KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2019

Hospodaření obce Klenovice v roce 2019

Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2019 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 077 500,00 957 394,23 46,08
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 51 000,00 13 257,48 26,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 164 900,00 82 089,41 49,78
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 703 900,00 769 082,39 45,14
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 76 380,00 76 380,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 4 087 000,00 1 873 213,75 45,83
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00 675 947,50 45,06
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 600,00 1 610,20 100,64
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 539 700,00 514 355,00 95,30
1341 Poplatek ze psů 7 400,00 7 075,00 95,61
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 9 870,00 98,70
1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00 1 828,00 67,70
1361 Správní poplatky 2 000,00 1 090,00 54,50
1381 Daň z hazardních her 45 000,00 23 090,24 51,31
1511 Daň z nemovitých věcí 412 000,00 306 509,06 74,40
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 29 000,00 29 000,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 140 800,00 70 400,00 50,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 10 850 880,00 5 412 192,26 49,88
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 39 200,00 39 257,00 100,15
2310 Pitná voda 64 100,00 42 549,00 66,38
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 433 400,00 401 553,00 92,65
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 000,00 1 063,00 106,30
3613 Nebytové hospodářství 142 000,00 68 460,00 48,21
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 3 142,00 101,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 159 700,00 147 900,00 92,61
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 11 000,00 91,67
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00 44 530,50 63,62
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 18 400,00 18 480,00 100,43
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 800,00   0,00
6171 Činnost místní správy 700,00 739,00 105,57
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00 189,91 63,30
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   520 400,00 xxx
6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00
PŘÍJMY CELKEM 11 839 680,00 6 711 455,67 56,69
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   520 400,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   114 400,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   406 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 11 839 680,00 6 191 055,67 52,29

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 35 000,00 14 500,00 41,43
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00   0,00
2212 Silnice 3 235 100,00 388 831,30 12,02
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 178 000,00 39 885,00 22,41
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 22 100,00 75,00 0,34
2223 Bezpečnost silničního provozu 15 000,00   0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 17 500,00 17 500,00 100,00
2310 Pitná voda 220 400,00 19 599,00 8,89
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 979 900,00 412 590,90 13,85
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 783 000,00 31 114,00 3,97
3314 Činnosti knihovnické 115 400,00 40 765,00 35,32
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 6 000,00 38,71
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 38 000,00 3 250,00 8,55
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 6 000,00 50,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 12 000,00 9 000,00 75,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 182 500,00 45 761,24 25,07
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 429 000,00 42 790,27 9,97
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 10 000,00 66,67
3421 Využití volného času dětí a mládeže 189 000,00 64 414,00 34,08
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 500,00 13 000,00 83,87
3525 Hospice 5 000,00 5 000,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 162 000,00 78 583,00 48,51
3631 Veřejné osvětlení 253 000,00 99 760,00 39,43
3635 Územní plánování 8 000,00 8 000,00 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 491 100,00 363 815,00 74,08
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 792 500,00 365 980,61 46,18
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 16 180,00 32,36
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 446 500,00 231 704,50 51,89
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 26 000,00 23 000,00 88,46
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 6 000,00 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00   0,00
5213 Krizová opatření 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 233 000,00 41 891,35 17,98
6112 Zastupitelstva obcí 876 700,00 437 265,00 49,88
6117 Volby do Evropského parlamentu 29 000,00 4 025,00 13,88
6171 Činnost místní správy 1 268 800,00 524 969,69 41,38
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 6 153,80 30,77
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   520 400,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 76 380,00 76 380,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 23 975,00 23 975,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 13 572 855,00 4 025 398,66 29,66
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   520 400,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   505 400,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   15 000,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 13 572 855,00 3 504 998,66 25,82

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 733 175,00 -2 686 057,01 -154,98
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 1 733 175,00 -2 686 057,01 -154,98

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -1 733 175,00 2 686 057,01 -154,98


V Klenovicích 1. 7. 2019

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek