KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 9/99

Den a místo jednání: 6.9.1999 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Doplatek akcií JčE
3. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
4. Půjčky
5. Připojení na kanalizační síť
6. Žádost o odprodej pozemku
7. Usnesení, závěr

ad 1) Ověřovateli zápisu byli určeni pan Mgr. Miroslav Fiala a pan František Cílek. Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulých jednání, nebylo připomínek. Nebyl splněn bod usnesení OZ č. 6/99 - chybí osazení dopravními značkami v obci - odpovídá komise veřejného pořádku
 
ad 2) Na základě získání dalších informací k doplatku za převod akcionářských práv JčE a po poradě s právníkem bylo ještě doporučeno starostovi obce kontaktovat firmu CP Invest, resp. INCOM Č. Budějovice. Na základě ujištění o právní průchodnosti převedení mandátní smlouvy na firmy INCOM byla smlouva podepsána a odeslána.
 
ad 3) OZ projednalo, odsouhlasilo jako další titul pro možnost poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice - jedná se o titul „Bytová přístavba“. Zastupitelstvo schválilo následující parametry pro tento titul: maximální výše půjčky Kč 60.000,--, doba splatnosti 5 let, úroková sazba 5 % p a.
 
ad 4) OZ projednalo žádosti o hotovostní půjčku manželům Řehořovým ve výši Kč 25.000,--, manželům Křepelkovým ve výši Kč 15.000,-- a manželům Kadlecovým ve výši Kč 25.000,--.
 
ad 5) OZ projednalo žádost pana Bárty o připojení svodu povrchové vody na místní kanalizaci. Vzhledem k tomu, že jeho záměr se nejeví z technického hlediska správný, navrhuje OZ provést místní šetření a poté rozhodnout ve věci.
 
ad 6) Pan Jiří Turín, bytem Klenovice č p. 32 požádal Obec Klenovice o odprodej části obecního pozemku parc. č. 2419/1. Jedná se o žadatelem upravený vjezd do č p. 32. OZ s odprodejem nesouhlasí, navrhuje projednat s žadatelem možnost dlouhodobého pronájmu.
 
ad 7) Schůzi ukončil starosta ve 21.53 h.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
František Cílek, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 9/99

OZ schvaluje:
1) Doplněk tituly „Bytová přístavba“ k půjčce z Fondu rozvoje bydlení s těmito parametry: maximální výše půjčky Kč 60.000,--, doba splatnosti 5 let, úroková sazba 5 % p a.
2) Půjčky z prostředků obce manželům Řehořovým ve výši Kč 25.000,--, manželům Křepelkovým Kč 15.000,-- a manželům Kadlecovým Kč 25.000,--.

OZ ukládá:
1) Komise veřejného pořádku dokončit osazení dopravních značek pro úpravu dopravního režimu v obci.
2) Starostovi obce kontaktovat firmu INCOM České Budějovice a firmu CP Invest České Budějovice a projednat mandátní smlouvy pro získání doplatku akcií JčE.
3) Starostovi a předsedovi stavební komise svolat místní šetření k žádosti pana Bárty a pana Turína.
4) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvy o půjčce s manželi Řehořovými, Křepelkovými a Kadlecovými.


Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
František Cílek, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek