KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 31/2022

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 31/2022

Den a místo zasedání: 1. 2. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluvena je z pracovních důvodů paní Olga Bělohlavová a ze zdravotních paní Šárka Hlasová Dis. Starosta obce určil zapisovatelem z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánová Bc. Tomáš Doležal a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce poté předložil přítomným navržený program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Finanční dary
4) Převod pozemku od SPÚ
5) Věcné břemeno pro vodovodní řad
6) Smlouva o VB pro kabel NN
7) Zásilkovna Box
8) Prominutí dluhu
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/322/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Pracuje se na dotaci na výměnu světel VO. Z dlouhodobých usnesení máme stále nesplněny: odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby, kde potřebujeme souhlas od SPÚ. Zatím není uzavřena směnná smlouva na rozšíření cesty vedle pneuservisu, pozemek je již uvolněn ze zástavy a nyní musí vlastník posunutého plotu vše vyřídit ke koupi. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době se po zápočtu části vzájemných pohledávek podala výzva k zaplacení, ale tu si protistrana nesplnila, proto vše bylo postoupeno exekučnímu soudu. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, kde není zájem ze strany vlastníků. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož dojde snad k dohodě, ale i s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. Setkání je plánováno v nejbližší době. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Příští rok se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Finanční dary

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o dary na podporu činnosti v roce 2022.
Jako první se obrací se žádostí o podporu Jihočeské centrum o.p.s. Tábor, které poskytuje pomoc pro zdravotně postižené a seniory pro celé území okresu. Žádost je o dar ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/323/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na podporu Jihočeského centra o.p.s, Tábor ve výši 1.000,- Kč.

Ve druhém případě nás žádá o podporu včelařské činnosti zájmové sdružení Českého svazu včelařů, základní organizace Soběslav. Zejména na boj s varoázou dáváme každoročně 2 tisíce korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/324/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost sdružení Českého svazu včelařů, základní organizace Soběslav ve výši 2.000,- Kč.

Třetí žádostí o finanční podporu je Ochrana fauny ČR o.p.s. ve Voticích, kam většinou směřuje našich 2 tisíce korun pro postižená zvířata a péči o ně a tak tomu je i letos.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/325/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na podporu Ochrany fauny ČR o.p.s. ve Voticích ve výši 2.000,- Kč.

Jako čtvrtá žádá o finanční podporu Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav pro rok 2022 ve výši 18.000,- Kč na provoz a podporu služeb zařízení, což je každoročně navrženo.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/326/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na poskytování služeb Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav ve výši 18.000,- Kč.

Pátým žadatelem o finanční podporu je Myslivecký spolek BOR-Klenovice, který se stará o aplikaci pachových ohradníků kolem silnice proti zvěři a její přikrmováni v zimních měsících. Na tuto jejich činnost dáváme 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/327/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost pro Myslivecký spolek BOR-Klenovice ve výši 5.000,- Kč.

Na šestém místě je podpora Linky bezpečí, z.s., která se zabývá zejména krizovými službami mezi dětmi a mládeží, což je v současné době covidové potřeba. Výše našeho daru je vždy 1 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/328/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši 1.000,- Kč.

Sedmá žádost je od pečovatelské služby Senior – Domu Soběslav a protože nám zde zůstává stálý počet občanů vyžadujících tuto péči, proto je návrh 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/329/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na podporu pečovatelské služby Senior – Domu Soběslav ve výši 5.000,- Kč.

Osmou potřebnou společností na podporu je centrum I MY, o.p.s. Soběslav, která pomáhá hlavně rodinám s handicapovanými dětmi. Naše podpora je potřeba zvýšit na 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/330/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na podporu centra I MY, o.p.s. Soběslav ve výši 5.000,- Kč.

Jako devátý žadatel o finanční podporu je náš SDH Klenovice, který se mimo jiné zasloužil i o podzimní úklid a čistotu okolo obce. Na jejich činnost přispíváme 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/331/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost SDH Klenovice ve výši 5.000,- Kč.

Předposlední desátá žádost o finanční dar je od Svazu tělesně postižených, Místní organizace Soběslav, která pomáhá finančně s rekondicemi a přispívá na invalidní pomůcky. Přispívali jsme vždy 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/332/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na podporu Svazu tělesně postižených, Místní organizace Soběslav, ve výši 5.000,- Kč.

Posledním je Domácí Hospic Jordán, o.p.s., který poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a pomáhají i jejich rodinám. Tato záslužná činnost si zaslouží našich 5 tisíc.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/333/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na podporu poskytování péče pro Domácí Hospic Jordán ve výši 5.000,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Převod pozemku od SPÚ

Již při budování protipovodňových opatření na Lužnici v naší osadě Ovčín bylo dohodnuto se Státním pozemkovým úřadem ČR, že pozemek parc.č. KN 3483 bude bezúplatně převeden do majetku obce, neboť se na něm nachází vybudované čerpací místo v případě povodní. V současné době je přes tento pozemek i projektován vodovodní řad pro osadu Ovčín. Současná změna územního plánu označuje pozemek jako veřejnou zeleň, což je podmínkou pro bezúplatný převod.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/334/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. KN 3458 v k.ú. Klenovice u Soběslavi na obec od SPÚ ČR z důvodu umístění čerpacího místa při povodni a uložení vodovodního řadu pro osadu Ovčín.

*    *    *

Bod 5 – Věcné břemeno na vodovodní řad

Již více než před rokem jsme se dohodli s majiteli pozemku parc.č. KN 379/2 manželi xxxxxxxxxx, že bude zaměřeno věcné břemeno vodovodního řadu v majetku obce na jejich pozemku. Geodetická firma, jenž zaměřovala jejich stavbu a přípojky, provedla i zaměření tohoto věcného břemene. Zastupitelé souhlasili s uložením břemene vodovodu za úplatu a čekalo se na stanovení částky. Na konci minulého roku nám byla sdělena výše úplaty a to 6 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/335/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu na zřízení věcného břemene pro uložení vodovodního řadu v pozemku KN p.č. 379/2 v k.ú. Klenovice s manželi xxxxxxxxxx za úplatu ve výši 6.000,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Smlouva o VB pro kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o novou přípojku NN k novému objektu v lokalitě nad Ovčínem. Jedná se o pozemek KN parc.č. 3481 a 3493 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu na VB pro kabel NN.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/336/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu na zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 3481 a 3493v k.ú. Klenovice za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Zásilkovna Box

Na podzim loňského roku jsme byli opakovaně osloveni provozovatelem Zásilkovny s.r.o. o možnosti umístit v naší obci jejich BOX automat sloužící k vyzvedávání zásilek. Po dohodě s obchodním zástupcem jsme konečně po novém roce našli vhodné místo na návsi u prodejny Jednoty, protože se to do konce roku nestihlo. Smlouva o užívání plochy by platila po vyvěšení záměru a schválení zastupitelstvem, byla by na dobu neurčitou a bezúplatně.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/337/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí záměr vyvěsit oznámení o částečném užívání plochy na návsi vedle prodejny jednoty na parc.č. KN st. 184 v našem katastru.

*    *    *

Bod 8 – Prominutí dluhu

Již několik let se potýkáme s dlouhodobým neplatičem panem xxxxxxxxxx, který bydlel v obci s manželkou na č.p.xxx. I když se fyzicky odstěhovali z domu, který prodali novým majitelům, přesto byli i nadále hlášeni na svojí klenovické adrese, což neřešili ani noví majitelé. Tím se jejich původní dluh stále každým rokem zvyšoval a oni tu ale nebyli. Proto jsme se rozhodli před koncem roku po dohodě se stávajícími majiteli o úřední změnu bydliště a tím dluh ukončit. Přesto se vyšplhal na téměř 34 tisíc korun z původních necelých deseti tisíc korun, kdy ještě v obci skutečně bydlel. Tento dluh je nevymahatelný a zbytečně se administrativně zvyšoval. Zastupitelstvo obce má podle zákona o obcích možnost v takových případech rozhodnout o vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 tisíc korun. Celkem jde o částku 33.866,- Kč: z toho 650,- za psa, 8.034,- za odpady a 25.182,- za stočné.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/338/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s rozhodnutím o vzdání se práva a prominutí dluhu panu xxxxxxxxxx ve výši 33.866,- Kč.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 1/2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000,00  
    Příjmy celkem 1 000,00  
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj   2 000,00
2310   Pitná voda   8 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   5 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť   2 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži   5 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob   23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení   6 000,00
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče   5 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence   1 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   5 000,00
    Výdaje celkem   62 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 61 000,00  
    Financování celkem 61 000,00  

V tomto prvním letošním rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 1 tisíc korun za VB kabelu NN, na straně výdajů jde 54 tisíc do finančních darů dle jednotlivých paragrafů a 8 tisíc je na VB vodovodu a vklad do KN, celkem 62 tisíc korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 61 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/339/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 1/2022.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

První informace starosty se týkala problematiky kolem návesního rybníka: voda v nádrži je špatná a páchne, což potvrzují vzorky, proběhlo místní šetření, které nezjistilo další nátok závadných látek, vzorky se znovu odebraly včetně kanalizací z obou stran, bylo doporučeno postupné upouštení vody za stálého nařeďování díky srážkám a přítoku z meliorací.
Dalším sdělením starosty byla nabídka mobilního rozhlasu, kterou zatím zastupitelé odmítli.
V následujícím bodě seznámil přítomné s připravovanou změnou ve stanovení školských spádových obvodů základního vzdělávání. Důvodem je zájem a přání rodičů umisťovat si své děti bez ohledu na spádovost. Aby se toto neporušovalo, bude jeden obvod obou městských základních škol. Toto se již loni změnilo i u mateřských škol.
Poté se zmínil o potřebě kácení stromů a odstraňování dřevin okolo strouhy od kanalizačního výtoku pod silnicí do řeky, dále okolo potoka nad panelkou u odbočky na Veselku, pak pod skládkou v lese, což by bylo dřevo na čarodějnice a nakonec podél trati u Hronova lesíku v trase budoucí účelové cesty. Vše se musí stihnout do konce vegetačního klidu.
Pak starosta představil možnost po roce vrátit jednu z obnovených tradicí, kterou je Maškarní průvod obce se vším, co k tomu patří na druhou březnovou sobotu. Na hasičské schůzi to bylo odsouhlaseno. Za tímto účelem bude svolána první schůze Maškarního společenstva.
V tomto bodě seznámil zastupitele s postupem jednání mezi developery a vlastníky pozemků pro výstavbu Na Dílech v jihovýchodní části obce. Vlastníkům byla předložena prezentace celého záměru, kde by v první etapě mělo vzniknout až 58 stavebních parcel. Ty by byly zasíťovány investorem a převedeny na obec. To se týká veškerých veřejných prostranství jak ulic, tak zelených ploch včetně poldru. Obec je zde rovněž vlastníkem tří pozemků, které by také vykupovaly.
Dále shrnul stav podaných žádostí o dotace na krajský úřad: nejprve byla podána žádost na dopravní automobil pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů naší obce pro jeho dofinancování a poté na rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod pro 150 EO v nové zástavbě pod Lomky.
Mimo již podané žádosti je dle starosty možné zkusit ještě i dotační možnost na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV 150 EO z výzvy Ministerstva zemědělství a z fondů Životního prostředí na plánovanou březovou alej do Kamenných kolem tůní.
Na jaře se musí ještě dokončit terénní úpravy kolem vybudovaných tůní s osetím trávy, což si zhotovitel za pomoci starosty domluvil s nájemcem okolních pozemků.
Zastupitel pan Doležal navrhl možnost pronájmu zimního stadionu vzhledem k nepříznivé zimě na bruslení a lední hokej. Starosta se již informoval v kanceláři TJ na termín, kdy mu bylo sděleno, že do konce února je hala plně obsazena. V případě uvolnění vhodného víkendového dne by se to mohlo zkusit. Jinak veřejné bruslení probíhá a o jarních prázdninách bude každý den odpoledne od 14 do 15,45 hodin.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:17 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 2. 2022

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 4. 2. 2022
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 4. 2. 2022
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 4. 2. 2022


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 1. 2. 2022

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová nepřítomna - omluvena
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. nepřítomna - omluvena
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 1. 2. 2022 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Finanční dary
4) Převod pozemku od SPÚ
5) Věcné břemeno na vodovodní řad
6) Smlouva o VB pro kabel NN
7) Zásilkovna BOX
8) Prominutí dluhu
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 24. 1. 2022
Sejmuto: 1. 2. 2022

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek