KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 27/2021

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 27/2021

Den a místo zasedání: 16. 9. 2021 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou z pracovních důvodů pánové Bc. Tomáš Doležal a Mgr. Martin Náhlík. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Olga Bělohlavová a Šárka Hlasová, DiS.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o bod 5) Změna rozpočtu.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/287/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o bod 5) Změna rozpočtu.

Starosta obce poté předložil přítomným doplněný program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB pro kabel NN
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/288/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Je smlouva o dílo na ČOV 5 RD, je osazena nádrž s technologií včetně připojení na kanalizaci a vodovod a čeká se na připojení k NN. Odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků. Odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemků ve sběrném dvoře bylo uhrazeno za dobu od 3/2014 do 12/2021. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby, je uhrazeno VB pod tratí. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu, protože není uvolněn pozemek ze zástavy. Konečně byla vložena směna pozemků okolo autobusové zastávky. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době se po zápočtu vzájemných pohledávek podala výzva k zaplacení, ale tu si protistrana nepřevzala. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož dojde snad k dohodě, ale i s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Na páté změně územního plánu se pracuje, krajský úřad vydal kladné stanovisko a je potřeba se vypořádat s námitkou vlastníků sporného pozemku, jimž bylo předloženo řešení. Letos se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku bude uzavřena, protože je hotové zaměření břemene a vlastníci stanoví cenu za jeho uložení. Darovací smlouvy jsou všechny hotové. Na minulém zasedání bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu pro JSDHO, bude vypsáno nové po úpravě technických podmínek. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Prodej pozemků

V rekreační lokalitě před Hasíkem je na prodej stále 5 stavebních parcel. Tento záměr a následná parcelace byla již odsouhlasena na červencovém zasedání. Vzhledem k tomu, že původní GP měl pod jedním číslem parcelním s celkovou výměrou, která se skládala z dílů označených písmeny jak travního porostu tak i části komunikace, jednotlivé parcely, nebylo možné dostat souhlas s dělením pozemků stavebním úřadem, neboť to nebylo v souladu s vyznačením a užíváním dle územního plánu. Proto vznikl nový geometrický plán, který má pro každou stavební parcelu dvě čísla parcelní – jedna je pro travní porost a druhá pro část komunikace. Cena prodávaných stavebních pozemků byla vzhledem ke zvyšujícím se cenám v tomto území stanovena již původním schválením na 700 Kč/m2 a dále bylo rozhodnuto, že se bude prodávat podle minulého pořadí zájmu o pozemky. Nejprve se musí ale zrušit usnesení o prodeji parcel z červencového jednání zastupitelstva.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/289/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší tato usnesení:
Usnesení číslo 25/270/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/2 o výměře 1.114 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi .....
Usnesení číslo 25/271/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/3 o výměře 843 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi .....
Usnesení číslo 25/272/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/4 o výměře 850 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi .....
Usnesení číslo 25/273/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/5 o výměře 853 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi .....
Usnesení číslo 25/274/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3529/6 o výměře 848 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi .....

O stavební pozemky nově požádali tito žadatelé dle pořadí takto: prvními jsou xxxxxxxxxx, kteří žádají o parc.č.KN 3529/7 a 3512/2 o výměře 1.114 m2, druhými jsou xxxxxxxxxx, kteří mají zájem o parc.č. KN 3529/8 a 3512/3 o výměře 842 m2, třetí v pořadí je xxxxxxxxxx, jenž by chtěl parc.č. KN 3529/9 a 3512/4 o výměře 850 m2, čtvrtou žadatelkou je xxxxxxxxxx, jenž žádá o parc.č. KN 3529/10 a 3512/5 o výměře 853 m2 a pátým zájemcem je xxxxxxxxxx a jde jim o parc.č. KN 3529/11 a 3512/6 o výměře 848 m2. Všichni žadatelé jsou ze Soběslavi. Uvedené pozemky jsou v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Stavební objekty v této rekreační lokalitě budou určeny k trvalému užívání s číslem evidenčním.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/290/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků parc.č. KN 3529/7 o výměře 1.090 m2 a parc.č. KN 3512/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx za cenu 779.800,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/291/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků parc.č. KN 3529/8 o výměře 779 m2 a parc.č. KN 3512/3 o výměře 63 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx za cenu 589.400,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/292/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků parc.č. KN 3529/9 o výměře 783 a parc.č. KN 3512/4 o výměře 67 m2 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx za cenu 595.000,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/293/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků parc.č. KN 3529/10 o výměře 790 m2 a parc.č. KN 3512/5 o výměře 63 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx za cenu 597.100,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/294/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků parc.č. KN 3529/11 o výměře 789 m2 a parc.č. KN 3512/6 o výměře 59 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi xxxxxxxxxx za cenu 593.600,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB pro kabel NN

Společnost EG.D před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o novou přípojku NN k novému objektu v rekreační lokalitě podél trati vedle viaduktu. Jedná se o pozemek KN parc.č. 3466 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 2.000,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí na VB.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/295/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 3466 v k.ú. Klenovice za úplatu ve výši 2.000,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 17/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené -700,00  
    Příjmy celkem -700,00  
2212   Silnice   600 000,00
    Výdaje celkem   600 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 600 700,00  
    Financování celkem 600 700,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme pouze stranu výdajů a to následovně: o 700 korun bude méně z prodeje pozemků, neboť při novém GP došlo ke změně výměry a 600 tisíc půjde na opravu krytu komunikace pro výstavbu tůní. Celkem tedy necelých 600,7 tisíce korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/296/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 17/2021.

*    *    *

Bod 6 – Různé a diskuse

První informace starosty se týkala převodu společného majetku ze zanikajícího svazku obcí Soběslavska členským obcím. Na základě darovacích smluv bude majetkově převeden mobiliář šesti posezení a dvou cykloodpočivadel. Ty budou projednány na příštím jednání.
Další sdělení starosty je z výstavby tůní, jež začne zpevněním krytu cesty. Zhotoviteli bylo předáno staveniště dle smlouvy o dílo. Po jejich dokončení měla následovat výsadba březové aleje okolo cesty až k lesu v Kamenných, která byla ale zamítnuta z Programu péči o krajinu ministerstva ŽP. Budeme žádat do jiného dotačního titulu.
Poté se opakovaně starosta vrátil k problematice kolem požární nádrže. K šetření byla poprvé v polovině prázdnin vyzvána Česká inspekce životního prostředí a podruhé odbory ŽP a výstavby MěÚ Soběslav. Nyní druhý týden v září proběhlo druhé místní šetření odborem ŽP a informace o opakovaném výskytu byla postoupena IŽP a byly znovu odebrány vzorky. Závadné látky byly opět zjištěny v kanalizaci pod zemědělským areálem.
Změna ÚPo č. 5 je dle starosty před vlastním návrhem, krajský úřad vydal komplexní souhlasné stanovisko a nyní se musíme ještě vypořádat s námitkou vlastníků, jímž bylo předloženo možné kompromisní řešení pro ně i pro obec a bude společné jednání.
Pak starosta mluvil o nutnosti zahájení zavážení vedle lokality 5 RD za objektem firmy Tepo. Byla podána žádost o územní souhlas s terénními úpravami se souhlasy sousedních vlastníků. Území by se mělo zavážet na podzim.
Před dokončením je podle starosty i budování ČOV v lokalitě 5 RD, která je napojena na kanalizaci s vodovodem a nyní je potřeba postavit ztracené bednění podle výšky terénu v okolí s armovaným základem kolem nádrže, na kterou se následně postaví přístřešek.
Na minulém jednání bylo schváleno pořízení 6 ks solárních lamp VO, které budou instalovány do míst na samotách. Vedle toho bude do konce září položeno NN a VO v lokalitě 5 RD včetně připojení ČOV.
Z kulturního a společenského kalendáře máme za sebou hasičské soutěže, ukončení prázdnin, turnaj v nohejbalu a před sebou drakiádu začátkem října a na počátku listopadu setkání seniorů.

*    *    *

Bod 7 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:37 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 9. 2021

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Olga Bělohlavová v. r. dne 22. 9. 2021
  Šárka Hlasová, DiS. v. r. dne 22. 9. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 22. 9. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 16. 9. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal omluven
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík omluven
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 16. 9. 2021 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB pro kabel NN
5) Různé a diskuse
6) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 6. 9. 2021
Sejmuto: 16. 9. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek