KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 3/99

Den a místo jednání: 8.3.1999 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19.00 hodin

Program:
1. Zahájení a kontrola usnesení č. 02/99
2. Hospoda
3. Investice do trafostanice u Dvořáků
4. Pozemky na komunikace
5. Příspěvky na ČOV
6. Příspěvek na ČOV - Boucník
7. Dotační tituly pro rok 1999
8. Plán prací pro novou zástavbu v roce 1999
9. Výkup pozemků
10. Úprava odměn členů OZ
11. Audit
12. Komise
13. Povodňový plán obce
14. Parky a veřejná zeleň
15. Usnesení a závěr

ad 1) Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan František Hrubý. Omluven byl pan František Cílek - nemocen. Byla provedena kontrola usnesení z minulého OZ:
  - počet přihlášených na pronájem hospody z roku 1998 - bude předloženo na veřejném OZ
  - Program rozvoje vesnice - předložen 15. 2. 1999 na OkÚ Tábor - Ing. Musilová
  - jednání se stavebníky o podílu na ČOV bude spojeno s jednáním o příspěvku na přípojky JČE
  - nájemci restaurace panu Kotounovi bylo písemně předáno upozornění dle rozhodnutí OZ z 5.2.1999
 
ad 2) OZ projednalo současný stav, informovalo ostatní členy o provedené kontrole stavu budovy i písemností v návaznosti na usnesení z minulého jednání OZ a konstatovalo neuspokojivý celkový stav. OZ proto navrhuje ukončit nájemní smlouvu k 31.3.1999. Současně navrhne nájemci dohodu na vyklizení prostor k 31.3.1999. V případě nesouhlasu nájemce, bude OZ postupovat dle nájemní smlouvy. Pokud se OZ s nájemcem domluví, odpustí mu nájemné za poslední měsíc, tj. březen 1999. Ukončení smlouvy bylo schváleno všemi přítomnými.
 
ad 3) Na základě místního šetření a jednání se zástupci JČE (pan Dukát a Ing. Bobková) je navrženo posílení trafostanice za Dvořákovými, aby kapacitně pokrylo novou zástavbu rodinných domků. Částku, která se týká posílení ve výši Kč 150.000,--, OZ jednomyslně schválilo.
 
ad 4) OZ projednalo otázku majetkového urovnání na plánovaných pozemních komunikacích v nové zástavbě obce. Jedná se o pozemky manželů Vorlových (č. parc. 852/10 - 543 m2 , 852/15 - 501m2 , 852/25 - 804 m2) a pana Komárka (852/28 - 150 m2). OZ schválilo výkup uvedených pozemků v částce 25,-- Kč/m2 a pověřuje starostu a zástupce starosty k jednání o výkupu s majiteli uvedených parcel.
 
ad 5) OZ projednalo otázku finanční spoluúčasti obyvatel nové zástavby, respektive majitelů budov a parcel, pro výstavbu ČOV a odsouhlasilo příspěvek ve výši Kč 25.000,-- na jednu potencionální přípojku.
 
ad 6) Na základě žádosti pana Ivo Boucníka, č.p. 165 a na základě usnesení OZ č. 4/96 bod 9, OZ odsouhlasilo výplatu příspěvku na individuální ČOV výše jmenovanému ve výši Kč 20.000,--.
 
ad 7) ObÚ požádal pro rok 1999 o následující dotační tituly a půjčky:
  - poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu
  - z Programu obnovy vesnice - hospoda, recyklační dvůr, čekárny
 
ad 8) Plán prací v nové zástavbě obce: dokončení vodovodu, zahájení výstavby kanalizace a ČOV, což je podmíněno shromážděním dostatečného množství finančních prostředků.
 
ad 9) Výkup pozemků: - dokončení odkoupení parcely 760/1 o výměře 333 m2 - trafo u Dvořáků
    - vykoupení cesty k parcele manželů Drsových (přístup k trafostranici za Petrů) až po vzájemné směně části pozemků s p. Nesrovnalovou
 
ad 10) OZ schválilo úpravu měsíčních odměn starostovi, zástupci starosty a předsedům komisí s účinnosti od 1.1.1999 následovně:
- starosta: Kč 5.000,--
- zástupce starosty: Kč 4.200,--
- předseda komise: Kč 600,--
 
ad 11) Audit hospodaření za rok 1998 bude proveden dne 22.3.1999 pracovníky finančního referátu Okresního úřadu v Táboře.
 
ad 12) Starosta uložil všem předsedům komisí, aby do 31.3.1999 předložili písemně plán činnosti, náplň a složení komise.
 
ad 13) Povodňový plán obce má být aktualizován k 15.3.1999 a zaslán na OkÚ, referát životního prostředí.
 
ad 14) OZ projednalo způsob organizace péče o veřejnou zeleň. Park u obecního úřadu kolem pomníku bude i nadále udržovat pan Pouzar, pro ostatní plochy získá vhodného pracovníka.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 3/99

OZ schvaluje:
1) Ukončení nájemní smlouvy k 31.3.1999 s nájemcem pohostinství panem Petrem Kotounem. Zároveň OZ schvaluje dohodu o vyklizení prostor k 31.3.1999 a odpuštění nájemného za měsíc březen 1999.
2) Finanční spoluúčast na rekonstrukci trafostanice u Dvořáků ve výši Kč 150.000,--.
3) Finanční spoluúčast obyvatel nové zástavby, respektive příspěvek ve výši Kč 25.000,-- na jednu potencionální přípojku pro výstavbu ČOV.
4) Postup při vykoupení pozemku na obecní komunikaci směr trafostanice za Petrů v tomto pořadí:
  a) vzájemná směna mezi Molíkovými, resp. Drsovými a Nesrovnalovou
  b) odkoupení pozemku ve vlastnictví Molíkových, resp. Drsových.
5) Úpravu měsíčních odměn starosty, zástupci starosty a předsedům komisí s účinností od 1.1.1999 následovně:
- starosta: Kč 5.000,--
- zástupce starosty: Kč 4.200,--
- předseda komise: Kč 600,--
6) Výkup pozemků manželů Vorlových (č. parc. 852/10 - 543 m2 , 852/15 - 501m2 , 852/25 - 804 m2) a pana Komárka (852/28 - 150 m2). OZ schválilo výkup uvedených pozemků v částce 25,-- Kč/m2.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty oznámit písemně nájemci pohostinství výpověď nájemní smlouvy k 31.3.1999 a současně předložit dohodu na vyklizení nemovitosti k 31.3.1999.
2) Starostovi obce uzavřít s JČE, rozvodný závod Tábor smlouvu o sdružení prostředků na rekonstrukci trafostanice za Dvořákovými.
3) Starostovi a zástupci starosty projednat s manželi Vorlovými a panem Komárkem odkoupení pozemků na komunikace a připravit podklady k vykoupení.
4) Starostovi svolat schůzku s majiteli budov a parcel dotčených výstavbou ČOV a projednat s nimi finanční spoluúčast dle bodu 5 zápisu.
5) Starostovi a zástupci starosty dokončit realizaci výkupu pozemků parcely č. 760/1.
6) Starostovi obce oznámit manželům Drsovým stanovisko OZ v tom smyslu, že obec odkoupí část parcely č. 2122/28 pro zamýšlenou výstavbu obecní komunikace až po provedené směně s paní Nesrovnalovou.
7) Starostovi obce předložit 15.3.1999 na OkÚ Tábor, referát životního prostředí aktualizovaný povodňový plán obce.
8) Starostovi a zástupci starosty získat zájemce o údržbu veřejné zeleně a parkových ploch v obci.

OZ bere na vědomí:
1) Výplatu příspěvku ve výši Kč 20.000,-- na individuální ČOV u RD č.p. 165.
2) Podání žádosti o dotační tituly a půjčku (viz. bod 7 zápisu)
3) Provedení auditu hospodaření za rok 1998 na den 22.3.1999.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek