KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 26/2021

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 26/2021

Den a místo zasedání: 31. 8. 2021 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou z pracovních důvodů paní Olga Bělohlavová a Šárka Hlasová, DiS a Bc. Tomáš Doležal. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Ivana Petrů a pan Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o bod 4) Změna rozpočtu.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/283/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o bod 4) Změna rozpočtu.

Starosta obce poté předložil přítomným doplněný programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zrušení VŘ dodavatele dopravního automobilu JSDHO
4) Změna rozpočtu
5) Různé a diskuse
6) Závěr

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/284/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Je smlouva o dílo na ČOV 5 RD, je osazena nádrž s technologií a čeká se na připojení k NN. Odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků. Odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemků ve sběrném dvoře bylo uhrazeno za dobu od 3/2014 do 12/2021. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby, je uhrazeno VB pod tratí. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu, protože není uvolněn pozemek ze zástavy. Konečně byla vložena směna pozemků okolo autobusové zastávky. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době se po zápočtu vzájemných pohledávek podala výzva k zaplacení, ale tu si protistrana nepřevzala. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož dojde snad k dohodě, ale i s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Na páté změně územního plánu se pracuje, krajský úřad vydal kladné stanovisko a je potřeba se vypořádat s námitkou vlastníků sporného pozemku, jimž bylo předloženo řešení. Letos se bude konečně řešit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku bude uzavřena, protože je hotové zaměření břemene. Darovací smlouvy jsou všechny hotové. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zrušení VŘ na dodavatele dopravního automobilu JSDHO

Když výběrová komise vybrala a doporučila koncem června dodavatele a v polovině července firmu dle nižší cenové nabídky schválilo+ zastupitelstvo obce podle pravidel poskytnutí dotace, zdálo se, že se posuneme o další krok a tím je podepsání kupní smlouvy s vítězem. Jenže vzhledem ke zhoršeným dodavatelsko odběratelským vztahům na trhu s automobily vlivem pandemie to není reálné. Proto se celé výběrové řízení ruší a bude vypsáno nové.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/285/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce takto: Zadavatel obec Klenovice ruší výběrové řízení „Klenovice – dopravní automobil“ v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a ruší usnesení číslo 25/257/2021 o výběru dodavatele DA JSDHO firmu Vesta Auto Corson s.r.o. Praha s cenou 914.267,- Kč bez DPH.

*    *    *

Bod 4 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 14/2021 z 28.7.2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3635   Územní plánování   10 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   -10 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty se posiluje územní plánování 10 tisíci za administraci změny ÚPo č.5.

Rozpočtové opatření 15/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda   8 500,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   29 000,00
3631   Veřejné osvětlení   80 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   27 000,00
    Výdaje celkem   144 500,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 144 500,00  
    Financování celkem 144 500,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme pouze stranu výdajů a to následovně: 8,5 tisíce je zaměření VB vodovodu, 29 tisíc je na rekonstrukci kanalizační šachty za tratí v soukromém pozemku, 80 tisíc posílí VO a s přebytkem z VO 5 RD zakoupíme 6 světelných solárních světelných bodů se stožáry a 27 tisíc bude stát projekt terénních úprav za firmou Tepo. Celkem tedy necelých 145 tisíc korun.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/286/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 15/2021.

*    *    *

Bod 5 – Různé a diskuse

První informace starosty se týkala zahájení výstavby tůní v Kamenných. Přestože Agentura ochrany přírody a krajiny souhlasila se zahájením dvou tůní blíže k silnici 1/3, zhotovitel bude všechny dělat najednou se zahájením v měsíci září. Tomu bude předcházet zpevnění komunikace a DIO na silnici 1/3. Po zhotovení tůní bude vysázena březová olej podél cesty až k lesu.
Další sdělení starosty je z lokality 5 RD: v zemi je osazená bloková ČOV pro 5 RD, bude napojená na kanalizaci a po zasíťování NN připojena na elektrickou síť a spuštěna do provozu. V souběhu s položením kabelu NN se bude přikládat i kabel VO a budou osazeny čtyři světelné body dle projektu. Zahájení pokládky bude v polovině září firmou Reného Mačora.
Změna ÚPo č. 5 je dle starosty před vlastním návrhem, krajský úřad vydal komplexní souhlasné stanovisko a nyní se musíme ještě vypořádat s námitkou vlastníků, jímž bylo předloženo možné kompromisní řešení pro ně i pro obec.
Pak starosta mluvil o nutnosti zahájení zavážení vedle lokality 5 RD za objektem Tepo. Na základě projektu bude požádáno o terénní úpravy. Na zavážení území by měla zmizet většina výkopové zeminy kolem zemníku z dálnice. Již máme souhlasy sousedních dotčených vlastníků.
Největší komplikace vznikla podle starosty se souhlasem na GP u Hasíka, kde je schválen prodej pěti parcel. Musel se udělat nový GP, který má čísla parcel pro oba druhy využití pozemků, znovu je záměr prodeje vyvěšen a znovu si budou úspěšní žadatelé dávat žádosti a poté se znovu schválí prodej pozemků dle nového číslování.
Na dotaz zastupitelky informoval o položení rour do provedeného výkopu, který je sveden do strouhy pod přepadem z deprese do kanalizace. Následně se ještě do opravené cesty osadí ocelové svodnice vody nad poldrem a pod ním nad potrubím.
Jako poslední se starosta vrátil k problematice kolem požární nádrže. K šetření byla vyzvána Česká inspekce životního prostředí a odbory ŽP a výstavby MěÚ Soběslav. Proběhlo místní šetření inspekcí, v současné době čekáme na její vyjádření.

*    *    *

Bod 6 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:10 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 9. 2021

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Ivana Petrů v. r. dne 6. 9. 2021
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 6. 9. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 6. 9. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 31. 8. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová omluvena
Bc. Tomáš Doležal omluven
Šárka Hlasová, DiS. omluvena
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 31. 8. 2021 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zrušení VŘ dodavatele DA JSDHO
4) Různé a diskuse
5) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 23. 8. 2021
Sejmuto: 1. 9. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek