KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 37/2022

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 37/2022

Den a místo zasedání: 16. 9. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:09 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluvena je paní Šárka Hlasová Dis., která je v zaměstnání. Starosta obce určil zapisovatelem z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Mgr. Martin Náhlík a paní Ivana Petrů.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s rozšířením a doplněním navrženého programu: rozšíření v bodě 3) Zhotovitelé Výsadby aleje a Rekonstrukce cesty v Kamenných a doplnění o bod: 7) Koupě pozemků.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/389/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozšíření a doplněný navržený program: rozšíření v bodě 3) Zhotovitelé Výsadby aleje a Rekonstrukce cesty v Kamenných a doplnění o bod: 7) Koupě pozemků.

Starosta obce poté předložil přítomným rozšířený a doplněný program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitelé Výsadby aleje a Rekonstrukce cesty v Kamenných
4) Změna ÚPo č. 6
5) Finanční dary
6) Směna pozemků
7) Koupě pozemků
8) Dotační program JČK
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/390/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny: pracuje se na dotaci na výměnu světel VO, která se administruje. Nové webové stránky obce jsou hotové a budou spuštěny, předtím proběhlo školení. Je požádáno o rozhodnutí určení účelové komunikace nad ČOV 150 EO. Byla podepsána smlouva na VB pro kabel NN v lokalitě 5 RD. Z dlouhodobých usnesení máme stále nesplněny: odkup části cesty na Brousku se bude dnes schvalovat na základě GP a nyní se jedná již o manželský pár. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín má vydané stavební povolení a v současné době se hledá vhodný dotační titul. Zatím není uzavřena směnná smlouva na rozšíření cesty vedle pneuservisu, pozemek je již uvolněn ze zástavy a nyní musí vlastník posunutého plotu vše vyřídit ke koupi. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době probíhají exekuce. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, kde není zájem ze strany vlastníků. Návrh na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě, a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož máme dohodu na směnu. Při setkání s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel, které proběhlo, byl vznesen další požadavek na směnu s obcí. To se musí připravit. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Letos se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zhotovitelé Výsadby aleje a Rekonstrukce cesty v Kamenných

Již v roce 2021 jsme plánovali při budování tůní v Kamenných s výsadbou aleje podél cesty až k lesu v Kamenných. V letošním roce jsme podali žádost do grantového programu Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu životního prostředí. Byli jsme úspěšní a byla nám schválena dotace ve výši 250 tisíc korun. Celkem se má v rámci projektu vysadit 50 kusů břízy se zabezpečovacími kůly, obalem z rákosové rohože a obsypem mulčovací kůrou. Máme nabídku od firmy Azeleň, s.r.o. Tábor na výsadbu za cenu 350.537,- Kč včetně DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/391/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Výsadby aleje v Klenovicích společnost Azeleň, s.r.o. Tábor za cenu dle nabídky 350.537,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Na konci roku 2021 jsme při budování tůní v Kamenných naplánovali opravu cesty okolo tůní v Kamenných. V prosinci jsme podali žádost o dotaci z POV kraje na spolufinancování. Přes zimu jsme připravili projekt a požádali o povolení rekonstrukce cesty. Na jaře nám byla schválena dotace ve výši 266 tisíc korun. Jde o 300 m dlouhý úsek, který bude zpevněn nejprve větší frakcí štěrkodrti a poté bude položena jemnější vrstva s prosívkou. Směrem k tůním bude uválcovaná krajnice pro odtok vody do trávníku. Na druhé straně k poli bude zřízena strouha pro odvod vody, která bude odtékat novým propustkem s plastovým potrubím pod cestou a u hlavní silnice bude povrchová voda protékat zvětšeným propustkem z betonových rour a zpevněných čel. Na opravu cesty máme nabídku od společnosti Vialit Soběslav spol. s r.o. za cenu 950.530,02 Kč včetně DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/392/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Rekonstrukce cesty v Kamenných společnost Vialit Soběslav spol. s r.o. za cenu dle nabídky 950.530,02 Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 4 – Změna ÚPo č. 6

V minulém roce byla schválena změna č. 5 ÚPo na základě potřeb obce, zájmového spolku, právnické osoby a dle požadavků soukromých osob. Nyní se objevil požadavek pro zpracování v pořadí šesté změny územního plánu ze strany vlastníka nemovitosti, kdy má za úkol projektant prověřit možnost nové plochy na bydlení a pro obec rozšíření plochy pro bydlení. Pořizování změny územního plánu proběhne zkráceným způsobem a prověří se veřejná prostranství a zastavitelné plochy, včetně jejich využití.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/393/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 6 ÚPo zkráceným způsobem, schvaluje starostu spolupracovat s pořizovatelem a ukládá mu oznámit rozhodnutí zastupitelstva.

*    *    *

Bod 5 – Finanční dary

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o dary na podporu činnosti v roce 2022.

Jako první se obrací se žádostí o podporu Veteran Car Club Soběslav v AČR, který každoročně pořádá akci soutěže historických vozidel O pohár města Soběslav. Důležitou zastávkou je naše náves, kde všichni účastníci projedou a plní úkol. Pravidelně tuto akci podporujeme částkou ve výši 3 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/394/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar pro Veteran Car Club Soběslav ve výši 3.000,- Kč na činnost.

Druhým žadatelem o finanční podporu je Spolek prof. Václava Hozy, který uspořádá akci u příležitosti 200. výročí narození dudáka a klenovického rodáka Františka Kopšíka a vzpomínku na letos náhle zesnulého dudáka pana Vojtěcha Trubače. Tato akce s dopoledním programem autobusem po okolních obcích a s odpoledním s vystoupeními dudáckých souborů v naší restauraci se uskuteční v sobotu 29.10.2022. Podle kalkulace si náklady vyžádají asi 50 tisíc korun. Naše spoluúčast by mohla být až 20 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/395/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar Spolku prof. Václava Hozy se sídlem Hodonice ve výši 20.000,- Kč na podporu činnosti.

Se třetí žádostí o podporu se na nás obrací Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění Tábor, který pravidelně pořádá akce pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Finanční dar je 1 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/396/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar pro Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění Tábor ve výši 1.000,- Kč na činnost.

Posledními čtvrtými žadateli o finanční dar jsou manželé xxxxxxxxxx za úhradu nákladů na zhotovení zámkové dlažby před jejich domem č.p. xxx před několika lety. Celkem jde o 23 m2, což představuje 23 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že závazky ze strany žadatelů jsou z minulých let větší než by byl dar, zastupitelstvo jej nedoporučuje.

(Hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/397/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice neschvaluje finanční dar s důvody dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 6 – Směna pozemků

Již několik let máme dohodu s panem xxxxxxxxxx z Klenovic na směnu pozemků, která se postupně vyvíjela a rozšířila z původních několika desítek metrů před domem a za ním. Současná parcelace lokality za bytovkou a za poldrem dle územního plánu a studie zástavby nastiňuje možnou směnu mezi obcí a panem xxxxxxxxxx. Předmětem směny jsou následující pozemky:
pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN 751/9 o výměře 19 m2, 758 o výměře 394 m2 (obojí trv.trav.por.), 773/3 o výměře 462 m2 (zahrada) a 2430/4 o výměře 10 m2 (ost,pl.,ost.kom.), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
za pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxx parc.č. KN 751/11 o výměře 6 m2, 751/25 o výměře 30 m2 (obojí trv.trav.por.), 773/4 o výměře 10 m2, 773/10 o výměře 67 m2, 773/11 o výměře 197 m2 (všechny zahrada), 778/1 o výměře 284 m2, 778/2 o výměře 4 m2, 852/142 o výměře 11 m2, 852/153 o výměře 247 m2, 852/2 o výměře 7 m2 a 852/186 o výměře 28 m2 (všechny orná půda) a 2432/8 o výměře 14 m2 (ost,pl.,ost.kom.), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Rozdíl v počtu směňovaných metrů bude řešen novým oddělením pozemku obce ve prospěch fyzické osoby nebo doplatkem a jde o 20 m2. Směna proběhne na základě předloženého GP.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/398/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedenou směnu pozemků takto: pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN 751/9 o výměře 19 m2, 758 o výměře 394 m2 (obojí trv.trav.por.), 773/3 o výměře 462 m2 (zahrada) a 2430/4 o výměře 10 m2 (ost,pl.,ost.kom.), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxx parc.č. KN 751/11 o výměře 6 m2, 751/25 o výměře 30 m2 (obojí trv.trav.por.), 773/4 o výměře 10 m2, 773/10 o výměře 67 m2, 773/11 o výměře 197 m2 (všechny zahrada), 778/1 o výměře 284 m2, 778/2 o výměře 4 m2, 852/142 o výměře 11 m2, 852/153 o výměře 247 m2, 852/2 o výměře 7 m2 a 852/186 o výměře 28 m2 (všechny orná půda) a 2432/8 o výměře 14 m2 (ost,pl.,ost.kom.), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 7 – Koupě pozemků

Již několikrát byly řešeny ve spolupráci se soukromými vlastníky odkupy pozemků, které se v současné době nacházejí v místních komunikacích. Takový případ je i v cestě na Brousku, kterou vlastníme společně s městem Soběslav. Původně před dvěma lety bylo jednáno s prvními majiteli na oddělení pozemků ve prospěch uličního prostoru. Letos na jaře bylo jednání rozšířeno i na nového majitele, který si koupil jeden z pozemků. Nově byl předložen nový GP, který jednoznačně určuje výměry oddělených parcel do komunikace z původních pozemků určených pro zástavbu. Takto vznikly pozemky parc.č. KN 388/2 o výměře 4 m2 a 387/2 o výměře 14 m2 ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx a parc.č. KN 852/181 o výměře 25 m2 ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx, oba bytem Klenovice xxx. Cena je dohodou a činí 450,- Kč/ m2. Celkem jde tady o 43 m2. Vzhledem k tomu, že byla v minulosti přijata usnesení k těmto převodům bez uvedených parcelních čísel, musí se obě zrušit.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/399/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší tato usnesení: Usnesení číslo 18/210/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi části pozemků části parc. č. KN 387/2 o výměřě 14 m2 a 388/2 o výměře 4 m2 od paní xxxxxxxxxx bytem Klenovice xxx dle GP a prodejní cena pozemků je 300,- Kč/m2. Celkem tedy 5.400,- Kč.
Usnesení číslo 33/358/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi části pozemku parc. č. KN 852/114 od pana xxxxxxxxxx z Klenovic, o výměře 25 m2 dle GP a prodejní cena pozemku je 450,- Kč/m2.

Nyní se nově může přistoupit k hlasování o koupi dle výše uvedených parcel:

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/400/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemků parc. č. KN 388/2 o výměře 4 m2 a 387/2 o výměře 14 m2 vzniklých dle GP od paní xxxxxxxxxx bytem Klenovice xxx za cenu 450,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/401/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku parc. č. KN 852/181 o výměře 25 m2 vzniklého dle GP od pana xxxxxxxxxx bytem Klenovice xxx za cenu 450,- Kč/m2.

*    *    *

Bod 8 – Dotační program JČK

Na obecní úřad byl doručen materiál z krajského úřadu v souvislosti s blížící se nelehkou finanční situací některých lidí a rodin vzhledem k navyšujícím se cenám potravin, energií a vysoké inflaci. Program jihočeského kraje se jmenuje „My v tom Jihočechy nenecháme“ a v jeho rámci půjde o spolupráci obcí s krajským úřadem. Možná podpora se týká dětí do 3 let, resp. do 8 roků s péčí do příjmu 13 tisíc na jednoho člena rodiny nebo důchodců samotných s příjmem do 16 tisíc korun či dvojice důchodců s příjmem do 12 tisíc na jednoho. Nejprve musí zastupitelstvo rozhodnout o zapojení se do projektu, pak se musí vše zveřejnit a následně se budou přijímat žádosti k vyřízení na obci či kraji. Předfinancuje se podpora pro děti, spolufinancuje se podpora pro poživatele důchodů. U dětí jde o částku 4 tisíc korun, která se bude nárokovat po kraji, u poživatelů důchodů samotných jsou to rovněž 4 tisíce korun, resp. 3 tisíce korun u dvou, polovinu hradí obec a druhou kraj.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/402/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomi vyhlášený program pomoci JČK „My v tom Jihočechy nenecháme“, schvaluje zapojení obce do něj a ukládá obecnímu úřadu zajistit realizaci procesu.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 18/2022 ze 16. 8. 2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   51 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   -51 000,00
    Výdaje celkem   0,00
Toto rozpočtové opatření v kompetenci starosty řeší zhotovení propojení meliorace do tůně a převádí finanční prostředky z územního rozvoje.

Rozpočtové opatření 20/2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   572 700,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   20 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   3 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   2 000,00
3745   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob   350 600,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob   1 000,00
    Výdaje celkem   949 300,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 949 300,00  
    Financování celkem 949 300,00  

V tomto dvacátém letošním rozpočtovém opatření máme finance pouze na straně výdajů takto: 315 tisíc jde na posílení prací kolem Panelky, skoro 254 tisíc se přidá k cestě do Kamenných, necelých 351 tisíc putuje na výsadbu březové aleje, 24 tisíc jsou finanční dary a 6 tisíc návrhy na vklad. Celkem tedy téměř 950 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 37/403/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 20/2022.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

První sdělení starosty se týkalo stavu vody v návesním rybníku, která se stabilizovala. Asi po dobu dvou týdnů byl cítit zápach, jenž postupně slábl. Dvakrát bylo aplikováno nehašené vápno během týdne koncem srpna a po celou dobu šlo vzduchování na hladině nádrže, čímž se dostával do vody potřebný kyslík. V současné době čekáme na výsledky vzorků odebraných v době znečištění.
Další informace starosty je o spuštění nových webových stránek obce, což proběhne v pondělí 26.září. Součástí nových stránek je kromě splnění všech legislativních norem i mobilní aplikace.
V následujícím bodě diskuse starosta sdělil, že bylo požádáno o kolaudaci opravené místní komunikace Panelky a přilehlých napojení. Mimo projektovanou trasu byl položen asfaltový koberec okolo kapličky a částečně na budoucí komunikaci do zahrad, byly zpevněny tři stání na auta a dva vjezdy ze zatravňovacích tvárnic, byly opraveny dva vjezdy a jeden vchod, nakonec byly osety zelené pásy kolem obrubníků travní směsí.
Poté starosta popsal stav prací na rekonstrukci a modernizaci nejstarší ČOV v lokalitě pod Lomky. Byly osazeny obě nové záchytné jímky, které v současné době slouží jako provizorní čistírna odpadních vod, byla vybudována nová šachta na kanalizaci s vodovodní přípojkou v komunikaci a byla kompletně vyčerpána odpadní voda ze současného objektu, tzn. z obou technologií. V příštím týdnu bude nejprve přemístěna střecha, aby se mohlo komplet odstranit staré technologické vybavení. Potom budou očištěny stěny podzemních nádrží a následně se bude instalovat nové technologické vybavení. Nakonec se střecha vrátí na své místo a přepojí se celé zařízení do nového moderního provozu.
V krátkosti se zmínil o stavu žádosti na výměnu světel, která se po přijatelnosti projektu v současné době administruje a směřuje k přiznání dotace.
Následně byli zastupitelé seznámeni s dopisem ve věci odpovědi na sdělení k prodeji pozemku parc.č. 852/183. Nikdo z přítomných neměl námitky.
Místostarosta připomněl potřebu přesunutí dvou světelných bodů z prodaných pozemků na obecní parcely a propojení vodovodní přípojky do ČOV 5 RD.
Nakonec byl domluven termín letošní podzimní drakiády pro děti a to na sobotu 1.října od 15 hodin v Lomkách.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:35 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 9. 2022

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 21. 9. 2022
  Ivana Petrů v. r. dne 21. 9. 2022
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 21. 9. 2022


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 16. 9. 2022

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. omluvena
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 16. 9. 2022 (pátek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel aleje do Kamenných
4) Změna ÚPo č. 6
5) Finanční dary
6) Směna pozemků
7) Dotační program JČK
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 5. 9. 2022
Sejmuto: 16. 9. 2022

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek