KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 31. 3. 2019

Hospodaření obce Klenovice v roce 2019

Rozvaha obce k 31. 3. 2019 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   76 549 158,20 14 258 022,08 62 291 136,12 60 136 185,28
                 
A.     Stálá aktiva   71 551 119,79 14 202 537,28 57 348 582,51 57 420 486,46
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   1 697 146,80 390 919,80 1 306 227,00 1 320 075,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80    
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 639 717,00 333 490,00 1 306 227,00 1 320 075,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   69 853 972,99 13 811 617,48 56 042 355,51 56 100 411,46
    1. Pozemky 031 4 869 876,74   4 869 876,74 4 814 069,69
    2. Kulturní předměty 032        
    3. Stavby 021 59 627 015,61 10 996 897,00 48 630 118,61 48 933 532,61
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 805 992,25 544 260,00 1 261 732,25 1 290 751,25
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 270 460,48 2 270 460,48    
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 050 627,91   1 050 627,91 832 057,91
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
    10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 230 000,00   230 000,00 230 000,00
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky          
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   4 998 038,41 55 484,80 4 942 553,61 2 715 698,82
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   727 198,00 55 484,80 671 713,20 175 225,80
    1. Odběratelé 311 216 439,00 35 505,80 180 933,20 21 534,80
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 235 280,00   235 280,00 106 049,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 162 109,00 19 979,00 142 130,00 13 685,00
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z přerozdělených daní 319        
    9. Pohledávky za zaměstnanci 335 720,00   720,00 612,00
    10. Sociální zabezpečení 336        
    11. Zdravotní pojištění 337        
    12. Důchodové spoření 338        
    13. Daň z příjmů 341        
    14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
    15. Daň z přidané hodnoty 343        
    16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
    17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 105 600,00   105 600,00  
    18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    24. Pevné termínové operace a opce 363        
    25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369        
    26. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        
    29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    30. Náklady příštích období 381        
    31. Příjmy příštích období 385        
    32. Dohadné účty aktivní 388 7 050,00   7 050,00 33 345,00
    33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377        
  III.   Krátkodobý finanční majetek   4 270 840,41 0,00 4 270 840,41 2 540 473,02
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 155,57   51 155,57 51 154,28
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 4 204 275,84   4 204 275,84 2 460 075,74
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 4 233,00   4 233,00 619,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261 11 176,00   11 176,00 28 624,00

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   62 291 136,12 60 136 185,28    
                 
C.     Vlastní kapitál   61 879 438,55 59 716 362,50    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   38 535 525,20 38 626 204,22    
    1. Jmění účetní jednotky 401 30 825 426,60 30 825 426,60    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 14 257 380,99 14 348 060,01    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 639 282,39 -6 639 282,39    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407 92 000,00 92 000,00    
    7. Opravy předcházejících účetních období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   23 343 913,35 21 090 158,28    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   2 253 755,07 280 179,67    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 280 179,67      
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 20 809 978,61 20 809 978,61    
                 
D.     Cizí zdroje   411 697,57 419 822,78    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   51 155,57 51 154,28    
    1. Dlouhodobé úvěry 451        
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 155,57 51 154,28    
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   360 542,00 368 668,50    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 3 935,00 63 815,50    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 7 050,00 2 820,00    
    8. Závazky z dělené správy 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Zaměstnanci 331 104 458,00 104 117,00    
    11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333        
    12. Sociální zabezpečení 336 15 250,00 13 927,00    
    13. Zdravotní pojištění 337 15 610,00 14 783,00    
    14. Důchodové spoření 338        
    15. Daň z příjmů 341        
    16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 14 277,00 15 140,00    
    17. Daň z přidané hodnoty 343        
    18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345        
    19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    27. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    28. Pevné termínové operace a opce 363        
    29. Závazky z neukončených finančních operací 364        
    30. Závazky z finančního zajištění 366        
    31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374   54 500,00    
    33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    35. Výdaje příštích období 383        
    36. Výnosy příštích období 384        
    37. Dohadné účty pasivní 389 199 962,00 99 566,00    
    38. Ostatní krátkodobé závazky 378        


V Klenovicích 1. 4. 2019

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek