KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 33/2022

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 33/2022

Den a místo zasedání: 19. 4. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:02 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je Bc. Tomáš Doležal, který je v zaměstnání. Starosta obce určil zapisovatelem z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Mgr. Martin Náhlík a paní Ivana Petrů.

Starosta obce poté předložil přítomným navržený program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Koupě pozemku
5) Finanční dary
6) Plán financování obnovy vodovodu
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/353/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Jako první starosta navrhl přítomným zrušení usnesení z minulého zasedání, které schvalovalo finanční dar na pomoc ukrajinské rodině, která odešla před válečným konfliktem ke svým příbuzným žijícím v naší obci. Rodina se vrátila po několika dnech zpět do vlasti a tím nebyl naplněn účel daru.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/354/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší Usnesení číslo 32/351/2022 v plném znění.

Poté starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny: kupní smlouva na příkup pozemku na Brousku byla vložena, box Zásilkovny je umístěn na základě smlouvy o pronájmu, je uzavřena smlouva na VB pro kabel VN na Brousku, je vytvořen návrh nových webových stránek obce a je podepsána dohoda o společném školském obvodu pro základní vzdělávání. Darovací smlouvy na finanční dary budou odeslány co nejdříve. Pracuje se na dotaci na výměnu světel VO. Z dlouhodobých usnesení máme stále nesplněny: odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků a nyní se jedná o manželský pár. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na územním řízení a stavebním povolení stavby, kde máme souhlas se stavbou od SPÚ. Zatím není uzavřena směnná smlouva na rozšíření cesty vedle pneuservisu, pozemek je již uvolněn ze zástavy a nyní musí vlastník posunutého plotu vše vyřídit ke koupi. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době probíhají exekuce. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, kde není zájem ze strany vlastníků. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož máme dohodu na směnu, ale je potřeba se sejít i s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. Setkání je plánováno v nejbližší době. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Letos se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Prodej pozemků

Na základě změny územního plánu a vzniku nové studie zástavby Na Dílech vzhledem k zablokování původního plánu se staly dvě původně plánované cesty jako slepé, neboť se změnou majitelů pozemků a jejich postojů se nenaplní původní dopravní propojení a současně se stávají tyto pozemky jako nepotřebné. Týká se to dvou míst. První je propojení komunikací ve východní zástavbě nad Doležalovými s plánovaným dopravním skeletem Na Dílech. Druhou je pokračování cesty pod Lomky s propojením rovněž do této lokality. Na obou pozemcích bude zároveň vloženo věcné břemeno pro kanalizační a vodovodní části řadů. Cena je navržena ve výši 300,- Kč/m2.
O první pozemek žádají xxxxxxxxxx. Jedná se o pozemek parc. č. KN 852/183 o výměře 164 m2, který byl kdysi koupen od pana Doležala staršího za účelem propojení komunikací. Jde o ornou půdu a bude sloučen s jejich pozemkem kolem nového RD.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/355/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 852/183 o výměře 164 m2 v k.ú. (orná půda) xxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč/m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

Druhý pozemek si mají zájem koupit xxxxxxxxxx. Tím je pozemek oddělený z obecního pozemku, který byl rovněž určen pro budoucí cestu, tj. parc.č. 2556/4 o výměře 210 m2, využitím ostat. plocha, zeleň. Bude také funkčně spojen s jejich parcelou okolo nového RD.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/356/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 2556/4 o výměře 210 m2 (ost. plocha, zeleň) xxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč/m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

Se vznikem nové studie zástavby přišel i zájem developerské společnosti o výstavbu v celé této lokalitě, jejímž cílem je vybudování technické infrastruktury a následný prodej zasíťovaných pozemků. Na minulém zasedání ZO přítomní souhlasili s prodejem a s cenou, která je 700,- Kč/m2. Po zasíťování dopravního skeletu bude veškerý uliční prostor včetně záchytného poldru převeden do vlastnictví a správy obce za symbolickou cenu. Cena je dohodnuta rozdělením na dvě části: po podpisu smlouvy bude zaplacena částka 100,- Kč/m2 a 600,- Kč/m2 bude uloženo v advokátní úschově a převedeno do roka na účet obce. Mimo to je sjednáno, že pokud se budou prodávat stavební parcely za více jak 3.500 Kč/m2, bude všem prodávajícím vypláceno ještě dalších 30% a to po dobu 10 let. Obec zde vlastní tři pozemky a mimo to je tu dalších 12 vlastníků, se kterými společnost jedná a je dohodnuta pro první tři etapy. Třetím žadatelem, který žádá o koupi pozemků KN parc.č. 426/1 o výměře 3.865 m2, 454/1 o výměře 2.902 m2 a 454/3 o výměře 126 m2, všechny orná půda, je developerská společnost AK develop s.r.o. se sídlem v Praze. Vedle kupní smlouvy na pozemky bude uzavřena i plánovací smlouva na vybudování inženýrských sítí ve veřejném prostoru s následným převodem na obec za symbolickou částku a smlouva na advokátní úschovu pro doplacení hlavní částky za prodej nemovitostí.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/357/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků parc.č. KN 426/1 o výměře 3.865 m2, 454/1 o výměře 2.902 m2 a 454/3 o výměře 126 m2, všechny orná půda v k.ú. Klenovice u Soběslavi, developerské společnosti AK develop s.r.o. se sídlem v Praze za cenu 700,- Kč/m2.

*    *    *

Bod 4 – Koupě pozemku

Již několikrát jsme řešili ve spolupráci se soukromými vlastníky odkupy pozemků, které se v současné době nacházejí v místních komunikacích. Takový případ je, jak jsme již řešili předloni, i v cestě na Brousku, kterou vlastníme společně s městem Soběslav. Majitelka pozemků parc. č. KN 387 a 388 souhlasila s oddělením 14 a 4 m2 dle GP. Dle toho samého oddělení pozemků tam ještě zůstal jeden pozemek zasahující do ulice a tím je pozemek parc.č. KN 852/114 ve vlastnictví xxxxxxxxxx, z něhož je odděleno 25 m2 v uličním prostoru. Cena je 450,- Kč/m2. Celkem tedy 11.250,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/358/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi části pozemku parc. č. KN 852/114 od xxxxxxxxxx o výměře 25 m2 dle GP a prodejní cena pozemku je 450,- Kč/m2.

*    *    *

Bod 5 – Finanční dary

V loňském roce bylo zařazeno jedno dítě žijící v naší obci do programu sociální služby Rané péče Čechy prostřednictvím Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. pro dítě se sluchovým postižením. Na pomoc rodině jsou konané i terénní konzultace a další služby. O finanční podporu je požádána i obec, jež by mohla poskytnout dar ve výši 10 tisíc korun,

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/359/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Rané péče Čechy ve výši 10 tisíc korun na podporu činnosti.

Druhým, komu půjde finanční podpora, je náš SDH Klenovice, který se mimo jiné zasloužil i o jarní úklid a čistotu okolo obce. Na jejich činnost přispíváme 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/360/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost SDH Klenovice ve výši 5.000,- Kč.

Třetím podpořeným subjektem je nezisková organizace Post Bellum, z.ú., pobočka Paměťi národa JČ se sídlem České Budějovice, která připravila projekt Příběhy našich sousedů s rodačkou naší obce xxxxxxxxxx. Projekt zpracovávají děti z komunitní školy při Evangelickém sboru v Soběslavi. Spoluúčast obce je ve výši 11 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/361/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 11.000,- Kč pro neziskovou organizaci Post Bellum, z.ú., pobočka Paměti národa JČ, se sídlem České Budějovice na projekt Příběhy našich sousedů.

*    *    *

Bod 6 – Plán financování obnovy vodovodu

V roce 2019 jsme schválili plán financování obnovy vodovodu, což je povinností vlastníka a to na dobu nejméně 10 let, čili do roku 2028. Se změnou legislativy od roku 2021 a se změnou metodického pokynu pro hodnotu majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence za rok 2020 o více než 10% hodnoty majetku uvedené v předchozím plánu financování obnovy se musí ročně vynaložit minimálně 0,31 milionu Kč/rok místo původních 0,22 milionu Kč/rok. V roce 2019 byl dle platné vyhlášky vodohospodářský majetek vy výši 17,22 milionu Kč, nyní činí hodnota majetku 25,15 milionu Kč. Zároveň s tím se navyšuje i nájemné ročně o 7-8 tisíc korun, letos je 66 tisíc Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/362/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Plán financování obnovy vodovodu na období 2022-2031.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 6/2022 ze dne 8. 4. 2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3341   Rozhlas a televize   5 200,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   -5 200,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty bylo potřeba posílit finanční prostředky na opravu bezdrátového rozhlasu po obci.

Rozpočtové opatření 8/2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 801 500,00  
    Příjmy celkem 801 500,00  
2212   Silnice   263 300,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   120 000,00
3319   Ostatní záležitosti kultury   11 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   45 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   9 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   5 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   22 000,00
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   10 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   5 000,00
6171   Činnost místní správy   42 000,00
6221   Humanitární zahraniční pomoc přímá   -40 000,00
    Výdaje celkem   492 300,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv   309 200,00
    Financování celkem   309 200,00

V tomto osmém letošním rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 801,5 tisíce korun za prodej pozemků, na straně výdajů jde: přes 263 tisíc do komunikací, 120 tisíc je na propojení chodníků, 11 tisíc na projekt našich sousedů, 45 tisíc na vítání občánků, 9 tisíc na doplnění mobiliáře hřiště Lomky, 22 tisíc pro kontejner na dřevo, 10 tisíc pro péči o postižené, 5 tisíc do SDH, 42 tisíc do odvlhčení objektu úřadu a 40 tisíc vratka za zrušený dar na podporu uprchlíků, celkem 492,3 tisíce korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 309,2 tisíce korun ve prospěch příjmů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/363/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 5/2022.

*    *    *

Bod 14 – Různé a diskuse

První sdělení starosty se týkalo rozmístění solárních světelných bodů. Všechny solární lampy jsou instalovány a došlo k jedné změně rozmístění. Na základě nesouhlasu vlastníků samoty Pod Svákovem bylo světlo přesunuto na Novou hospodu.
V následujícím bodě diskuse starosta představil přítomným grafický náhled nových webových stránek obce, který se všem zamlouval.
Další informace starosty se týkala definitivního rozhodnutí ve věci odstranění náspů včetně viaduktu po opuštění stávající železniční trati v souvislosti se spuštěním nového železničního koridoru v druhé polovině letošního roku. Na základě jednání na krajském úřadě je jisté, že se nepočítá s napřímením silnice třetí třídy po odtěžení náspů, tento plán je zahrnut pouze v našem územním plánu, vyšší územně plánovací koncepce s tím nepočítají. Původní záměr obce ponechat viadkut jako technickou památku na více jak stoletou železnici s využitím jako cykloodpočívky na budoucí cyklostezce se také mění, neboť na základě doporučení projektantů a odborníků na železniční stavby, by tento mostní objekt nebyl bezpečný a velkou finanční zátěží pro obec do budoucna. Navíc by jím stále ještě vedla okresní silnice, což by znamenalo revize, opravy a další náklady spojené s údržbou. Po odstranění náspů by se navíc rozestupovala oblouková klenba, protože stávající zemina drží svoji vahou obě strany opěrných zdí. Již do konce roku by měl být snesen kolejový svršek s betonovými pražci a vrchní kontaminovaná vrstva kameniva. Druhý násep pod Ovčínem bude pouze snížen a zářezy k Soběslavi a Roudné budou ponechány.
Poté sdělil současný stav ve věci dotace na dopravní automobil pro naši zásahovou jednotku dobrovolných hasičů. Auto mělo být dodáno do poloviny letošního roku a pro jistotu by se administrace zakázky posunula do září. Nyní se ale vše mění vlivem válečného konfliktu na Ukrajině a dovozce posouvá dodávku až na první čtvrtletí příštího roku. Vlivem jednání se rýsuje možnost vykrytí dovozu nejdéle do prosince 2022. Proto bude požádáno o posunutí termínu realizace do března 2023.
Pak starosta seznámil zastupitele se stavem letošních dotací: úspěšně podaná žádost o dotaci na výsadbu březové aleje do Kamenných okolo nově vyhloubených tůní je přijatelná, na cestu k tůním, kde je požádáno o dotaci z POV JČK, je hotov projekt a podána žádost o povolení rekonstrukce, čekáme na úspěšnost krajské dotace na modernizaci a intenzifikaci ČOV 150 EO a z MMR, kam jsme podali žádost o podporu na opravu silnice Panelky, rovněž neznáme výsledek. Vzhledem k dostatku našich finančních prostředků bychom mohli uvažovat i o dotaci na výměnu současného veřejného osvětlení za LED světla.
Poté se vrátil k návesnímu rybníku, který byl vypuštěn, pak vymrznul a nakonec se vyvápnil. V současné době se napouští do úrovně dna a s příslibem vodních srážek se bude dále napouštět i na základě doporučení oddělení ŽP. Po velikonocích byly odebrány opět vzorky. Ve vodě se začaly tvořit řasy a na hladinu se vrátily kachny.
Dále starosta představil nabídku nejbližších akcí v obci: po soutěži o nejlepší řežábek proběhne po velikonocích posezení maškarního společenstva, poslední sobotu v dubnu se staví máj a bude se pálit čarodějnice, první víkend v květnu bude v sobotu pouťová zábava a v neděli pouť na návsi se mší svatou v kapličce, v druhé polovině května se plánuje vítání občánků za poslední dva roky.
Předsedkyně dohlížecího výboru Jednoty předala starostovi některé podněty občanů z jejich schůze: pod restaurací doplnit zábradlí pro bezpečnost na šikmém přístupu ke kontejnerům a vyměnit okolo nich zatravňovací tvárnice za zámkovou dlažbu na lepší úklid, pak zvážit posunutí termínu setkáni se seniory do června.
Poslední bod patřil změně projektu na rekonstrukci VN v lokalitách od poldru, přes novou východní zástavbu až pod Lomky, kde se říká na Dílech, kde se má položit kabel VN do země. Změnu vyvolala změna studie zástavby.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:25 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 4. 2022

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 25. 4. 2022
  Ivana Petrů v. r. dne 25. 4. 2022
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 25. 4. 2022


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 19. 4. 2022

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal omluven
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 19. 4. 2022 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Koupě pozemku
5) Finanční dar
6) Plán financování obnovy vodovodu
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 11. 4. 2022
Sejmuto: 19. 4. 2022

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek