KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 36/2022

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 36/2022

Den a místo zasedání: 2. 8. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:19 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou pánové Bc. Tomáš Doležal a Mgr. Martin Náhlík, kteří jsou na dovolené. Starosta obce určil zapisovatelem z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Olga Bělohlavová a Ivana Petrů.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o bod: 7) Novelizace OZV 1/2022 o pohybu psů v obci.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/381/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o bod: 7) Novelizace OZV 1/2022 o pohybu psů v obci.

Starosta obce poté předložil přítomným doplněný program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Územní studie Na dílech
4) Mimořádná odměna členovi ZO
5) Smlouva o VB pro kabel NN
6) Směna pozemků
7) Novelizace OZV č. 1/2022 o pohybu psů v obci
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/382/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny: pracuje se na dotaci na výměnu světel VO, byly vyplaceny dary na domovní ČOV, byla vydána OZV o pravidlech pohybu psů v obci a byla podepsána SOD na opravu Panelky. Nové webové stránky obce jsou připomínkovány a po jejich úpravě proběhne školení. Vysoušení budovy úřadu je již zapojeno. Jsou vydány souhlasy s dělením pozemků na příkupy nepotřebných cest a je požádáno rozhodnutí určení účelové komunikace nad ČOV. Z dlouhodobých usnesení máme stále nesplněny: odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků a nyní se jedná již o manželský pár. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín má vydané stavební povolení a od července bude vypsána dotace na nové vodovody ze SFŽP, kde bychom mohli požádat. Zatím není uzavřena směnná smlouva na rozšíření cesty vedle pneuservisu, pozemek je již uvolněn ze zástavy a nyní musí vlastník posunutého plotu vše vyřídit ke koupi. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době probíhají exekuce. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, kde není zájem ze strany vlastníků. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě, a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož máme dohodu na směnu, ale setkání s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel proběhlo a je vznesen další požadavek na směnu s obcí. To se musí připravit. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Letos se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Územní studie Na dílech

Na konci minulého roku byla schválena nová studie největšího území zástavby Na Dílech, která byla následně zaregistrována. Vzhledem k tomu, že investor s projektantem nového areálu Střechy Bohemia umístili svůj záměr do celého pozemku a neponechali koridor na komunikaci, je potřeba ji nad touto první části území pro podnikání posunout směrem do zástavby rodinných domů. Původní zpracovatel studie se opět ujal nového řešení a společně s obecním úřadem a zpracovatelem územního plánu byla dohodnuta nová podoba upravené studie. V současné době je vše hotovo a materiál je předložen zastupitelstvu obce k vydání změny územní studie Na Dílech.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/383/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí připravenou změnu studie zástavby Na dílech.

*    *    *

Bod 4 – Mimořádná odměna členovi ZO

Podle platné legislativy je možno projednat návrh na mimořádnou odměnu i neuvolněnému členovi zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že v čele obce stojí neuvolněný starosta obce a výkonu své funkce se věnuje jako uvolněný, tak díky tomu se daří plnit úkoly rozpočtu i nad jeho rámec a to dlouhodobě. Nejde jen o trvalý a soustavný rozvoj obce, ale i o kulturní život, sportovní vyžití a návrat k tradicím s ohledem na historii, a to se dařilo a daří i v letošním nelehkém roce inflace, ekonomických a administrativních změn. Odměna bude vyplacena v srpnové výplatě.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/384/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce, jako neuvolněnému členovi ZO, ve výši dvojnásobku měsíční odměny, tj. 64.902,- Kč, za plnění úkolů, jejichž výsledkem je nejen trvalý a soustavný rozvoj obce ve všech oblastech. To se stále daří i v letošním ekonomicky nelehkém roce. Odměna bude vyplacena v srpnové výplatě.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva o VB pro kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvu o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o nové přípojky NN k novým RD a ČOV v lokalitě 5 RD za bytovkou. Jedná se o pozemky KN parc.č. 770/2, 1315/10, 1315/13, 1315/16, 1315/25, 1316/2, 1317/2 a 1334/3 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 8.900,- Kč a jde o smlouvu na VB pro kabel NN.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/385/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu na zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 770/2, 1315/10, 1315/13, 1315/16, 1315/25, 1316/2, 1317/2 a 1334/3 v k.ú. Klenovice za úplatu ve výši 8.900,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Směna pozemků

Již několik let máme dohodu s panem xxxxxxxxxx na směnu pozemků, která se postupně vyvíjela a rozšířila z původních několika desítek metrů před domem a za ním. Celou tuto dobu rodina xxxxxxxxxx užívá travnatý pozemek za dvorem na úroveň sousední zahrady a zároveň jej i udržuje. Současná parcelace lokality za bytovkou a za poldrem dle územního plánu a studie zástavby nastiňuje možnou směnu mezi obcí a panem xxxxxxxxxx. Předmětem směny jsou části pozemků ve výměře 869 m2 na straně obce a 870 m2 na jeho straně. Rozdíl jednoho metru by byl doplacen dle dohody. Tím by vznikl pozemek k domu již užívaný jako zahrada, vedle vede tři metry volný pruh s kanalizací a dále vznikne jedna stavební parcela pro něho a jedna pro obec. Tyto parcely odděluje uliční prostor, kde bude pokračovat komunikace z prostoru 5 RD a došlo by na rozšíření 7 RD. Sítě jsou vyvedeny na stávající konec ulice. Směna proběhne na základě předloženého GP.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/386/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí připravenou směnu pozemků.

*    *    *

Bod 7 – Novelizace OZV 1/2022 o pohybu psů v obci

Na základě požadavků občanů se zastupitelé rozhodli na minulém zasedání přistoupit k vydání obecně závazné vyhlášky, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Klenovice v souladu s platnou legislativou. Po kontrole dozorovým orgánem MV nám byla doporučena novelizace takto: nová právní úprava obce říká, že pohyb psů je možný pouze na vodítku, vypouští se bod, že při různých akcích v případě větších plemen pouze s náhubkem, dále platí splnění těchto povinností fyzickou osobou, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou a dohledem, a nakonec se vypouští, že je držitel psa povinen zajistit jeho označení identifikační známkou. Což mění novela veterinárního zákona. Zůstává samozřejmost neprodleně odstranit exkrementy, jež jeho pes na veřejných prostranstvích zanechal. S vydáním této novely se ruší i předchozí OZV č. 1/2022.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/387/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává OZV č. 2/2022, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Klenovice a ruší OZV č. 1/2022.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 15/2022 z 20. 7. 2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   81 700,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   -81 700,00
    Výdaje celkem   0,00
Toto rozpočtové opatření je v kompetenci starosty obce dle schválené směrnice o rozpočtu a týká se zaměření skutečného provedení tůní V Kamenných.

Rozpočtové opatření 17/2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 900,00  
    Příjmy celkem 8 900,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   81 700,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)   50 000,00
6112   Zastupitelstva obcí   70 800,00
    Výdaje celkem   202 500,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 193 600,00  
    Financování celkem 193 600,00  

V tomto sedmnáctém letošním rozpočtovém opatření máme finance na straně výdajů a příjmů takto: téměř 82 tisíc se vrací do územního rozvoje, 50 tisíc jde na posílení stavebního odpadu a necelých 71 tisíc posílí výdaje zastupitelstva obce, celkem tedy 205,5 tisíce korun, na straně příjmů máme skoro 9 tisíc za VB kabelu NN. Rozdíl činí 193,6 tisíce ve prospěch výdajů.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/388/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 17/2022.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

První sdělení starosty se týkalo termínů nejbližších kulturních akcí, které jsou plánovány: v pátek 2. září je znovu domluveno divadelní představení Dívčí válka v podání vlastibořských ochotníků v sálech místní restaurace, na konci října si připomeneme 200. výročí narození dudáka a klenovického rodáka Františka Kopšíka a vzpomínka na zesnulého dudáka pana Vojtěcha Trubače, kdy by měly dudácké soubory vystoupit v naší restauraci.
Další informace starosty je o provedené kolaudaci tůní v Kamenných, která proběhla na konci července. Vše bylo administrativně připraveno včetně skutečného zaměření všech čtyř vodních ploch. Jinak se zde již objevuje život jak v podobě růstu rostlin, ale hlavně výskytu živočichů od obojživelníků, přes hmyz až po ptáky a je zde voda z melioračních trub.
V následujícím bodě diskuse starosta představil věcný dar panu xxxxxxxxxx, který je nejen autorem textů z historie obce a okolí, ale i iniciátorem vzniku naučné stezky. Jako milovníku historie mu byly věnovány knihy z dějin naší země za téměř tři tisíce korun.
Poté starosta otevřel otázku programu letošního ukončení prázdnin. Jednou z možností je obludiště v Horní Pěně, druhou je návštěva hopsária v Českých Budějovicích, kam by se dojelo autobusy. Obě možnosti je potřeba prověřit a získat informace o jejich podmínkách.
Nakonec seznámil přítomné s nabídkou výše podílu obce na vydání publikace o finanční gramotnosti dětí. Vzhledem k napětí v rozpočtu zastupitelé nabídku odmítli.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:25 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 8. 2022

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Olga Bělohlavová v. r. dne 10. 8. 2022
  Ivana Petrů v. r. dne 10. 8. 2022
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 10. 8. 2022


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 2. 8. 2022

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal omluven
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík omluven
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 2. 8. 2022 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Územní studie Na dílech
4) Mimořádná odměna členovi ZO
5) Smlouva o VB pro kabel NN
6) Směna pozemků
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 25. 7. 2022
Sejmuto: 2. 8. 2022

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek