Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2001

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 2/2001

Den a místo jednání: 30.3.2001 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:50 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení návrhu územního plánu a obecné závazné vyhlášky obce č. 1/2001
4) Postup ve věci hřiště
5) Rekonstrukce VO a MR s uložením NN vedení (od xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx)
6) Vyjádření k zařazení pod pověřenou obec
7) Stav pozemků pro bezúplatný převod od PF
8) Stav dotací POV 2001 a žádosti na dotace pro rok 2002
9) Koupě pozemku č. parc. 2122/31
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva kromě pana Mgr. Miroslava Fialy. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a Jiřina Halašková. Program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Starosta obce zrekapituloval gnoseologii územního plánu obce Klenovice, jednotlivé etapy zpracování, jeho koncepci a návaznost na využití volných parcel vhodných pro zastavění. Územní plán obce tak, jak byl připraven a projednán, byl zastupitelstvem jednomyslně schválen. OZ zároveň souhlasí i se zněním vyhlášky č. 1/2001, kterou se doplňuje územní plán obce a s usnesením, které rovněž schvaluje a vymezuje územní plán obce Klenovice.
 
ad 4) Po opětovném projednání situace kolem vydání pozemků bývalého hřiště jsou znovu pověření starosta a zástupce starosty obce podnikat ve věci takové kroky, které by vyřešily tuto problematiku ve prospěch obce.
 
ad 5) Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu s uložením rozvodu nízkého napětí – v letošním roce proběhne v naší obci rekonstrukce rozvodu nízkého napětí a to přeložením vzdušného vedení od trafostanice za xxxxxxxxxx směrem ke xxxxxxxxxx do země. Současně s tím zanikne rozvod veřejného osvětlení a místního rozhlasu, protože je zavěšen na sloupech JČE. Obec je tedy nucena provést rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu se změnou rozvodu a umístění svítidel a reproduktorů. Tato neplánovaná investiční akce předpokládá částku cca 400 tis. Kč. Dále se bude rekonstrukce NN do země týkat i vedení od prodejny přes silnici E55 a souběžně s ní směrem k Soběslavi.
 
ad 6) Ministerstvo vnitra ČR, úsek pro reformu veřejné správy předložil návrh II. modelace správních obvodů pověřených obcí III. stupně. Původní návrh předpokládá rozdělení území na dvě obce (Tábor, Soběslav), nový návrh pět (Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Mladá Vožice a Bechyně). OZ každopádně trvá na zařazení pod pověřenou obec III. – Soběslav.
 
ad 7) Obec Klenovice požádala dle původního seznamu o lustraci všech 55 parcel, které jsou v intravilánu obce a jsou vhodné pro využití v rámci územního plánu obce. Jakmile budou všechny náležitosti připraveny, dojde k převodu těchto pozemků od státu do majetku obce. Vzhledem k časové náročnosti tohoto úkonu stanovilo vedení obce skupiny těchto pozemků podle priorit.
 
ad 8) Stav dotací: obec požádala o dotaci úroků z úvěru, dále požádala o dotaci na opravu restaurace a obecního úřadu, další žádost o dotaci směřovala na rekonstrukci veřejného osvětlení a opravu místních komunikací. Obec byla vybrána pro dotaci úroků z úvěru, ostatním naším žádostem nebylo vyhověno pro rok 2001.
OZ pověřuje starostu a zástupce starosty předložit žádosti o dotace pro rok 2002 ve stejném rozsahu jako pro rok letošní.
 
ad 9) Starosta obce informoval OZ o nové skutečnosti, jíž se doplní kupní smlouva mezi Obcí Klenovice a manželi xxxxxxxxxx. Změna se týká vícenákladů spojených se zrušením zástavního práva k pozemku č. parcelní 2122/31. Kupní cena se tedy navýší dle dohody na částku Kč 27.940,--.
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval v krátkosti o provedené statistice z proběhnuvšího sčítání lidu, domů a bytů týkajících se obce Klenovice.
  - Proběhla diskuse zabývající se organizací sboru dobrovolných hasičů v obci. Z diskuse vyplynulo, že je třeba zásadně omladit sbor, neboť v původním sboru jsou občané vesměs důchodového věku. Dále je potřeba zabezpečit akceschopnost sboru v případě potřeby. Proto bylo rozhodnuto, že schůze hasičů se uskuteční 6.4.2001.
  - V dalším bodě OZ projednalo organizaci letošní pouti v obci připadající na 6. 5. 2001.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 22:05 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 2/2001

Zastupitelstvo obce Klenovice po projednání návrhu územního plánu:

I. Schvaluje
v souladu s § 26 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích územní plán obce Klenovice.
II. Vymezuje
závaznou část územního plánu obce Klenovice, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
III. K návrhu územního plánu nebyly podány námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem územního plánu ani nesouhlas s vyřízením námitek ke konceptu územního plánu


OZ schvaluje:
1) Obecné závaznou vyhlášku č. 1/2001, která vymezuje závaznou část územního plánu obce Klenovice.
2) Investiční záměr rekonstrukce veřejného osvětlení a místného rozhlasu, které proběhne spolu s úpravou rozvodu nízkého napětí v obci.
3) Zařazení obce Klenovice do správního obvodu pověřené obce III. – Soběslav.
4) Kupní smlouvu na pozemek parc. čísla 2122/31 ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx o výměře 157 m2 za dohodnutou částku Kč 27.940,--.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty obce podniknout nutné kroky spojené s převedením pozemků hřiště do vlastnictví obce.
2) Starostovi a zástupci starosty obce předložit Pozemkovému fondu ČR žádost o převedení pozemků ve vlastnictví státu na obec.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci o stavu žádostí o dotace na investiční akce pro rok 2001.
2) Informaci o připravované změně složení a organizace sboru dobrovolných hasičů v obci.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek