KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2016

Hospodaření obce Klenovice v roce 2016

Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2016 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 246 600,00 1 246 643,22 100,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 106 600,00 106 620,35 100,02
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 149 700,00 149 782,60 100,06
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 548 300,00 1 548 323,55 100,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 194 750,00 194 750,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2 834 200,00 2 834 246,99 100,00
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 468 700,00 1 468 765,00 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 6 000,00 6 082,00 101,37
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 537 500,00 537 578,00 100,01
1341 Poplatek ze psů 6 600,00 6 647,00 100,71
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 9 700,00 9 700,00 100,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 29 000,00 29 065,53 100,23
1361 Správní poplatky 3 000,00 3 030,00 101,00
1511 Daň z nemovitých věcí 386 000,00 386 002,02 100,00
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 32 000,00 32 000,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 113 100,00 113 100,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 581 496,00 581 496,00 100,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 9 453 246,00 9 453 832,26 100,01
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 38 700,00 38 781,00 100,21
2310 Pitná voda 84 200,00 84 207,00 100,01
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 464 800,00 464 918,00 100,03
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 300,00 306,00 102,00
3613 Nebytové hospodářství 113 200,00 113 223,00 100,02
3631 Veřejné osvětlení 600,00 600,00 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 181 300,00 5 181 458,00 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00 11 050,00 100,45
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 62 700,00 62 814,00 100,18
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 000,00 5 000,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 476,09 119,02
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 080 157,00 xxx
P Ř Í J M Y   C E L K E M 15 415 446,00 16 496 822,35 107,01

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 20 000,00 20 000,00 100,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 40 000,00 22 925,70 57,31
2143 Cestovní ruch 15 000,00 9 317,00 62,11
2212 Silnice 6 395 300,00 4 865 561,14 76,08
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 493 000,00 20 964,00 4,25
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 19 300,00 19 220,00 99,59
2310 Pitná voda 1 663 800,00 1 640 569,75 98,60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 450 200,00 1 443 182,78 99,52
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 14 000,00 56,00 0,40
3314 Činnosti knihovnické 105 600,00 93 121,11 88,18
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 12 265,00 79,13
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00 2 555,00 18,25
3341 Rozhlas a televize 55 000,00 28 083,00 51,06
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 176 000,00 145 065,08 82,42
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 220 000,00 171 003,00 77,73
3421 Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00 88 176,70 75,36
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 300,00 20 270,00 99,85
3525 Hospice 3 000,00 3 000,00 100,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 279,00 5 279,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 227 000,00 191 563,00 84,39
3631 Veřejné osvětlení 262 900,00 256 699,07 97,64
3635 Územní plánování 97 000,00 84 550,00 87,16
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 564 400,00 532 649,00 94,37
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 22 100,00 22 074,03 99,88
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 612 200,00 611 820,08 99,94
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů     0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 14 100,00 14 019,00 99,43
3729 Ostatní nakládání s odpady 33 100,00 33 050,00 99,85
3741 Ochrana druhů a stanovišť 4 000,00 4 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 304 000,00 275 719,00 90,70
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 11 000,00 11 000,00 100,00
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 205 000,00 123 893,00 60,44
6112 Zastupitelstva obcí 611 000,00 610 910,00 99,99
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 32 000,00 16 144,00 50,45
6171 Činnost místní správy 1 109 000,00 907 762,17 81,85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 11 295,00 75,30
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 22 696,00 75,65
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 080 157,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 194 750,00 194 750,00 100,00
V Ý D A J E   C E L K E M 15 327 829,00 13 652 364,61 89,07

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA -87 617,00 -2 844 457,74 3 246,47
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M -87 617,00 -2 844 457,74 3 246,47

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
    87 617,00 2 844 457,74 3 246,47


V Klenovicích 18. 1. 2017

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2018 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek