KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2017

Hospodaření obce Klenovice v roce 2017

Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2017 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 620 400,00 1 620 496,54 100,01
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 46 000,00 46 055,90 100,12
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 151 800,00 151 887,34 100,06
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 618 200,00 1 618 278,20 100,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 730,00 1 000 730,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 276 700,00 3 276 729,18 100,00
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 411 800,00 1 411 892,50 100,01
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20 100,00 20 183,86 100,42
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 540 300,00 540 372,00 100,01
1341 Poplatek ze psů 7 100,00 7 130,00 100,42
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 9 400,00 9 480,00 100,85
1361 Správní poplatky 7 300,00 7 340,00 100,55
1381 Daň z hazardních her 30 700,00 30 715,76 100,05
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 9 900,00 9 965,77 100,66
1511 Daň z nemovitých věcí 412 000,00 412 036,66 100,01
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 22 000,00 22 000,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 121 900,00 121 900,00 100,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 127 474,00 127 474,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 10 433 804,00 10 434 667,71 100,01
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 300,00 43 399,00 100,23
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 32 400,00 32 477,00 100,24
2310 Pitná voda 105 400,00 105 468,00 100,06
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 437 800,00 437 954,00 100,04
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00 514,00 102,80
3613 Nebytové hospodářství 113 600,00 113 654,00 100,05
3631 Veřejné osvětlení 600,00 600,00 100,00
3635 Územní plánování 119 100,00 119 185,00 100,07
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 530 200,00 530 240,00 100,01
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 400,00 17 450,00 100,29
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 53 400,00 53 516,50 100,22
6171 Činnost místní správy 300,00 300,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 492,04 123,01
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 046 320,00 xxx
6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 xxx
P Ř Í J M Y   C E L K E M 11 888 204,00 12 936 237,25 108,82

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00 24 973,00 99,89
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 29 200,00 22 018,25 75,40
1032 Podpora ostatních produkčních činností 10 800,00 10 793,20 99,94
2143 Cestovní ruch 10 000,00 9 896,00 98,96
2212 Silnice 5 353 000,00 5 337 913,47 99,72
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 77 500,00 60 661,00 78,27
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16 100,00 75,00 0,47
2310 Pitná voda 934 000,00 384 434,50 41,16
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 552 000,00 495 429,37 89,75
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 14 000,00 4 322,00 30,87
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 386 100,00 83 067,00 21,51
3314 Činnosti knihovnické 113 100,00 106 364,84 94,04
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 12 000,00 77,42
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00 4 650,00 33,21
3341 Rozhlas a televize 30 000,00 2 741,00 9,14
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 177 200,00 171 007,62 96,51
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 757 100,00 722 619,23 95,45
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00 3 000,00 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 223 500,00 173 316,00 77,55
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 544 000,00 524 446,45 96,41
3525 Hospice 3 000,00 3 000,00 100,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 397,00 5 397,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 404 800,00 369 321,00 91,24
3631 Veřejné osvětlení 1 185 400,00 751 909,14 63,43
3635 Územní plánování 62 000,00 60 635,00 97,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 144 000,00 128 384,67 89,16
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 12 058,86 40,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 669 100,00 581 114,47 86,85
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 37 400,00 37 350,00 99,87
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 785 000,00 1 162 928,62 65,15
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00 3 000,00 100,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00 8 000,00 100,00
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 213 200,00 93 129,14 43,68
6112 Zastupitelstva obcí 637 500,00 637 433,00 99,99
6114 Volby do Parlamentu ČR 22 000,00 10 926,00 49,66
6171 Činnost místní správy 1 110 700,00 921 069,53 82,93
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 11 080,00 73,87
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 14 337,00 47,79
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 046 320,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 1 000 730,00 1 000 730,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 15 856,00 15 856,00 100,00
V Ý D A J E   C E L K E M 16 836 183,00 15 066 707,36 89,49

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 4 947 979,00 2 130 470,11 43,06
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M 4 947 979,00 2 130 470,11 43,06

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
    -4 947 979,00 -2 130 470,11 43,06


V Klenovicích 17. 1. 2018

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek