KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 29/2021

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 29/2021

Den a místo zasedání: 25. 11. 2021 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:18 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluvena je z pracovních důvodů paní Šárka Hlasová DiS. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou Olga Bělohlavová a pan Bc. Tomáš Doležal.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body 8) Dodatek nájemní smlouvy a 9) Finanční dar.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/305/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o body 8) Dodatek nájemní smlouvy a 9) Finanční dar.

Starosta obce poté předložil přítomným doplněný program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém hospodaření s odpady na rok 2022
4) Stanovení ceny stočného na rok 2022
5) Návrh změny ÚP obce č. 5
6) Mimořádná odměna členovi ZO
7) Dotace na výměnu VO
8) Dodatek nájemní smlouvy
9) Finanční dar
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/306/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. V lokalitě 5 RD je zkolaudován vodovod a obě kanalizace s ČOV a zítra se kolaudují kabelová vedení s pilíři NN a sloupy VO. Odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby, kde potřebujeme souhlas od SPÚ. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu, protože není uvolněn pozemek ze zástavy. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době se po zápočtu vzájemných pohledávek podala výzva k zaplacení, ale tu si protistrana nepřevzala. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož dojde snad k dohodě, ale i s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Nyní zde proběhly terénní úpravy. Letos se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku bude uzavřena, protože je hotové zaměření břemene, ale vlastníci ještě nestanovili cenu za jeho uložení. Byl vybrán dodavatel na DA pro místní jednotku dobrovolných hasičů po úpravě technických podmínek a čekáme na kupní smlouvu. Byly uzavřeny darovací smlouvy na převod majetku ze svazku Soběslavsko a podepsán dodatek smlouvy o nakládání s odpady s Rumpoldem. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém hospodaření s odpady na rok 2022

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle nové platné legislativy vychází poplatek na rok 2022 ve výši kolem 1.200 korun a pro příští rok to bude s nárůstem ceny ještě více, protože je schváleno postupné každoroční zvýšení za ukládání odpadů na skládky. Proto navrhujeme zvýšit částku na 900 korun na poplatníka a rok. Tudíž zvýšení oproti letošnímu roku je o 150 korun. Předpokládaný propad je téměř 340 tisíc v neprospěch obce, protože odpady by vycházely téměř o 300 korun více na poplatníka a rok. Strop pro výši poplatku je nově 1.200,- Kč na poplatníka a rok. Rozdílová částka se většinově uhradí z příjmu za skládkování v Borech, které se nám snížilo na jednu pětinu, tj. 300 - 350 tisíc korun ročně.
Platby za podnikatele se upravily zvýšením v minulých letech a proto jejich ceny zůstanou stejné takto: 1000 korun Cílek, Došek, Jasanka, Jednota, Kazda, Ostam, Rybák, Škoda a TODOK a Fišer 3 tisíce. Jde asi o polovinu kalkulovaných nákladů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/307/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systému odpadového hospodářství.
Dále Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat ceny pro podnikatele dle zápisu.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny stočného na rok 2022

I přes rostoucí náklady a ztrátové provozování kanalizace obcí je potřeba schválit stávající cenu stočného i na rok 2022 a to ve stávající výši 20,- Kč/m3. I v letošním roce došlo ke zvýšení nákladů o 15 korun, tj. kolem 35,- Kč/m3, tzn. že schodek na stočném je opět zhruba 300 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/308/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného pro rok 2022 ve výši 20,- Kč/m3.

*    *    *

Bod 5 – Návrh změny ÚP obce č. 5

V minulém roce bylo schváleno zadání změny č. 5 ÚPo na základě potřeb obce, zájmového spolku, právnické osoby a dle požadavků soukromých osob. Důvody pro zpracování v pořadí páté změny územního plánu byly požadavky obce, kdy měl za úkol projektant prověřit a navrhnout nový dopravní skelet v největší lokalitě pod Lomky směrem k Brousku, neboť změnou vlastnictví jednoho pozemku se přijde o jednu komunikaci a dále ještě zvážit možnost výstavby nájemního domu v severovýchodní části obce za bytovkou. Vzhledem k námitce se vyhovuje a území pod Lomky až k Brousku se proto vypouští s následným aktuálním řešením studie zástavby včetně sítě komunikací. Zájmový spolek požadoval změnu z technické na občanskou vybavenost, právnická osoba chtěla změnu na druhé podlaží z podkroví v objektu a možnost mycí linky, soukromé osoby žádaly ve dvou případech o rozšíření plochy pro rekreaci. Mimo to se do stavu zahrnula nová výstavba ve středu obce, veřejná zeleň na Ovčíně a zúžení uličního prostoru ve prospěch parcel u Hasíka. V současné době je vše hotovo a materiál je předložen zastupitelstvu obce k vydání změny územního plánu. Nová zástavbová studie pro plochu pod Lomky směrem k Brousku nad plochou k podnikání podél silnice 1/3 se v současné době zpracovává.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/309/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s vypuštěním veřejných prostranství VP-1 z řešení změny, schvaluje rozhodnutí o námitkách ke změně a vydání změny č. 5 ÚPo Klenovice a ukládá starostovi obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vydání změny č. 5 ÚPo.

*    *    *

Bod 6 – Mimořádná odměna členovi ZO

Podle platné legislativy je možno projednat návrh na mimořádnou odměnu i neuvolněnému členovi zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že v čele obce stojí neuvolněný starosta obce a výkonu své funkce se věnuje jako uvolněný, tak díky tomu se daří plnit úkoly rozpočtu i nad jeho rámec a to dlouhodobě. Nejde jen o trvalý a soustavný rozvoj obce, ale i o kulturní život, sportovní vyžití a návrat k tradicím s ohledem na historii, a to se daří dle možností i v druhém nelehkém roce s covidem. Odměna je ve výši dvojnásobku měsíční odměny a bude vyplacena v listopadové výplatě.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 29/310/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce, jako neuvolněnému členovi ZO, ve výši dvojnásobku měsíční odměny, tj. 64.902,- Kč, za trvalý a soustavný rozvoj obce ve všech oblastech i v letošním roce s covidem. Odměna bude vyplacena v listopadové výplatě.

*    *    *

Bod 7 – Dotace na výměnu VO

Již několik let sledujeme dotační možnosti na výměnu svítidel veřejného osvětlení s cílem úspory spotřeby elektrické energie. Současná situace s nárůstem ceny energie je pádným argumentem. Smyslem výměny světel je nahradit stávající sodíkové lampy za led ekosvětla. Na základě našeho pasportu veřejného osvětlení možnosti výměny odpovídá dle požadavků dotace celkem 103 za 124 světelných bodů. Při předpokládané úspoře kolem 75% nákladů, tj. asi 30 tisíc kWh se může dotace pohybovat kolem 0,9 milionu korun, což by stačilo na pořízení téměř všech světel dle požadavků podpory. Program této podpory je označen jako „Efekt“ 2022. K tomu je potřeba připočítat náklady spojené s montáží a demontáží za použití techniky a nějaký doplňkový materiál, kde se předpokládá částka kolem 400 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/311/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádostí o dotaci na výměnu svitidel VO za účelem úspory nákladů za spotřebovanou elektrickou energii pod názvem „Efekt“ 2022.

*    *    *

Bod 8 – Dodatek nájemní smlouvy

Již několik let má obec pronajaté pozemky na bývalém fotbalovém hřišti od současné majitelky za účelem provozování sportovněrekreační činnosti a hasičského sportu, kde pravidelně cvičí a zdokonalují akceschopnost naši dobrovolní hasiči, kteří jsou zároveň členy zásahové jednotky obce pro případ požáru, povodní a jiných mimořádných událostí. Paní majitelka požaduje zvýšení nájmu na 10 tisíc korun ročně od 1.1.2022. Ostatní povinnosti z nájemní smlouvy zůstávají zachovány.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/312/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s dodatkem nájemní smlouvy o pronájmu pozemků na zvýšení nájmu ve výši 10.000,- Kč ročně s platností od 1.1.2022.

*    *    *

Bod 9 – Finanční dar

Již několik let má obec pronajaté pozemky na bývalém fotbalovém hřišti od současné majitelky za účelem provozování sportovněrekreační činnosti a hasičského sportu. Vedle toho máme uskladněné věci v objektu nemovitosti č.p. 25, ke které patří pronajaté pozemky. Za dlouhodobé využívání bez náhrady jsme se dohodli s pronajímatelkou na jednorázovém finančním daru ve výši 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/313/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč paní xxxxxxxxxx za užívání nemovitosti č.p. 25.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 21/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů 16 200,00  
  1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 14 400,00  
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00  
    Příjmy celkem 96 600,00  
2212   Silnice   111 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   97 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   2 276 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   30 000,00
3631   Veřejné osvětlení   97 500,00
3635   Územní plánování   300 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   300 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   5 000,00
6112   Zastupitelstva obcí   70 800,00
    Výdaje celkem   3 287 400,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 3 190 800,00  
    Financování celkem 3 190 800,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 96,6 tisíce korun takto: 36,6 tisíce jsou doplatky z daní, z hazardních her a za odpady, 10 tisíc je odvod z pokuty za znečištění rybníka a 50 tisíc je převod za připojení RD v lokalitě 5 RD. Na straně výdajů je téměř 3,3 milionu korun takto: přes111 tisíc je na projekt opravy MK 24 RD, 97 tisíc jsou náklady na zastřešení ČOV 5 RD, 30 tisíc je na posílení nákladů na dětské hřiště jihozápad, více jak 97 tisíc je na zpracování žádosti na výměnu VO, 300 tisíc je na změnu ÚPo č. 5 a studii zástavby na Dílech, 300 tisíc je připraveno na terénní úpravy na severovýchodě obce, 5 tisíc je finanční dar za využití č.p. 25, skoro 71 tisíc je na odměnu starostovi a největší částkou je předfinancování faktur z výstavby tůní ve výši necelých 2,28 milionu korun, po obdržení dotace se tato částka převede zpět. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je skoro 3,2 milionu korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/314/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 21/2021.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

První informace starosty se týkala prací na vybudování podezdívky kolem ČOV 5 RD, na kterou se postaví zastřešení a zabudování prvků na dětském hřišti jihozápad, které se ohradí kůly s nataženým provazem a doplní koš a tabule s provozním řádem.
Další sdělení starosty je z dnešního posledního kontrolního dne na tůních, které jsou hotové. Zbývá upravit terén okolo nich zeminou, což se na jaře zvláčí, oseje travinou a uválcuje.
Poté místostarosta sdělil přítomným, že bylo požádáno o bezúplatný převod terénního vozidla UAZ od Armády ČR, která takto nabízí nepotřebný materiál obcím pro jejich potřeby. Vozidlo by bylo využito na kontrolu stavu katastru i v horším terénu a pro další potřeby a činnosti obecního úřadu.
Starosta představil zastupitelům návrh nové studie zástavby v lokalitě Na dílech, které bylo vyňato z řešení projednávané změny ÚPo č. 5. Do konce roku by měla být předložená.
Pak starosta představil koupi části pozemku Na Brousku, kde má majitel poslední chaty plot v naší cestě. Po předložení GP dojde k prodeji.
V následujícím bodě seznámil přítomné s možností směny pozemků mezi obcí a majitelem bývalé pizzérie. Jedná se o pozemky pod komunikací a parkovištěm. Bude připraven návrh směny pro další jednání.
Starosta se obrátil na odbor ŽP v Soběslavi s možností řešení odvodu přečištěných vod ze všech čtyřech rekreačních lokalit. Přečištěné odpadní vody z domovních ČOV by byly odvedeny ze zástavby U Hasíka a před Ovčínem do vodoteče pod železnicí, ze zástavby pod Horů kopcem vedle viaduktu a ve Višním keři do zatrubněné vodoteče z obce, respektive do otevřené stoky. Vodohospodářské oddělení s tímto návrhem souhlasí.
V souvislosti se schválením změny ÚPo č. 5 je možno stavět v severovýchodní části obce nad lokalitou 5 RD bytový dům, o který mají zájem soukromí investoři. Podle starosty je z jejich strany zájem koupit pozemek co nejdříve, což se nestačí ale časově realizovat.
Posledním bodem starosty je shrnutí nejbližších plánovaných akcí: rozsvícení stromu se uskuteční bez programu, mikulášská nadílka bude k vyzvednutí v prodejně jednoty nebo v místní knihovně.
Jako poslední předseda kontrolního výboru oznámil, že bude podán návrh na exekuci na nedodané zboží, protože nedošlo k navrácení financí a protistrana nekomunikuje.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:05 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 11. 2021

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 29. 11. 2021
  Olga Bělohlavová v. r. dne 29. 11. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 29. 11. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 25. 11. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. omluvena
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 25. 11. 2021 (čvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém hospodaření s odpady na rok 2022
4) Stanovení stočného na rok 2022
5) Návrh změny ÚP obce č. 5
6) Mimořádná odměna členovi ZO
7) Dotace na výměnu VO
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 15. 11. 2021
Sejmuto: 25. 11. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek