatelné stopy odtoku nežádoucích látek a kudy dochází k jejich úniku. Na závěr všechny ubezpečil, že obec udělá vše proto, aby se podobná situace neopakovala a občané budou informováni, jako už minule v měsíčníku, o probíhajících krocích a následných opatřeních na základě výsledků šetření, ke kterým budou vyzvány dotčené orgány státní správy.

Zasedání zahájeno: 20:08 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Bc. Tomáš Doležal je omluven z důvodu dovolené. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Šárka Hlasová DiS. a pan Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s rozšířením bodu 5) Smlouva o VB a smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN a doplněním navrženého programu o body 7) Finanční dar a 8) OZV o místním poplatku z pobytu 1/2021 a OZV o společném školském obvodu MŠ 1/2020.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/268/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozšíření bodu 5) Smlouva o VB a smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN a doplnění navrženého programu o body 7) Finanční dar a 8) OZV o místním poplatku z pobytu 1/2021 a OZV o společném školském obvodu MŠ 1/2020.

Starosta obce poté předložil přítomným navržený a doplněný programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Dodavatel dopravního automobilu JSDHO
5) Smlouva o VB a smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
6) Finanční dar pro Moravu
7) Finanční dar
8) OZV o místním poplatku z pobytu 1/2021 a OZV o společném školském obvodu MŠ 1/2020
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/269/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Je smlouva o dílo na ČOV 5 RD, je osazena nádrž s technologií a čeká se na připojení k NN. Odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků. Odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemku ve sběrném dvoře se uskuteční od března 2014 včetně celého roku 2021. Pronajímatel má nový nájemní vztah s SPÚ od září 2020 zpětně. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby, je uhrazeno VB pod tratí. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu, protože není uvolněn pozemek ze zástavy, okolo autobusové zastávky se tak již stalo a čeká se na vložení do KN. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době se po zápočtu vzájemných pohledávek podává výzva k zaplacení. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, čekáme na návrh dělení, na základě něhož dojde snad k dohodě, ale i s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. V této souvislosti se pracuje na GP celého území. Na páté změně územního plánu se pracuje. Letos se bude konečně řešit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, ale podklady pro zaměření budou předány společností Čevak. Darovací smlouvy se budou posílat. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Prodej pozemků

V rekreační lokalitě před Hasíkem je na prodej 5 stavebních parcel. Tento záměr a následná parcelace byla již odsouhlasena na minulých zasedáních. Geometrický plán neřeší pouze vznik nových stavebních pozemků, ale i rozšíření cesty. Cena prodávaných stavebních pozemků byla vzhledem ke zvyšujícím se cenám v tomto území stanovena již na minulém zasedání na 700 Kč/m2. Dále bylo rozhodnuto, že se bude prodávat podle pořadí zájmu o pozemky. O stavební pozemky požádali tito žadatelé dle pořadí takto: prvními je xxxxxxxxxx, kteří žádají o parc.č.KN 3529/1 o výměře 1.114 m2, druhými jsou xxxxxxxxxx, kteří mají zájem o parc.č. KN 3529/3 o výměře 843 m2, třetí v pořadí je xxxxxxxxxx, jenž by chtěl parc.č. KN 3529/4 o výměře 850 m2, čtvrtou žadatelkou je xxxxxxxxxx, jenž žádá o parc.č. KN 3529/5 o výměře 853 m2 a. pátým zájemcem je xxxxxxxxxx a jde mu o parc.č. KN 3529/6 o výměře 848 m2. Všichni žadatelé jsou ze Soběslavi. Uvedené pozemky jsou v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Stavební parcely této rekreační lokality jsou určeny k trvalému užívání. Vzhledem k trvání nájemní smlouvy na pozemek budou parcely k dispozici pro nové vlastníky od října letošního roku po dohodě s nájemcem a v kupní smlouvě bude i předkupní právo obce v případě, že do dvou let nebude zahájena stavba na pozemku.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/270/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/2 o výměře 1.114 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx ze Soběslavi za cenu 779.800,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/271/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/3 o výměře 843 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx ze Soběslavi za cenu 590.100,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/272/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/4 o výměře 850 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx ze Soběslavi za cenu 595.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/273/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/5 o výměře 853 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx ze Soběslavi za cenu 597.100,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/274/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/6 o výměře 848 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx ze Soběslavi za cenu 593.600,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Dodavatel dopravního automobilu JSDHO

V minulém roce se nám podařilo konečně dát dohromady žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro naši Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Na základě hasiči připravených technických požadavků, které byly schváleny KŘ HZS, byly osloveny čtyři dodavatelé auta. Naši hasiči podle zkušeností okolních sborů preferovali tovární značku Volkswagen popřípadě Man. Ze čtyř oslovených prodejců poslali svoji nabídku pouze dva. První doručenou nabídkou byla společnost Vesta Auto Corson s.r.o. Praha s cenou 914.267,- Kč a druhým bylo CB Auto a.s. ČB, pobočka Tábor za cenu 1.034.094,- Kč. Výběrová komise ve složení starosta, místostarosta obce a starosta hasičů vybrala firmu dle nižší cenové nabídky podle pravidel poskytnutí dotace. Výběrové řízení bylo zadáno naší dlouholeté administrátorce. Výběrová komise doporučuje zastupitelům jako dodavatele DA firmu Vesta Auto Corson s.r.o. Praha s cenou 914.267,- Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/275/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako dodavatele dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce firmu Vesta Auto Corson s.r.o. Praha s cenou 914.267,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva o VB a smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o novou přípojku NN k novému RD v jihozápadní části obce. Jedná se o pozemek KN parc.č. 2418/2 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu na VB.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/276/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 2418/2 v k.ú. Klenovice za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

Ve druhém případě jde o novou přípojku NN k novému RD v jihozápadní části obce. Jedná se o pozemek KN parc.č. 381/4 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 2.000,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí na VB.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/277/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 2418/2 v k.ú. Klenovice za úplatu ve výši 2.000,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Finanční dar pro Moravu

Před dvěma týdny postihlo několik obcí na jižní Moravě ničivé tornádo, které srovnalo se zemí to, co mu přišlo do cesty včetně rodinných domů. Několik obcí se musí potýkat s následky i na obecním majetku. V současné době se projevila obrovská vlna solidarity, do které se zapojují jednotlivci, firmy i obce. Je na zastupitelích, pro kolik se rozhodnou a co umožňuje rozpočet a komu a kam peníze poslat. Možností je několik, každá obec má svoje číslo účtu a je to koordinováno i přes SMS, aby byly finanční prostředky zabezpečeny. Zastupitelka paní Hlasová zná osud jedné konkrétní rodiny, který přiblížila přítomným, které živel odnesl střechu domu i s vybavením podkroví. Jde o rodinu xxxxxxxxxx z Mikulčic. Zastupitelé se shodli na výši finančního daru 35 tisíc korun pro pomoc s obnovou poničeného domu panu xxxxxxxxxx, bytem Mikulčice xxx. S majitelem bude podepsána darovací smlouva.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/278/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 35.000,- Kč panu xxxxxxxxxx, bytem Mikulčice xxx, na pomoc s financováním opravy rodinného domu po ničivém tornádu.

*    *    *

Bod 7 – Finanční dar

Na obecní úřad byla doručena žádost o finanční dar z rozpočtu obce na podporu činnosti. Žadatelem je Veteran Car Club Soběslav. Jednou z akcí je další ročník soutěže historických vozidel, kdy v naší obci bude průjezd a plnění soutěžního úkolu během okružní jízdy účastníky přehlídky historických vozidel. I letos je navržena částka ve výši 3 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/279/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Veteran Car Club Soběslav na podporu činnosti.

*    *    *

Bod 8 – OZV o místním poplatku z pobytu 1/2021 a OZV o společném školském obvodu MŠ 1/2020

Dle nové legislativy je obec povinna přijmout novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku z pobytu, neboť její účinnost platí již od 1.1.2021. V nové OZV o místním poplatku z pobytu je poplatek ve stejné výši jako doposud tj. 10 korun a za osobu a den. Osvobozeni jsou například mladší 18 let. Rozšířené jsou evidenční povinnosti pořadatelů různých akcí. Poplatek z pobytu nahradil již dříve označený jako lázeňský a rekreační. Nová OZV č. 1/2021 nahrazuje OZV č. 3/2019.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/280/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

V loňském roce byla schválena nová OZV č.1/2020 o stanovení školského obvodu mateřských škol, ale nebyla zveřejněna a tím nedošlo k jejímu přijetí s nabytím právní moci. Na základě změny platné vyhlášky Města Soběslavi, jako zřizovatele mateřských škol, pro stanovení společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání, probíhá v obou mateřských školách Soběslav.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/281/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí dokončení legislativního procesu pro schválenou OZV č. 1/2020 o stanovení školského obvodu mateřských škol Soběslav.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 9/2021 ze 14.6.2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   90 800,00
3613   Nebytové hospodářství   -40 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady   -10 800,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   -40 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty bylo potřeba uhradit vedlejší rozpočtové náklady spojené s výstavbou tůní. V dalším opatření budou finance převedeny zpět do paragrafů.

Rozpočtové opatření 12/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3631   Veřejné osvětlení 3 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 156 600,00  
    Příjmy celkem 3 159 600,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   110 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   3 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   10 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   220 000,00
4343   Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem   35 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   30 000,00
    Výdaje celkem   408 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   2 751 600,00
    Financování celkem   2 751 600,00

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů téměř 3,16 milionu korun, jde o příjem z prodeje pozemků za necelé 2,157 milionu korun a 3 tisíce jsou za prodej starých sloupů VO. Na straně výdajů je přes 400 tisíc takto: 110 tisíc putuje na posílení kapitoly kanalizace a ČOV, 3 tisíce je finanční dar na činnost, 10 tisíc jsou vklady kupních smluv, 220 tisíc je uvolněno pro výrobu dvou nových kontejnétů na papír a plasty, 35 tisíc půjde na pomoc konkrétní postižené rodině tornádem na Moravu a s 30 tisíci je počítáno pro výběrové řízení na hasičský dopravní automobil. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je více jak 2,75 milionu korun ve prospěch příjmů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/282/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 12/2021.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Jako první se starosta vrátil k problematice kolem požární nádrže. K šetření bude vyzvána Česká inspekce životního prostředí a odbory ŽP a výstavby MěÚ Soběslav.
Dále společně s místostarostou informovali o nutnosti překopání cesty okolo poldru, kde docházelo k destrukci krytu komunikace a vyplavování nemovitosti manželů xxxxxxxxxx. Výkop je sveden do strouhy pod přepadem z deprese do kanalizace a následně by mohl být takto zatrubněn, bude-li to možné i sveden do nádrže.
Poté seznámil přítomné s neustálými stížnostmi na chování a konání xxxxxxxxxx, který neustále obtěžuje své okolí: jednou je to hluk strojů, podruhé znečišťování komunikací, potřetí pálení se zadýmením a nakonec neustále odstavování strojů a valníků se vším možným na obecní pozemky. Loňské šetření MěÚ Soběslav nebylo dotaženo do konce a letošní stížnost na nekonání úřadu se vrátila od KÚ JČK zpět k dořešení.
Pak informoval o zahájení výstavby tůní ještě o prázdninách, jakmile to dovolí před termínem Agentura ochrany přírody a krajiny.
Jako další bod starosta mluvil o nutnosti zahájení zavážení vedle lokality 5 RD za objektem Tepo. Na základě projektu bude požádáno o terénní úpravy. Na zavážení území by měla zmizet většina výkopové zeminy kolem zemníku z dálnice.
Podle sdělení starosty je v zemi osazená bloková ČOV pro 5 RD, bude napojené na kanalizaci a po zasíťování NN připojena na elektrickou síť a spuštěna do provozu.
Na opětovný dotaz paní zastupitelky Petrů starosta odpověděl, že pokládání kabelů NN a VO v lokalitě 5 RD by mělo začít snad ještě v červenci. Povolení obou staveb je na stole. Zatím neznáme dodavatele.
Poslední připomínku k opatřením pro divadelní představení měla paní zastupitelka Hlasová, podmínkou je test nebo očkování a rouška či respirátor.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:58 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 7. 2021

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Šárka Hlasová, DiS. v. r. dne 21. 7. 2021
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 21. 7. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 21. 7. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 15. 7. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal nepřítomen - omluven
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 15. 7. 2021 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Dodavatel dopravního automobilu JSDHO
5) Smlouva o VB pro kabel NN
6) Finanční dar pro Moravu
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 7. 7. 2021
Sejmuto: 15. 7. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek