KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 32/2022

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 32/2022

Den a místo zasedání: 3. 3. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je Ing. Jaroslav Vacek, který je na dovolené. Starosta obce určil zapisovatelem z tohoto zasedání Mgr. Martina Náhlíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Olga Bělohlavová a Šárka Hlasová DiS.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body: 8) Výstavba Na Dílech, 9) Bezúplatný převod pozemku, 10) Zapojení území obce do Toulavy, 11) OZV č. 1/2022 o o stanovení školského obvodu ZŠ a Dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a 12) Finanční dar.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/340/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o body: 8) Výstavba Na Dílech, 9) Bezúplatný převod pozemku, 10) Zapojení území obce do Toulavy, 11) OZV č. 1/2022 o stanovení školského obvodu ZŠ a Dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a 12) Finanční dar.

Starosta obce poté předložil přítomným doplněný program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemku
4) Pronájem pozemku
5) Smlouva o VB pro kabel VN
6) Elektronická úřední deska
7) Internetové stránky s aplikací
8) Výstavba Na Dílech
9) Bezúplatný převod pozemku
10) Zapojení území obce do Toulavy
11) OZV č. 1/2022 o stanovení školského obvodu ZŠ a Dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ
12) Finanční dar
13) Změna rozpočtu
14) Různé a diskuse
15) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/341/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny, darovací smlouvy na finanční dary budou odeslány co nejdříve. Pracuje se na dotaci na výměnu světel VO. Z dlouhodobých usnesení máme stále nesplněny: odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na územním řízení a stavebním povolení stavby, kde máme souhlas se stavbou od SPÚ. Zatím není uzavřena směnná smlouva na rozšíření cesty vedle pneuservisu, pozemek je již uvolněn ze zástavy a nyní musí vlastník posunutého plotu vše vyřídit ke koupi. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době je nařízena exekuce. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, kde není zájem ze strany vlastníků. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož máme dohodu na směnu, ale je potřeba se sejít i s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. Setkání je plánováno v nejbližší době. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Letos se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Prodej pozemku

Při zaměřování hranic zahrady v chatové oblasti Na Brousku mezi Klenovicemi a Soběslaví zjistili manželé xxxxxxxxxx jako vlastníci nemovitosti, že roh jejich zahrady s plotovým pilířem se nachází historicky na sousedním pozemku, tj. ve vlastnictví naší obce. V tomto stavu to již koupili od původních vlastníků. Na základě GP jde o parc. č. KN 2554/2 o výměře 1 m2 a je oddělen z pozemku parc. č. KN 2554, jehož součástí je i cesta na Lomky.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/342/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 2554/2 o výměře 1 m2 manželům xxxxxxxxxx z Tábora v k.ú. Klenovice u Soběslavi za 300,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Pronájem pozemku

Na minulém zastupitelstvu jsme vzali na vědomí záměr pronájmu plochy do užívání, který byl následně vyvěšen dle zákona o obcích. Od podzimu loňského roku jsme byli opakovaně osloveni provozovatelem Zásilkovny s.r.o. s možností umístit v naší obci jejich BOX automat sloužící k vyzvedávání zásilek. Po dohodě s obchodním zástupcem bylo konečně po novém roce vybráno vhodné místo na návsi u prodejny Jednoty o výměře 1,36 m2, jež se nachází na st. parc. č. KN 184 v k.ú. Klenovice u Soběslavi. Smlouva o užívání plochy by platila od března, byla by na dobu neurčitou a bezúplatně.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/343/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy na užívání plochy pro umístění BOXu Zásilkovny s.r.o. na dobu neurčitou na pozemku st. parc. č. KN 184 o výměře 1,36 m2 a to bezúplatně.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva o VB pro kabel VN

Společnost EG.D, a.s. před výstavbou nového kabelového vedení uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu VN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o nově položený kabel VN, stožár VN s uzemněním v pozemku parc.č. KN 2554 a kabelové vedení VN v pozemku parc.č. KN 2427/2. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 8.800,- Kč a jde o smlouvu na VB pro kabel VN.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/344/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu na zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. pro položený kabel VN, stožár VN s uzemněním v pozemku parc.č. KN 2554 a kabelové vedení VN v pozemku parc.č. KN 2427/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 8.800,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Elektronická úřední deska

Vzhledem ke stálé změně legislativy a modernizace ve zveřejňování informací a dokumentů na úřední desku jsme nuceni i my jít s dobou a proto je předložena nabídka společnosti Galileo Smart City na pořízení tzv. Kiosku tj. elektronickou úřední desku. Jde o interaktivní dotykový displej, který umožňuje rychlé komfortní vydání a je přístupný nepřetržitě široké veřejnosti. Jsou dvě možnosti pořízení tohoto moderního informačního systému: první nabídka je na pronájem a druhá forma je koupě zařízení. Pronájem se pohybuje od 12,4 tisíce do 7,8 tisíce korun podle délky na 24 až 60 měsíců. Koupě má cenu od 230 tisíc do 266 tisíce korun podle délky záruky na 24 až 60 měsíců. Ceny jsou zaokrouhleny a s DPH. Vhodnější způsob získání této nové informační technologie je pronájem, protože kdyby se objevila možnost dotace na její pořízení, tak bychom mohli žádat. Zastupitelé se shodli zatím tento informační elektronický kiosek nepořizovat.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/345/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice nesouhlasí s pořízením elektronické úřední desky od společnosti Galileo Smart City.

*    *    *

Bod 7 – Internetové stránky s aplikací

Tak jak se stále mění legislativa a modernizuje se zveřejňování informací a dokumentů na webových stránkách, tudíž je potřeba nechat zhotovit nový web obce. I zde je předložena nabídka společnosti Galileo corporation na zhotovení přístupných stránek s mobilní aplikací ve veřejném sektoru dle směrnice Evropského parlamentu. Přístupností webu se rozumí, že neklade uživatelům žádné překážky v jeho používání, nikoho nediskriminuje ať jde o tělesně postižené, psychicky nemocné či seniory a další. Přístupnost veřejných služeb se stává běžnou součástí veřejné správy. Nabídka na vytvoření internetových stránek se skládá z následujících částek: analýza stávajícího webu, návrh nové struktury. Převod dat školení, off-line záloha současné podoby a konzultace 29,5 tisíce a roční poplatek za celkový provoz, správu, údržbu, podporu, zálohování, ochrana, upgrade systému, bezpečnost a konzultace včetně změn legislativy a obnova certifikátů za 9 tisíc korun, dále výroba modulu pro aplikaci za 13,9 tisíce a roční poplatek za provoz modulu 4 tisíce korun. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/343/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s vytvořením internetových stránek s mobilní aplikací od společnosti Galileo corporation za celkovou cenu 56.400,- Kč bez DPH.

*    *    *

Bod 8 – Výstavba Na Dílech

Na sklonku minulého roku byla schválena změna č. 5 Územního plánu obce a na ní navazující nová studie zástavby v lokalitě Na Dílech. Tu jsme byli nuceni řešit, protože došlo ke změně vlastníků u pozemku, který navazoval na současnou zástavbu, kde měla být místní komunikace. Noví vlastníci drtivou většinou s tímto řešením nesouhlasili, proto byl předělán celý komunikační skelet a nové rozmístění stavebních parcel podél těchto cest. Na podzimních jednáních byli zastupitelé seznámeni s možností vstupu developerů do výstavby inženýrských sítí a následného prodeje stavebních parcel v této lokalitě. Na základě studie zástavby bylo proto celé území rozděleno na dvě části. V první části jde o tři etapy s celkem 58 stavebními pozemky. Na základě jednání vlastníků a obce s developery došlo ke společnému souhlasu s prodejem pozemků za cenu 700,- Kč/m2. Celkem zde má obec 6.893 m2 na 3 pozemcích (parc.č. KN 454/1, 426/1 a 454/3) a nabídková cena výkupu těchto pozemků je 4.825.100,- Kč. Vedle obce je zde ještě dalších 12 soukromých osob, které vlastní půdu v tomto zájmovém území. Náklady na zasíťování se odhadují na 1.200 korun na jeden čtvereční metr bez DPH a navíc téměř 1/3 pozemků jde do uličních prostorů se sítěmi, záchytného poldru a veřejné zeleně, což se neprodává a bude převedeno bezúplatně obci do vlastnictví a správy. V případě prodeje nad 3,5 tisíce korun za metr čtvereční dostane každý vlastník původních pozemků 30 % z prodeje navíc nad výkupní cenu. S nájemcem zemědělské půdy je dohodnutá výpověď z nájemní smlouvy a odstoupení od předkupního práva.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/347/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s developerským záměrem výstavby v lokalitě Na Dílech, s výpovědí z nájemní smlouvy včetně odstoupení nájemce od předkupního práva a s nabídkovou cenou 700,- Kč/m2 prodávaných pozemků.

*    *    *

Bod 9 – Bezúplatný převod pozemku

Na minulém jednání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že na pozemek parc.č. KN 3483 bude podána žádost o bezúplatný převod do majetku obce od SPÚ. Současná změna územního plánu označuje pozemek jako veřejnou zeleň, což je podmínkou pro bezúplatný převod.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/348/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. KN 3483 v k.ú. Klenovice u Soběslavi na obec od SPÚ ČR jako veřejnou zeleň.

*    *    *

Bod 10 – Zapojení území obce do Toulavy

Členstvím obce v MAS Lužnice vstoupilo celé katastrální území do turistické oblasti Toulava. Za tímto účelem bylo s platností od 1.1.2022 zahrnuto území naší obce do této destinační společnosti a byla podepsána Dohoda o zapojení katastrálního území obce Klenovice s Toulavou, o.p.s. v oblasti cestovního ruchu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/349/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí uzavření Dohody o zapojení katastrálního území obce v destinační společnosti Toulava, o.p.s..

*    *    *

Bod 11 – OZV č. 1/2022 o stanovení školského obvodu ZŠ a uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu

Na základě změny platné vyhlášky Města Soběslavi, jako zřizovatele základních škol, pro stanovení společného školského obvodu pro základní vzdělávání jsme nuceni ke změně současné i svojí OZV č. 3/2005 o stanovení školského obvodu spádové ZŠ z 15.12.2005, kde je stanovena jako spádová škola pro naši obec Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, a tak je uzavřena i Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy mezi obcí a městem. Proto musíme nejprve zrušit svoji vyhlášku a předmětnou dohodu a poté schválit novou obecně závaznou vyhlášku a uzavřít novou dohodu pro předškolní vzdělávání v základních školách Soběslav.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/350/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje novou OZV č. 1/2022 o stanovení školského obvodu základních škol a Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základních škol Soběslav. Zároveň se ruší OZV č. 3/2005 o stanovení školského obvodu spádové základní školy a Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy.

*    *    *

Bod 12 – Finanční dar

V minulém týdnu došlo k napadení Ukrajiny Ruskem, což vyvolalo v ČR obrovskou vlnu solidarity. Ani obce nezůstávají stranou a proto dle doporučení SMS ČR se rozhodlo zastupitelstvo obce pomoci konkrétním ukrajinským občanům, kteří byli převezeni z Ukrajiny do obce do rodiny příbuzných, u nás žijících xxxxxxxxxx, kteří jsou ukrajinského původu. Do jejich domu převezli celkem čtyři osoby, dvě ženy a dvě děti, které jsou bez prostředků na našem území. Na každou osobu byla schválena částka 10 tisíc korun, finanční dar je celkem ve výši 40 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/351/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar paní xxxxxxxxxx na západě Ukrajiny ve výši 40.000,- Kč.

*    *    *

Bod 13 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 2/2022 ze 3.2.2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   -8 100,00
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek   8 100,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty bylo potřeba posílit finanční prostředky na nákup paměťových karet do kamer.

Rozpočtové opatření 5/2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1032   Podpora ostatních produkčních činností 71 900,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 100,00  
    Příjmy celkem 81 000,00  
6171   Činnost místní správy   68 400,00
6221   Humanitární zahraniční pomoc přímá   40 000,00
    Výdaje celkem   108 400,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 27 400,00  
    Financování celkem 27 400,00  

V tomto pátém letošním rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 81 tisíc korun: 71,9 tisíce za prodej dřeva, 8,8 tisíce za VB kabelu VN a 300 korun za prodej pozemku, na straně výdajů jde 68,4 tisíc na pořízení nových internetových stránek s aplikací a 40 tisíc je na podporu uprchlíků z Ukrajiny v naší obci, celkem 108,4 tisíc korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 27,4 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/352/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 5/2022.

*    *    *

Bod 14 – Různé a diskuse

První dotaz starosty směřoval na zastupitelky, zda se uskuteční dětský karneval. Přítomní se shodli na pořádání zábavy pro děti některou březnovou sobotu v restauraci.
Následující informace starosty byla o připravovaném maškarním masopustním průvodu, který se koná v sobotu dne 12.3. od 10 hodin po obci s muzikou. Sraz je v 9 hodin u restaurace.
Další sdělení starosty se týkalo pořádání soutěže Vesnice roku 2022, do které by se obec mohla přihlásit a získat tak zpětnou vazbu, jak si stojíme v porovnání s konkurencí při budování a rozvoji obce.
V následujícím bodě seznámil přítomné s možnou směnou pozemků kolem bývalé pizzerie, kdy vlastník objektu má část komunikace a naopak jeho dům a altán zasahuje do obecního pozemku. Vedle toho se vrátil k záměru prodeje částí cest k domům nad ČOV 150 EO a pod Lomky.
Poté se opět zmínil o domluveném kácení stromů a odstraňování dřevin okolo strouhy od kanalizačního výtoku pod silnicí do řeky, dále okolo potoka nad panelkou u odbočky na Veselku, pak pod skládkou v lese, což by bylo dřevo na čarodějnice a nakonec podél trati u Hronova lesíku v trase budoucí účelové cesty. Kromě lesa se ostatní místa musí stihnout do konce vegetačního klidu.
Pak starosta oznámil úspěšně podanou žádost o dotaci na výsadbu březové aleje do Kamenných okolo nově vyhloubených tůní. V první polovině roku se bude zpevňovat cesta k tůním, kde je požádáno o dotaci z POV JČK.
Dále představil nabídku letního putovního kina, které by se mohlo konat zase začátkem srpna na návsi vedle restaurace, návrh byl na pátek 5.8., respektive 6.8. v sobotu. Filmy budou vybrány.
Poslední bod patřil místní prodejně Jednoty. Starosta společně s ředitelem Jednoty probírali možnosti ekonomické podpory provozovny. Družstvo požádalo o dotaci na provoz všech prodejen Jihočeský kraj, pak připadá v úvahu i finanční podpora obce a jako další scénář je koupě prodejny do vlastnictví obce, kterou by Jednota provozovala. Zde je to otázkou kupní ceny.

*    *    *

Bod 15 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:20 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 3. 2022

Zapisovatel: Mgr. Martin Náhlík v. r.  
 
Ověřovatelé: Olga Bělohlavová v. r. dne 10. 3. 2022
  Šárka Hlasová DiS. v. r. dne 10. 3. 2022
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 10. 3. 2022


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 3. 3. 2022

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek omluven


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 3. 3. 2022 (čvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemku
4) Pronájem pozemku
5) Smlouva o VB pro kabel VN
6) Elektronická úřední deska
7) Internetové stránky s mobilní aplikací
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 23. 2. 2022
Sejmuto: 3. 3. 2022

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek