KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 35/2022

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 35/2022

Den a místo zasedání: 28. 6. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:19 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluvena je paní Olga Bělohlavová, která je v zaměstnání. Starosta obce určil zapisovatelem z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Bc. Tomáš Doležal a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body: 5) Finanční dary, 6) OZV č. 1/2022 o pohybu psů v obci, 7) Zhotovitel opravy MK Panelka a 8) Plánovací smlouva a smlouva o advokátní úschově.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/371/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o body: 5) Finanční dary, 6) OZV č. 1/2022 o pohybu psů v obci, 7) Zhotovitel opravy MK Panelka a 8) Plánovací smlouva a smlouva o advokátní úschově.

Starosta obce poté předložil přítomným doplněný program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Účetní závěrka obce k 31.12.2021
4) Závěrečný účet obce za rok 2021
5) Finanční dary
6) OZV č. 1/2022 o pohybu psů v obci
7) Zhotovitel opravy MK Panelka
8) Plánovací smlouva a smlouva o advokátní úschově
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/372/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny: darovací smlouvy na finanční dary jsou téměř hotové, pracuje se na dotaci na výměnu světel VO, byla podepsána a zveřejněna smlouva na rekonstrukci ČOV 150 EO a smlouva o smlouvě budoucí na VB kabelu NN. Z dlouhodobých usnesení máme stále nesplněny: odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků a nyní se jedná o manželský pár. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín má vydané stavební povolení a od července bude vypsána dotace na nové vodovody ze SFŽP, kde bychom mohli požádat. Zatím není uzavřena směnná smlouva na rozšíření cesty vedle pneuservisu, pozemek je již uvolněn ze zástavy a nyní musí vlastník posunutého plotu vše vyřídit ke koupi. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době probíhají exekuce. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, kde není zájem ze strany vlastníků. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož máme dohodu na směnu, ale setkání s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel proběhlo a je vznesen další požadavek na směnu s obcí. To se musí připravit. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Letos se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Účetní závěrka obce k 31.12.2021

Zastupitelstvo obce musí projednat účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2021. K úkonu schválení účetní závěrky jsou zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Inventarizační zpráva – rok 2021.
Zastupitelstvo obce pak musí schválit účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2021 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2021, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně bude konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž zastupitelstvo obce schválí převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2021 ve výši 6.104.853,33Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/373/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2021 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2021 ve výši 6.104.853,33 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

*    *    *

Bod 4 – Závěrečný účet obce za rok 2021

Zastupitelstvo obce musí projednat návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2021, který byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce dne 6.6.2022, čímž byla dodržena 15-ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2021 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/374/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

*    *    *

Bod 5 – Finanční dary

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o finanční dary na dokončené a zkolaudované domovní čistírny odpadních vod. Podle našich letitých interních pravidel poskytujeme finanční dar všem, kdo si pořídí domovní čistírny odpadních vod, po zkolaudování tohoto vodního díla ve výši 25 tisíc korun. První žádost podal pan xxxxxxxxxx pro RD č.p. xxx a druhým žadatelem je pan xxxxxxxxxx z RD č.p. xxx.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/375/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 25.000,- Kč za pořízení domovní čistírny odpadních vod panu xxxxxxxxxx k rodinnému domu č.p. xxx na stavební parc. č. xxx v KÚ Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/376/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 25.000,- Kč za pořízení domovní čistírny odpadních vod panu xxxxxxxxxx k rodinnému domu č.p. xxx na stavební parc. č. xxx v KÚ Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 6 – OZV 1/2022 o pohybu psů v obci

Již několik let se potýkáme s problematickým chováním majitelů psů v zastavěném území obce na veřejných prostranstvích, kdy někteří neodpovědně nechávají své mazlíčky volně pobíhat po ulicích. Toto se nelíbí mnoha lidem, kteří na to opakovaně upozorňují. I přes domluvy ze strany obecního úřadu nedošlo k nápravě a tento nešvar trvá dále. Proto se zastupitelé rozhodli přistoupit k vydání obecně závazné vyhlášky, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Klenovice v souladu s platnou legislativou. Zjednodušeně řečeno, nová právní úprava obce říká, že pohyb psů je možný pouze na vodítku a při různých akcích v případě větších plemen s náhubkem. Splnění těchto povinností má fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou a dohledem. Kromě toho je držitel psa povinen zajistit jeho označení identifikační známkou a samozřejmě neprodleně odstranit exkrementy, jež jeho pes na veřejných prostranstvích zanechal. Dále je třeba si uvědomit, že i pohyb psů mimo zástavbu podléhá další právní normě a tou je určení honitby mysliveckého spolku v okolí obce.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/377/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje OZV 1/2022, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Klenovice.

*    *    *

Bod 7 – Zhotovitel opravy MK Panelka

V letošním roce je v rozpočtu počítáno s opravou komunikace tzv. Panelky a na ní navazující úseky s balenou v obrubníkách, které byly vybudovány před více jak 25 lety. Jsou zde neodpovídající jak chodníky tak i šíře vozovky. Prostřední část je tvořena velkými silničními panely, což určuje i její název. Byla podána i žádost o dotaci na opravy komunikací do programu MMR, ale neúspěšně a proto je předložena k projednání varianta opravy bez dotace pouze z rozpočtu obce. V druhé dekádě července se začne s opravou této místní komunikace. Úseky s balenou a obrubníky se dobalí další vrstvou obalované směsi po zvednutí vodovodních šoupat, uličních vpustí a kanalizačních šachet. Hlavní část z panelů se ohraničí obrubníky, které budou v nivelitě asfaltu, aby voda stékala do okolního trávníku, a po vyrovnávací vrstvě balené se položí geomříž a celá se projede finální vrstvou obrusné asfaltové vrstvy společně se dvěma úseky. K tomu se přidá i oprava příjezdu ke kapličce a k sousedním domům rovněž s obrubníky a balenou směsí ve stávající trase. Během letních prázdnin by mělo být hotovo. Cenová nabídka společnosti Strabag a.s. České Budějovice, provozní jednotka Soběslav je ve výši 1.689.161,54 Kč s DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/378/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Opravy místní komunikace Panelka společnost Strabag a.s. České Budějovice, provozní jednotku Soběslav za cenu ve výši 1.689.161,54 Kč s DPH dle cenové nabídky.

*    *    *

Bod 8 – Plánovací smlouva a smlouva o advokátní úschově

V rámci developerského projektu výstavby Na dílech se po prodeji pozemků formou kupní smlouvy řeší i další smlouvy, jak již byla podána informace na předchozích jednáních zastupitelstva. Druhou smlouvou je plánovací smlouva mezi obcí, developerskou společností a zhotovitelem inženýrských sítí a terénních úprav. Ta určuje rozsah zasíťování zástavbového území od vodovodního řadu s přípojkami, přes položení kanalizace na splaškovou zakončenou blokovou ČOV s kapacitou 300 EO a dešťovou pro odvod vody z komunikací do vyhloubeného poldru na její zachycení, dále uložení kabelů nízkého napětí s domovními pilíři a veřejného osvětlení se světelnými body včetně rozvaděče a nakonec vybudování místní asfaltové komunikace s vjezdy k domům ze zámkové dlažby, zálivy pro stání na auta a plochy TDO. Obci budou převedeny pozemky, na kterých budou vybudovány komunikace, za jednu korunu českou a vše ostatní jí bude darováno bezúplatně, což bude provozovat. Třetí smlouvou je smlouva o advokátní úschově, která řeší způsob převodu finančních prostředků na základě kuní smlouvy. Jedna sedmina částky z prodeje pozemků bude převedena obci po podpisu smlouvy do třech měsíců a zbytek bude uložen v advokátní úschově a bude vyplacen po vkladu do KN nejdéle do dvanácti měsíců.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/379/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy a smlouvy o advokátní úschově.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 13/2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda   45 100,00
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly   50 000,00
3613   Nebytové hospodářství   50 000,00
    Výdaje celkem   145 100,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 145 100,00  
    Financování celkem 145 100,00  

V tomto třináctém letošním rozpočtovém opatření máme pouze finance na straně výdajů a to takto: přes 45 tisíc jde do projektu vodovod Ovčín, 50 tisíc putuje na finanční dary pro domovní ČOV a 50 tisíc posílí výdaje v restauraci, celkem tedy 145,1 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/380/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 13/2022.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

První sdělení starosty se týkalo možné úpravy studie zástavby Na dílech, neboť se zjistilo, že projekt areálu firmy Střechy Bohemia je projektován do konce pozemku vlastníka a studie počítá s komunikací již v tomto pozemku. Tak tomu bylo i v původní studii a tak je to i v územním plánu. Prověření možnosti nového řešení je projednáno jak se zpracovatelem územního plánu, tak i s projektantem územních studií.
Další informace starosty je o plánované kolaudaci tůní v Kamenných, která se uskuteční v polovině července. Vše by mělo být administrativně připraveno včetně skutečného zaměření všech čtyř vodních ploch. Jinak se zde již objevuje život jak v podobě růstu rostlin, ale hlavně výskytu živočichů od obojživelníků, přes hmyz až po ptáky.
V následujícím bodě diskuse starosta přiblížil další úpravu terénu v obci. V tomto případě došlo k úpravě na konci chodníku v lokalitě 9 RD, kde byl mezi jasany vyprahlý a těžko udržovatelný terén. Celá plocha je pokryta štěrkem a ohraničena palisádami.
Pak starosta seznámil zastupitele s rozšířením cesty u Hasíka, kde dojde ke stržení drnu a následné doplnění štěrkodrti včetně vjezdů na jednotlivé pozemky. Hotovo bude do poloviny července.
Poté se starosta vrátil k postupu přípravy výstavby vodovodu na Ovčín. Máme vydané stavební povolení a od července je možno podat žádost o dotaci z fondu životního prostředí. Na zpracování žádosti máme domluveného administrátora.
Nakonec starosta s radostí sdělil přítomným, že v návesním rybníku je zatím vše v pořádku i přes vydatné srážky. V nádrži se daří jak řasám, tak i planktonu.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:55 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 7. 2022

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 4. 7. 2022
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 4. 7. 2022
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 4. 7. 2022


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 28. 6. 2022

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová nepřítomna - omluvena
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 28. 6. 2022 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Účetní závěrka obce k 31.12.2021
4) Závěrečný účet obce za rok 2021
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 13. 6. 2022
Sejmuto: 28. 6. 2022

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek